Nei til ammoniakkanlegg på Markoppneset

Naturvernforbundet i Finnmark ønsker ikke etablering av ammoniakkanlegget Barents Blue på Markoppneset i Hammerfest Kommune. Etableringen baserer seg på både forlengelse av olje- og gassproduksjon i Barentshavet og et veldig høyt forbruk av fornybar energi. I tillegg er det risiko for store lokale konsekvenser for natur, fiskeri og reindrift.

15. februar 2022 leverte Naturvernforbundet i Finnnmark vår høringsuttalelse til Multiconsult som forespurte innspill til det foreslåtte planprogrammet for detaljregulering for Barents Blue. Tiltakshaver er Horisont energi AS og Multiconsult gjennomfører prosessen for deltaljregulering. 

Utkastet til planprogram mangler etter Naturvernforbundets syn vesentlige tema som må konsekvensutredes i et planprogram for detaljregulering av et avgrenset område på Markoppneset. I tillegg til den foreslåtte detaljplanen, må det gjennomføres en overordna plan som viser prosjektets totale påvirkning på både natur og klima i Finnmark.

Her er Multiconsult sitt brev med presentasjon av planarbeidet for Barents Blue.

Ammoniakkanlegget Barents Blue er planlagt med utnyttelse av naturgass fra Melkøya for å produsere ammoniakk til bruk i for eksempel lavutslippsløsninger for skipsfart. Utslippene skal bli svært lave ved at CO2 fra ammoniakkanlegget fanges og lagres i gamle oljebrønner. 

Her er oppsummering av Naturvernforbundets innspill til planprosessen.

Lokale konsekvenser for miljø og næringer

Bruk av ferskvann, bruk av sjøvann, utslipp av spillvarme og tilførersel av strøm er alle ting som kan få store konsekvenser for naturen i området, men også for fiskere og reindriftsutøvere i området som allerede er hardt presset fra andre inngrep og miljøutfordringer. Det samme vil rørledninger i sjøen, støy, økt skipstrafikk og utfylling for kaianlegg. 

Sommeren 2021 var frivillige fra Nord-Norsk Botanisk Forening på plass på Markoppneset og oppdaget mer enn 100 arter på kort tid og mange ulike naturtyper på et lite område, inkludert den rødlistede naturtypen strandeng som er svært viktig for sjøfugl. Bildet er tatt på området hvor amoniakkanlegget er planlagt sommeren 2021. Foto: Anna Birkeland Olerud. 

Det årlige forbruket av ferskvann og bruk av ferskvannskilder må synliggjøres og det må utredes hvordan dette vil påvirke økosystemene i og rundt vann og vassdrag som berøres.

Vi antar også at det vil bli produsert store mengder spill-varme. Det bør utredes minst to alternativer – et med utslipp til sjø og et med utslipp til luft. Eller en eventuell annen bruk.

Strømbehov og strømforsyning må legges til som utredningstema. Hvilke naturinngrep og kostnader er nødvendig for å skaffe tilstrekkelig strømforsyning, og innebærer dette nye vindkraftanlegg og kraftlinjer?


Mange multebærblomster på Markoppneset sommeren 2021 der ammoniakkanlegget er planlagt, og det ble stor aktivitet fra bærplukkere på Markoppneset utover høsten. Foto: Anna Birkeland Olerud. 

Det er også viktig å påpeke at forholdet til reindrifta på Markoppneset ikke er avklart, selv om det er påstått tidligere av Kvalsund kommune.  Det er ingen avtale og ingen ekspropriasjonsvedtak da, og i juli 2021 anmeldte reinbeitedistrikt 22 gruveselskapet Nussir da de satte i gang grunnarbeid i samme område uten at det var avklart med reindrifta.
 

Markoppneset brukes mye på sommeren av særlig bukkene i reinflokkene som  er mindre sky for menneskelig aktivitet og som trives nede ved sjøen. Om disse områdene ikke kan benyttes vil det bli økt belastning på øvrige beiteområder. Dette bildet viser bukker sommeren 2021 på arealet hvor ammoniakkanlegget er planlagt.  Foto: Gaute Eiterjord. 

Nei til forlenging av olje- og gassutvinning i Barentshavet

De store naturgassmengdene som medgår i produksjonen vil forlenge petroleumsalderen i Barentshavet, og ha en betydelig negativ klimaeffekt som berører hele tundra-systemet på Nordkalotten.
De store mengdene strøm som en slik produksjon krever, finnes ikke i Finnmark i dag. Finnmark hadde i 2021 et kraftoverskudd som ble eksportert til Finland. Nå er det tre store industriprosjekter under planlegging – basert på forlengelse av olje og gassvirksomheten, som i sum har et ufattelig stort strømbehov.

Wistingfeltet kan ifølge oppgitte kilder få et kraftforbruk på 0,5 TWh og elektrifisering av Melkøya kan få kraftforbruk på 3,4 TWh, bare disse to vil sammen kreve 4 TWh i kraftproduksjon. I tillegg kommer Barents Blue prosjektet, hvor stort kraftforbruk vil vi få på dette anlegget? Til orientering hadde Øst-Finnmark alene et kraftforbruk på 0,7 TWh i 2021. 

Fornybar energi i Finnmark bør brukes på framtidsretta iindustri med så lav naturbelastning som mulig, ikke til å forlenge olje- og gassproduksjonen. 

I tillegg er det store lokale miljøufordringer fra økt petroleumsaktivitet, både fra seismikk, kjemikalieutslipp og risiko for oljeutslipp.

Klimautslipp – både i anleggsfasen og i driftsfasen 

Det er helt nødvendig at de totale klimagassutslippene blir tatt inn som utredningstema. Vi mener det er stor usikkerhet om hvor stor prosentandel karbonfangs det er mulig å oppnå, og at Horisont Energi er svært optimistisk på hvor lave utslipp de vil greie å oppnå. I tillegg må utslipp fra metanlekkasjer, fra transport og pumping av naturgass og CO2 og utslipp i anleggsfasen utredes grundig.

Illustrasjon av det planlagte ammoniakkanleggget fra Barents Blue Project. 

Les hele høringsuttalelsen fra Naturvernforbundet i Finnmark her.