Vindkraftverk på Skarvberget besluttes utredet

Rundt 150 mennesker møtte opp for å vise sin kjærlighet til naturen og motstand mot vindindustriplanene midt i Skuohtanjárga reinbeiteområde under kommunestyret i Porsanger 22. feb ✋🌍 Likevel sa et flertall i kommunestyret, bestående av H, FrP og AP, ja til planene. Naturvernforbundet i Finnmark ved Kjell M. Derås holdt appell.

Det er Fortum Nordkraft Vind som planlegger vindindustrien Skarvberg Vind på Sieiddeduottar i Porsanger, med 50 vindmøller som skal være 250 meter høye. – Vi reagerte med vantro. Fremtiden så veldig usikker ut, sa reineier Johan Isak Eira i Skuohtanjárga siida. – Jeg er nok ikke den eneste i siidaen som har sovet dårlig etter det. Har vi ingen verdi?

Johan Isak Eira i Skuohtanjárga siida holder innlegg i kommunestyremøtet. Foto: Kjell M. Derås

Skuohtanjárga siida var også representert ved Per Olaf Persen, som oppfordret kommunestyret til et klart nei til vindkraftutbygging. Det var, i følge ham, fem gode grunner for å si nei til planen (gjengis under):

 • Kommunen har brutt konsultasjonsplikten mot siidaen
 • Ugyldig vedtak vil medføre voldsomt arbeid for siidaen, og ender med nei til konsesjon
 • Inngrepet gjør stor skade på en sunn og evigvarende næring
 • Klimakrisen løses ikke ved å ødelegge natur og bryte urfolksrettigheter
 • Faglige rapporter viser til at dette ikke er en sak for «hurtigsporet» (til regjeringen og NVE, red. anm.)
Per Olaf Persen, representant for Skuohtanjárga siida. Foto: Kjell M. Derås

Det var Matthew Homola som holdt innlegg for Fortum Nordkraft Vind. Han hevdet at det var gode grunner for å vurdere vindkraft i området; det blåser mye, og det eksisterer kraftlinjer i området som kan oppgraderes. Han tok også til ordet for at en konsekvensutredning ville vise virkninger fra vindkraftverk som ikke er så lett å sette tall på, som:

 • Visuelt og skygger
 • Støy
 • Fugleliv
 • Planter og dyr
 • Iskast
 • Arealbruk
 • Terrenginngrep
 • Reindrift (dette var markert i Homolas presentasjon)
Matthew Homola fra Fortum Nordkraft Vind beskrev mulige lokale ringvirkninger. Foto: KommuneTV/Porsanger Kommune. Bilde-i-bilde: Lone Bjørkmann

I følge Homola har Fortum Nordkraft Vind også et planinitiativ inne for Nordkapp, ved Reinelva, med et ytterligere vindkraftverk. – Vi jobber for at natur og samfunn skal eksistere og trives sammen, og vi ser mange gode muligheter i nord, sa han i sitt innlegg.

Områdene som ble vedtatt utredet for vindkraft. Foto: KommuneTV/Porsanger Kommune

Det reagerte Sylvi Josefine Johnsen fra SV på. -Dere i Fortum sier at natur og samfunn skal trives sammen. Hvordan i alle dager er det mulig når vi skal ha masse vindmøller på 250 meter? Vi kan ikke sette økonomi og kultur opp mot hverandre. Jeg minner om Sannhets- og Forsoningskommisjonen, og jeg minner om Fosen-dommen.

Skarvberget som et ledd i nedbyggingen av Finnmark i forbindelse med «Kraftpakke Melkøya». Skjermbilde fra video laget av FNF-koordinator Per Erik Motrøen: https://www.youtube.com/watch?v=rWsbvHhGYEk

Også TLP politiker Hans Magnus Thunestvedt var bekymret for hvordan reindrifta var behandlet i saken. -Siidaen sier at det har vært null (kommunikasjon mellom siidaen og kommunen, red. anm). Og så sier [ordfører] at kommunen bukker under for loven med konsultasjon. Sees reindrifta på som en belastning i kommunen? Man bukker under for en lov hvor reindrifta har en rettighet som er nedfelt i loven. Jeg er bekymra for fremtida i Porsanger og for reindrifta når vi har en ordfører som sier sånt.

Hans Magnus Thunestvedt fra TLP. Foto: KommuneTV/Porsanger Kommune

Helge Nikolaisen, også fra TLP, var bekymret også for måten staten behandlet kommunene, og hevdet dette førte til splid.

Det er tragisk at staten har gitt kommunene, spesielt de små og mellomstore, så dårlige rammevilkår at vi må selge vår egen natur for å overleve.

Helge Olaussen, TLP.

Sylvi Josefine Johnsen i SV sa seg enig, og for henne var det enkelt. -Jeg bor i Porsanger kommune nettopp av én grunn, jeg vil ha urørt natur. Hun mente kommunen heller måtte lokke reiselivet til med urørt natur. -Det er absurd at de (staten) lokker fattige kommuner med vindmøller. Nå har vi snart gruvedrift her også, uttalte hun tydelig fortvilt, og mente inngrepsfri natur var det som hadde verdi for framtiden.

