Høringsuttalelse ang. søknad om endring av oppdrettslokalitet i Kokelv, Hammerfest kommune

Norway Royal Salmon sine planlagte endringer på oppdrettsanlegg vil innebære at en større del av Revsbotn båndlegges for oppdrett.

Oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon (NRS) vil endre sitt oppdrettsanlegg i Kokelv. Anlegget «søkes vridd slik at det kommer på tvers av dominerende vannutskifting», og de såkalte burene for oppdrettslaksen ønskes forstørret.[1]

Vi vil innledningsvis bemerke at saken synes å være mangelfullt belyst fra Hammerfest kommunes side før den er sendt ut til høring. Det foreligger kun uttalelser fra oppdrettsselskapet og firma som har gjort utredninger på vegne av dette selskapet, men ingen vurderinger fra nøytralt hold.

Uttalelse fra Naturvernforbundet i Finnmark i 2012
Naturvernforbundet i Finnmark uttalte seg om oppdrett i Revsbotn også i 2012, da området fortsatt var en del av Kvalsund kommune. Vi viser til utdrag fra denne uttalelsen, som fortsatt er like aktuell.

«I mai [2012] var det mediaoppslag om at merdene til Norwegian Royal Salmon (NRS) var slept på plass i Revsbotn. Dette skjedde trass i stor motstand mot plasseringa av oppdrettsanlegget, på grunn av forurensing fra fôrspill og annen forurensing, lakselus, rømming samt hensynet til tradisjonelt fiske. Oppdrettsanlegget er vel 3 km fra utløpet av ei lakseelv, mens retningslinjer fra fylkesmannen krever at avstanden skal være minst 5 km. (…)

Ifølge naturmangfoldloven skal artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt, og artene skal ha levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. I hvilken grad ble dette tatt hensyn til når søknaden om oppdrettsanlegg i Revsbotn ble innvilget?

Både fjordfiske og elvefiske har lange og sterke tradisjoner i Revsbotn. Fjorden er en svært god gytefjord for kysttorsk. Det har tidligere vært oppdrettsanlegg i Kokelv. Eldre fiskere fra bygda kan fortelle om en drastisk endring av torskens bestand og vandring i indre del av fjorden, i tiden under og etter den forrige oppdrettsperioden. Torskebestanden har nå gjenopptatt det gamle vandringsmønsteret og gyteplassene i fjorden. Naturmangfoldloven § 8 pålegger myndighetene å legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen.

På dette grunnlaget mener Naturvernforbundet i Finnmark at vedtaket om plassering av dette oppdrettsanlegget er i strid med naturmangfoldloven, og krever at vedtaket blir omgjort eller omstøtt av høyere myndigheter. Vi krever at ved framtidige konsesjoner til lakseoppdrett må behandlinga bygge på den kunnskapen man nå har om oppdrettens negative konsekvenser for fjordsystemer; innbefattet den erfaringsbasert kunnskapen til lokale fiskere. Man har i dag ikke kontroll med de virkninger oppdrettsnæringa medfører for livet i fjordene og elvene. Det må derfor ikke gis flere konsesjoner før man har slik kontroll. Det beste tiltaket man kan gjøre er å få eksisterende oppdrett inn i lukka anlegg, noe som vil kunne gi langt bedre kontroll både med forurensing og rømming fra oppdrettsanlegg.»

Ovennevnte var altså fra Naturvernforbundets høringsuttalelse i 2012. Hva nå – ti år seinere?

Båndlegging av større fjordarealer – konsekvenser for fjorden og fiskere?

Fra Norway Royal Salmon sin beskrivelse:

«Endringen består i flytting av senterposisjonen av anlegget ca. 386 meter i retning Nord-Øst og utvidelse av burstørrelsen fra 80 til 100meter. Da antall bur holdes uforandret på 2×6 vil det medføre at overflateområdet økes fra 160 x 480 meter til 200 x 600meter. I tillegg kommer etableringer av fortøyninger og ny forflåteplassering.»

Man ønsker altså å båndlegge enda større sjøarealer i Revsbotn.

