Tid for reparasjon – ikke mer prat

Mens mange av oss nyter vinterferie, sliter reindrifta på Fosen, Øyfjellet og flere andre steder med at tidligere vinterbeiter er omgjort til vindindustri, mot deres vilje.

I oktober erklærte Høyesterett at vindkraftverkene Storheia og Roan på Fosen i Trøndelag bryter med samenes lovfestede rett til kulturutøvelse. Dette betyr at Staten har plikt til å stanse det pågående menneskerettighetsbruddet som vindkraftanleggene i samiske reinbeiteområder utgjør. Dette må skje raskt og uten unødig forsinkelse.Det er selvsagt forståelig at Fosen-saken ikke kan løses på noen dager eller uker, men det er like opplagt helt uakseptabelt av Fosen Vind å legge opp til en flere års «utredningsprosess» for å finne ut hvordan de kan omgå Høyesteretts klare dom og samenes urfolksrettigheter.

Denne saken krever politisk mot og evne til å sette urfolks rettigheter først, ikke nye utredninger eller trenerende juridiske prosesser. Derfor må saken snarest løftes fra byråkratenes bord til regjeringen og energiminister Marte Mjøs Persen, før den rekker å gjøre mer skade på den nødvendige tilliten til domstol, politikk og forvaltning og evnen til å akseptere feil.

Vinterbeite + vindindustri = uforenelig

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) har både gjennom sin ferske rapport og klare uttalelse like før jul gjort det helt klart at et pågående menneskerettighetsbrudd må stanses, og en reparasjons-plan må iverksettes innen rimelig tid.

Naturvernforbundet støtter derfor Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) sitt forslag om at OED bør ha klar en skisse til løsning og tilbakeføring av reinens leveområder innen 1. mars. Høyesterett gikk grundig gjennom alle utredninger som finnes allerede, og aksepterte konklusjonene fra Protect sámi og andre om at vinterbeite og vindindustri var uforenelig.

Statens og utbyggernes advokat prosederte på at også reindriftsutøverne hadde tilpasningsplikt. Dette ble avvist av Høyesterett, og må nå legges til grunn for videre arbeid med en løsning som reindriftsutøverne kan akseptere og som ikke krenker deres rettigheter som urfolk til å kunne fortsette med nomadisk reindrift i generasjonene som kommer. Dette kan ikke kompenseres verken gjennom penger eller vinterforing, som Høyesterett påpekte.

I denne saken har mange nivåer sviktet. Blant annet må OED under Ola Borten Moe ta sin del av ansvaret for å ha gitt en konsesjon som bryter samenes urfolksrettigheter, mens Fosen Vind med Statkraft som majoritetseier selvsagt også må sin del av ansvaret for å ha investert penger og rasert natur og landskap før alle juridiske prosesser var avklart.

Påvirker Norges omdømme

Selv om det er mange ansvarlige, må det være krystallklart at en fortsatt og langvarig seigpining av reindrifta er totalt uakseptabelt. De har hatt rett hele veien, og har allerede lidd nok under denne prosessen. Hvem av de to andre aktørene som må betale mest for sine feil, er en vurdering som må tas senere. Nå er det hensynet til reindrifta og samenes urfolksrettigheter som må stå øverst.

Saken påvirker også Norges omdømme i verden, og i hvilken grad vår omsorg for urfolksrettigheter vil tas på alvor i andre sammenhenger. Langvarig norsk «aksept» for et dokumentert og pågående menneskerettighetsbrudd etter en så klar dom om brudd på samenes urfolksrettigheter SP27 være svært beklagelig og gi et farlig signal.

Hvis ministeren eller andre i Arbeiderpartiet trenger ytterligere hjelp med å rydde opp i Ola Borten Moes stygge vindkraftkonsesjoner på Fosen, stiller vi gjerne opp. Mange tillitsvalgte i Naturvernforbundet har jobbet med denne saken i mer enn ti år, sammen med de berørte reindriftsutøverne.