Bevaring gjennom skjøtsel

Vi er i ferd med å miste viktige naturverdier på grunn av gjengroing, nedlegging av småbruk og innførsel av fremmede, skadelige arter. Med forsiktig skjøtsel av kulturlandskap og rydding av fremmede bartrær kan vi ta tilbake det åpne landskapet!

Om Bevaring gjennom skjøtsel

I dette prosjektet jobber vi for å ivareta sunne økosystemer og sikre biologisk mangfold. Gjengroing på grunn av fremmede arter, tap av leveområder for arter og vår tids store artstap; insektsdøden, medfører store konsekvenser for oss alle. Vi gjør lokale tiltak i samarbeid med offentlig forvaltning, bønder, skogeiere, lokalbefolkning og frivillige.

Et av våre viktigste tiltak er å restaurere et kystlyngheiområde på Rapeneset på Radøy. Vi fjerner også Vestamerikansk hemlokk i Langeskogen og på Fløyfjellet i Bergen.

Sommeren 2024 arrangerer vi også slåttekurs i Samnanger hvor deltakerne lærer om ljåen og om livet i slåttengene.

FNs tiår for økosystemrestaurering

Bevaring gjennom skjøtsel er Naturvernforbundet Hordaland sitt bidrag for å bidra til aktive tiltak for restaurering av kulturlandskap, i FN`s 10 år for økosystemrestaurering.

Restaurering av natur

Restaurering av natur har aldri vært viktigere, for dette er en av måtene vi kan ta vare på ulike habitater som er i ferd med å forsvinne og deres tilhørende arter. Vi restaurerer natur gjennom å fjerne sitkagran som har spredd seg utover en gammel kystlynghei. Siktagranen utkonkurrerer andre arter og omdanner det åpne kystlandskapet til en mørk og ugjennomtrengelig granskog.

For å holde videre spredning av gran i sjakk er det beitedyr i området og vi arrangerer lyngbrenningskurs for å fornye røsslyngen. Den får da en fôrverdi for utegående sau, samt at det forhindrer ukontrollert utmarksbrann.

Vi har siden 2020 arrangert dugnader for å rydde bort fremmede, skadelige bartrær i kystlynghei på Rapeneset. Til nå har vi gjennomført 12 dugnader og mobilisert 170 frivillige, som både har lært noe om kystlynghei som naturtype og om skadevirkningene av fremmede treslag i fri spredning.

Målet er å fjerne alle fremmede bartrær i området og utvide det definerte kystlyngheiområdet.

Vi arrangerer flere dugnader og lyngbrenninger på Rapeneset i tiden fremover, flesteparten i vinterhalvåret, samarbeid med våre engasjerte dugnadsledere. Følg med i vår kalender for info om nye dugnader eller meld deg på vårt nyhetsbrev.

Slåttekurs på Høysæter i Samnanger

Slåttemark (slåtteeng og slåttemyr) er truet av redusert hevd. Slike naturområder er som viktige leveområder til mange ville pollinerende insekter. Slåttemark er kategorisert som en sterkt truet naturtype, da
jordbruksmetodene som var med å danne slåttemarkene er i sterk tilbakegang. Slåttemarker står igjen som små «frimerker» i landskapet, med liten eller ingen korridor/nettverk til neste slåttemark.

Slåtteteknikk er i ferd med å dø ut. Derfor arrangerer vi slåttekurs i sommer på en gård i Samnanger. Mer info kommer.

Dugnader for å fjerne Vestamerikansk hemlokk

Vi arrangerer dugnader jevnlig i Langeskogen med Johan Langes Legat i spissen. I 2023 startet vi opp med fjerning av hemlokk på Fløyen i samarbeid med Bergenske skog- og træplantingsselskap.

Fornøyd gjeng etter dugnad på Fløyen i 2023.
Fremmedartsdugnad, hemlokk
Primus motor Knut Espelid fjerner hemlokk i Langeskogen.

Den store granryddedagen

Vil du arrangere dugnad for å fjerne fremmede bartrær? Da kan du få noen tips til hvordan du går frem i lenken under.

Se også sikkerhetsreglene i vår HMS-veileder.

Vil du være med?

Er du interessert i bærekraftig landbruk, fremmede treslag, kystlynghei og praktisk naturvernarbeid, er aktivitetene i Bevaring gjennom skjøtsel noe for deg. Ta kontakt for å bli med: jt@naturvernforbundet.no

Støtt arbeidet vårt ved å melde deg inn. Send SMS med NATUR til 2377 eller meld deg inn her.

Prosjektansvarlig

Jeanette Tennebekk
jt@naturvernforbundet.no

Støttespillere

Logo Bergen kommune