Druknet forskningsetikken i Frakkfjorden?

Uttalelse om oppdrett og forskning planlagt i Frakkfjord. Vedtatt på fylkesårsmøtet i Naturvernforbundet Finnmark 13.03. 2021

Havforskningsinstituttet argumenterer aktivt for at det bør tillates oppdrett i Frakkfjorden, slik at de kan forske på kysttorskbestandens tilstand før og etter at oppdrettsanlegg er etablert. Forskningsprosjektet Salcod sin framsnakking av Grieg Seafood sine oppdrettsindustri-planer tøyer forskningenes etiske retningslinjer, og medfører et utidig press på lokal-politikere og bygdesamfunnet.

Gjennom århundrer har befolkningen i Nord-Troms og Vest-Finnmark høstet av Frakkfjordens rike fiskeforekomster. Denne fjorden er en av de siste gode fiskefjordene i Norge uten oppdrett. Forskningsprosjektet er tidsbegrenset, men det er ikke oppdrettsanlegget og påvirkningen på fjorden.

Den sjøsamiske kulturens tradisjonelle bruk av fjorden lever den dag i dag, med fjordfiske i små båter, sjølaksefiske og fiske til matauk. Sametinget forsvarer sjøsamenes rettigheter, og har fremmet innsigelse mot oppdrettsindustri i Frakkfjorden.

Fjorden er en terskelfjord i et inngrepsfritt naturområde med velfungerende marine økosystem med sjøpattedyr som oter, sel, spekkhoggere og knølhval. Her finner vi lokalt viktige gytefelt og oppvekstområder for mange fiskeslag. Frakkfjorden er viktig beiteområde for rødlistet sjøfugl fra Loppa naturreservat og et viktig fugleområde (IBA) som ligger rett utenfor fjorden. (IBA, Important Bird and Biodiversity Area, er områder som har blitt definert av BirdLife International som viktige for å bevare store bestander av fuglearter). Frakkfjord Bygdelag har foreslått at fjorden blir en del av det kommende Lopphavet marine verneområde.

Forskningsprosjektet Salcod burde framsnakke verdien av livet som finnes i området, og forske på hvilken betydning en fjord fri for oppdrettsindustri har for folk, fugl, fisk og sjøpattedyr!

La kystkulturen og Frakkfjorden leve og produsere liv slik den har gjort siden tidenes morgen! Det ville vært å sette forskningsetikken i høysetet!


Del 2: Druknet forskningsetikken i Frakkfjorden?