Vi støtter Sametingets krav om oppfølging av Fosen-dommen

Sametinget gjorde i dag (10.03.2022) et svært tydelig vedtak med krav om at vinterbeitene som er tapt til Roan og Storheia vindkraftverk på Fosen skal restaureres. Dette er et pågående menneskerettighetsbrudd, som dømt av Høyesterett, som snarest må opphøre.

sametingspresident med Kjell

Sametingets vedtak er en tydelig beskjed til den nye Olje- og energiministeren, og vedtaket lyder blant annet “Sametinget krever at Regjeringen snarest iverksetter tiltak slik at vindkraftutbyggingen som rammer Fosen reinbeitedistrikt ikke lengre er i strid med FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.”

Vi i Naturvernforbundet er enig i at dette haster, og ber Olje- og energidepartementet snarest svare på Sametingets tydelige vedtak og akseptere forespørselen om møte med ministeren. Strømkrisen i Europa er alvorlig, men det er også en krise at vi har et pågående menneskerettighetsbrudd i Norge, hvor flere reineiere står i fare for å måtte avslutte sin drift i løpet av få år på grunn av vindkraftverkene på sine vinterbeiter. 

Dette handler om hvilken tillitt det samiske samfunn skal ha til det norske samfunn, og det handler om hvilken tillitt vi alle skal ha til rettsstaten Norge. 

En viktig sak for Naturvernforbundet

I 2018 vedtok landsstyret i Naturvernforbundet uttalelsen «Ingen vindindustri i reinens leveområder». 

Dette er en sak for Naturvernforbundet, ikke bare fordi reindrift er en avgjørende bærer for samisk kultur, men også fordi reindrift er viktig matproduksjon med utnyttelse av norske matressurser og ivaretakelse av utmarken og viktige naturområder. 

Vi minner om formålsparagrafen og § 8 i Naturmangfoldloven:

“Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.”

“§ 8 – Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.”

Les mer om Naturvernforbundets standpunkt i Fosen-saken her. 

Må få betydning for andre inngrep i reindriftsområder

Saken på Fosen er ikke unik. Reindriftsutøvere på hele den norske delen av Sapmi – fra Innlandet til Finnmark – står i store arealkonflikter hvor de mister beiteområder og flyttleier bit for bit.

Det enorme presset fra arealinngrep kommer som en stor tilleggsbelastning som krever store ressurser fra reindriftsutøvere som allerede opplever klimaendringer og økt rovdyrpress. Denne vinteren har det vært beitekrise i de fleste reinbeitedistrikt på grunn av is som låser vinterbeitene, slik vi vil oppleve mer og mer når klimaendringene gir større og raskere variasjoner mellom varmt og kaldt vær. 

Kampen står i dag om å fjerne turbinene på Fosen og restaurere disse vinterbeitene, men også blant annet for å stanse det planlagte Davvi vindkraftverk og den planlagte Nussirgruva i Repparfjord. 

I Repparfjord har reinbeitedistrikt 22 Fiettar varslet søksmål mot staten på mye av det samme grunnlaget som i Fosen-saken. Nå blir det avgjørende at regjeringen ikke tillater etablering av Nussirgruva før det folkerettslige spørsmålet er avgjort. Dette kan regjeringen gjøre ved å velge å ikke ekspropriere disse områdene fra reindrifta – og ved å ikke gi tillatelse til forhåndstiltredelse og anleggsstart før spørsmålet om ekspropriasjon er avklart. 

Her er Sametingets vedtak i sin helhet:

“Sametinget viser til dommen fra Høyesteretts storkammer av 11.oktober 2021 om gyldigheten av vedtak om konsesjon og ekspropriasjon til vindkraftutbygging på Fosen. Dommen konstaterer at Olje- og energidepartementets (OED) konsesjons- og ekspropriasjonsvedtaket strider mot reineiernes rettigheter etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 (SP art. 27) og at vedtakene derfor er ugyldige. 

Sametinget er sterkt bekymret over at OED ennå ikke har vist vilje til å oppheve det ugyldige vedtaket. I stedet for vil OED gjøre nye utredninger for deretter å komme med et nytt vedtak om konsesjon. Sametinget er av den oppfatning at en slik prosess ikke har en rettslig hjemmel, og merker seg at departementet heller ikke har forsøkt å vise til en slik hjemmel. Sametinget forventer at regjeringen beklager den uretten reindriften på Fosen har blitt utsatt for i lang tid.

Sametinget viser samtidig til NIMs nettartikkel «Menneskerettslig reparasjonsplikt»: «Ettersom Høyesterett har konstatert at samenes rettigheter ble krenket gjennom tillatelsene til vindkraftverkene på Storheia og Roan, innebærer dette at denne krenkelsen er pågående så lenge retten til kulturutøvelse etter SP artikkel 27 ikke kan oppfylles.»

Sametinget krever at Regjeringen snarest iverksetter tiltak slik at vindkraftutbyggingen som rammer Fosen reinbeitedistrikt ikke lengre er i strid med FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

Domsavsigelsen tilsier at det i praksis er avklart at konsesjonsvedtaket er ugyldig. Sametinget ber OED følge dette opp ved/med å oppheve vedtaket uten videre opphold. Sametinget ber Fosen Vind DA og Roan Vind DA samt eierne til disse selskapene å etterleve både norsk rett og menneskerettighetene, og med det samtidig overholde sine egne selskapsetiske standarder. Sametinget vil fullt ut støtte reindrifta på Fosen i deres arbeid for at dommen og menneskerettighetene blir respektert, herunder et krav om at anlegget fjernes og områdene tilbakeføres til drivverdige reinbeiter.”