Stem på naturen!

Oppfordring fra Naturvernforbundet i Finnmark: Naturvernforbundet er partipolitisk uavhengig, og oppfordrer årets velgere til å gi sin stemme for naturen. I over 100 år har vi kjempet for å ta vare på naturen. Godt valg!

Mange kan føle fortvilelse over at det virker som om det ikke nytter å kjempe for å bevare naturen. Samtidig gir det håp at stadig flere slutter seg til denne kampen, og vi trenger enda flere som ønsker å redde planeten både lokalt og globalt. Til tross for Finnmarks store arealer, kan vi ikke tillate oss å fortsette å bygge ned naturen. Vi har et lokalt og internasjonalt ansvar for å forvalte naturen på en bærekraftig måte, slik at kommende generasjoner også kan nyte den. Vårt viktigste verktøy i denne kampen er demokratiet, og vi håper på høy valgdeltakelse i det kommende året for å styrke det.

Kommunevalget i 2023 blir av stor betydning. Mange av oss i Finnmark har en sterk tilknytning til naturen, og vi besitter både et unikt naturmangfold og urfolkskunnskap om naturforvaltning som er så verdifull at det blir nevnt i internasjonale sammenhenger som Verdens klimapanel, naturavtaler og Norges naturmangfolds lov etc. Dette gir oss et solid fundament for å bevare rene fjorder, frodige vidder og rikt dyreliv både til vanns og på land.

På den annen side er det merkelig at sentrale myndigheter har som mål å øke energiforbruket her i nord, når målet bør være å redusere energiforbruket og bevare naturen for matproduksjon. Derfor gleder det oss i Naturvernforbundet å høre om lokalpolitikernes motstand mot elektrifiseringen av Melkøya, og vi håper at dette valget vil bringe inn mange kompetente lokalpolitikere som vil sette den lokale og globale menneskeskapte naturkrisen på dagsordenen. Å redde naturen er å redde oss selv, noe som historisk sett har vært urfolkets forståelse av naturen. Denne forståelsen er de siste årene blitt stadfestet av vitenskapen, politikere, investorer og banker, både nasjonalt og internasjonalt.

Elektrifiseringen av Melkøya vil definitivt medføre mer tap av natur, noe som er en belastning for oss alle. Vi er kraftig uenige i at lokale næringsinteresser og urfolksnæringer skal ofres for å bidra til å forbedre det sentrale klimaregnskapet for olje- og gassindustrien.

Vi, Naturvernforbundet, engasjerte det samiske rådgivningsselskapet Gávcci AS til å undersøke: hvordan sikre naturbaserte og levedyktige lokalsamfunn i fremtida i Finnmark. Rapporten ble levert oss 25. april 2023 og finnes i sin helhet på våre nettsider. Naturbaserte levedyktige lokalsamfunn – Finnmark (naturvernforbundet.no) Rapporten konkluderer med følgende:

 « Det er nå gått inn i historien at virksomheter kun kan ta hensyn til økonomiske forhold i nye prosjekter. Natur, klima menneskerettigheter og sosiale forhold må ivaretas (…) Ved elektrifisering av Melkøya og eventuelt etablering av infrastruktur vil den sunne energibalansen vi har her i nord ødelegges. Dagens rimelige strømpriser basert på stabil vannkraftproduksjon vil trolig ikke lenger være tilgjengelig for næringsliv og folket. Det vil være mye lavere risiko å satse på bofaste næringer og utvikling av reelle grønn vekst løsninger. Baajh vaeride årrodh – La fjella leve. Det er anbefalingen.» (Gavcci, 2023:22)

Naturvernforbundet er partipolitisk uavhengig, og oppfordrer årets velgere til å gi sin stemme for naturen. I over 100 år har vi kjempet for å ta vare på naturen. Godt valg!

Naturvernforbundet Finnmark
v/ nestleder Annie Leonore Henriksen


Referanse:
Ovennevnte rapport: Naturbaserte levedyktige lokalsamfunn – Finnmark (naturvernforbundet.no)