  • Hvilke konsekvenser vil utvidelse av oppdrettsanlegget få for fjorden som et økologisk system og fjordens øvrige arter? Vi vil her minne om at Revsbotn er en relativt liten fjord i omfang,
  • Hvilke konsekvenser vil utvidelsen få for andre brukere av fjorden – både yrkesfiskere og mataukfiskere?

Forurensing – konsekvenser for fjorden?

Fra Norway Royal Salmon sin beskrivelse:

«Anlegget søkes vridd slik at det kommer på tvers av dominerende vannutskifting. Søknaden omfatter ikke noen endring av anleggets MTB på 3600 tonn.» Fra NRS sin begrunnelse for endringer – rotering av anlegg og større bur: Om strømforhold:

-Stor vannstrøm (m3/s) gjennom anlegget

– Bedre bunntopografi

– Bedre strømforhold

-Stort tverrsnitt av havbruksanlegget treffer havstrømmen

-Stor vannstrøm (m3/s) gjennom anlegget

Slik vi forstår det, dreier det seg om at anlegget skal dreies for å få bedre spredning av utslipp fra oppdrettsanlegget. Jf. forundersøkelse lokalitet Kokelv, utført av OHS Havbruk AS: «Større vanngjennomstrømning gir bedre spredningen av organisk avfall og dermed reduksjon av belastningen på resipienten». Og fra Åkerblå AS sin undersøkelse av bunnforholdene under et oppdrettsanlegg: «Lokaliteten får en samlet tilstandsverdi fra 1 til 4, hvor 1 er best (meget god) og 4 dårligst (meget dårlig).»

Hvordan vil ytterligere spredning av organisk avfall påvirke fjorden som helhet? Og hvordan er fjorden som et økologisk system påvirket pr. nå? Det er også relevant å vurdere konsekvenser for den lakseførende elva Russelva.

Erfaringsbasert kunnskap

Vi vil igjen vise til naturmangfoldlovens bestemmelse om at også erfaringsbasert kunnskap, herunder slik kunnskap basert på samisk bruk, skal legges vekt på når det skal tas offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet. Det er nå på sin plass å innhente erfaringsbasert kunnskap om hvilke konsekvenser oppdrett har hatt for Revsbotn, og hvordan man vurderer framtidig konsekvenser dersom fjordarealer båndlegges ytterligere slik Norway Royal Salmon ønsker.

I 2012 ble ingen av de mange høringsuttalelsene som ikke ønsket oppdrett i Revsbotn, tatt hensyn til. Vi anbefaler at Hammerfest kommune vurderer disse uttalelsene, som den gang ble sendt til Kvalsund kommune, og at man denne gang tar hensyn også til lokale stemmer og erfaringsbasert kunnskap, og ikke kun til oppdrettsselskapets ønsker og behov.

Vurdering

Konsekvenser av forurensing fra oppdrettsanlegget for fjorden som et økosystem og for fiskeriaktivitet i fjorden må utredes av en nøytral instans, og erfaringsbasert kunnskap må inkluderes.

Utvidelse av oppdrettsarealer i Revsbotn kan ikke tillates, av hensyn til fjorden som et økologisk system og andre brukere av fjorden (yrkesfiske og matauk). Dersom bur for oppdrettslaksen skal forstørres, må antall bur reduseres, selv om det innebærer en reduksjon av antall tonn som er tillatt produsert.

Naturvernforbundet i Finnmark

Leif Gøran Wasskog
leder


Naturvernforbundet i Finnmark sin uttalelse fra 2012:

Oppdrett – eller laks i elva og torsk i fjorden? – Finnmark (naturvernforbundet.no)


[1] https://hammerfest.kommune.no/politikk-og-organisasjon/innsyn/horinger-og-offentlige-ettersyn/til-horing-soknad-om-endring-av-akvakultur-lokalitet-32598-kokelv-i-hammerfest-kommune.20846.aspx?fbclid=IwAR2dnoMLzisHEpvv4MDkPp9kGScOGnhwFVMFRMnKh23G_W4wD7-uW8PakeY