Naturvernforbundet i Porsanger og Naturvernforbundet i Finnmark møtte opp til kommunestyret, og organisatorisk nestleder Kjell M. Derås holdt appell før kommunestyremøtet.

«I dag skal kommunestyre i Porsanger utøve makt. Mye makt. Historiens største omreguleringssak i Porsanger kommune står på sakslista.

Vil makta i kommunestyre gi klarsignal til å omregulere 50 kvadratkilometer natur til vindindustriområde? Vil de næringsvennlige partiene H og FrP ta parti for Equinor, mot de naturbaserte næringsutøverne som bruker Porsangerhalvøya i dag?

Kraftpakke Melkøya som Støre og Vedum presenterte som en gavepakke til folket i Finnmark, har sin pris – en dobling av strømproduksjonen i Finnmark!

[…] Hvem vil være Melkøyas løpegutter i Porsanger? «

Kjell M. Derås, organisatorisk nestleder i Naturvernforbundet i Finnmark

Derås etterspurte også hvilke lokale organisasjoner som hadde fått anledning til å uttale seg om denne omreguleringen av kommunens natureldorado? Skutermiljøene? Bygdelagene? Reiseliv? Naturvernerene? Reindrifta? Sjøsamisk Tun? Mearrasiida? Mange populære isfiskevann med tilhørende skuteløyper vil bli stengt i lange perioder grunnet faren for iskast på vårvinteren. 250 meter høye turbiner vil forringe naturbildet visuelt og støymessig, og skape mistrivsel for turentusiaster, naturelskere, og ville dyr så vel som tamrein. Ikke minst står bolysten i Finnmark for fall.

For er inngrepsfri natur Finnmarks kanskje største verdi?

Inngrepsfri natur. Ingen vindmøller på 250 meter som kaster is til fare for dyr og mennesker. Foto: Lone Bjørkmann
Finnmark er stedet i landet hvor vi har best mulighet til å ta vare på inngrepsfri natur. Skjermbilde: Miljøstatus, 21. feb 2024. Redigering av bilde-i-bilde, utsnitt Finnmark: Lone Bjørkmann

Les hele appellen på Naturvernforbundets side, her eller i Ságat, her.

Se flere bilder fra kommunestyremøtet under saken.

Fra AP ble det uttalt at saken er vanskelig. Roar Nesbø, AP, uttalte: -For AP er det vanskelig å si nei til prosjekter som gir oss inntekt. Økonomisk gevinst satt opp mot inngrep i naturen burde ikke være nødvendig. Vi skal leve her. Side om side alle sammen, i forhåpentligvis hundrevis av år fremover. Dette her er fryktelig dårlig gjort av sentrale myndigheter. [Men] AP vil si ja til planarbeidet i dag.

Også Mariell Haugli fra AP synes dette var vanskelig. Hun sa at hun synes det var forferdelig å sitte i kommunestyret denne dagen, og at det var vondt men nødvendig å stemme for forslaget. -Porsanger AP gjør ikke dette med lett hjerte, men kommer til å stemme for forslaget som foreligger, og det er nesten så jeg har lyst å beklage, sa hun, som var blant flere som fortvilte.

Det ble trangt i biblioteket under direkteoverføring av kommunestyremøtet. Foto: Kjell M. Derås

FrP var partiet som var klart mest positiv til utbyggingen av vindindustri, og hevdet det var nødvendig for elektrifisering, grønn omstilling og satsing på grønn industri, samtidig som dette skulle bedre opplæring, helse og tekniske tjenester i kommunen. -[Reindrifta har i]kke en millimeter å gi. Det vet vi, uttalte Stig Ronny Nilsen, FrP. -Konsultasjonsretten er som å hive bensin på bålet, og skaper unødvendige ekstra konflikter. Den er ikke verdt papiret den er skrevet på.

Stig Ronny Nilsen, FrP, på talerstolen. Foto: Kjell M. Derås

Også Torgeir Thomassen, FrP, var likesinnet i denne saken. Han refererte til samisk konsultasjonsrett, og sa: -Vi snakker om et trestammers-møte, der en stamme skal ha vetorett. Vi kan ikke leve av luft og kjærlighet, jo kanskje luft, hvis den beveger seg.

Siidaen Skuohtanjárga siida holdt også appell utenfor kommunestyremøtet, her ved Johan Isak Eira. Foto: Sandrine Johansen, Naturvernforbundet Porsangerfjorden
Beatrice Iren Fløystad, leder av NSR, holdt appell. Foto: Sandrine Johansen, Naturvernforbundet Porsangerfjorden
Demonstrasjonsbannere utenfor kommunehuset. Foto: Sandrine Johansen, Naturvernforbundet Porsangerfjorden
Foto: Kjell M. Derås
Matthew Homola fra Fortum Nordkraft Vind. Foto: Kjell M. Derås
Media var også tilstede under kommunestyremøtet. Foto: Kjell M. Derås
Oppmøtte til demonstrasjonen. Foto: Kjell M. Derås

Foto øverst: Sandrine Bocher Johansen, Naturvernforbundet Porsangerfjorden