Repparfjord

Repparfjord er nasjonal laksefjord og viktige gytefelt for kysttorsk. Her jobber Naturvernforbunder for å stanse et gruveprosjekt som vil ramme livet i fjorden, fiskeri og samiske reindriften i området.

Repparfjord naturlandskap