Hvor har det blitt av vipa?

For tjue år siden var vipa en vanlig fugl på grasmark og i kulturlandskapet. Beveget du deg for nære kunne den stupe ned og prøve og jage deg vekk. Nå er den dessverre blitt et sjeldent syn i gamle Hordaland.

Lars Aagren

Hekketiden varer fra mars til juli

Vipa er en mellomstor vader, som kommer til Norge for å hekke. Den norske bestanden overvintrer på kontinentet og Storbritannia.  Hannfuglene kommer allerede i månedsskiftet februar/mars til Hordaland for å finne næringsrike territorier. Når hunnene kommer et par uker senere starter hannene et fantastisk luftspill, som er verdt å få med seg! Vipene holder nå til i kystnære strøk, og er nesten forsvunnet fra indre strøk. I 2023 ble det observert hekkende vipe i 13 kommuner i Hordaland. Den største kolonien finner vi i Herdla naturreservat i Askøy kommune, samt sør i Kvinnherad. I noen av kommune er det få par og de vil nok forsvinne etter få år.

Lars Aagren

Selvstendige vipekyllinger

Vipa legger fire egg i begynnelsen av april. Hunnen ruger mest, men får avløsning av hannen når det tid for å fange favorittmaten, meitemark. Visste du at vipe har mothaker i nebbet? Slik kan den med letthet holde marken fast. Etter 29 dager klekker kyllingene. De blir passet på av foreldrene, men må finne næring selv fra dag én. Under oppveksten er de utsatt for predatorer, kråker, måker, rev og mink. De er flyvedyktige etter seks uker.

Vipa kan forsvinne fra Norge

Vipebestanden har hatt et dramatisk fall i løpet av to tiår og er oppført i norsk rødliste som kritisk truet (CR). Vipa foretrekker åpne landskap, ofte på bondens jorder. Forskere peker på nedleggelse av småbruk og intensiv drift av jordbruksarealet som to årsakene til nedgangen. Vipebestanden har i løpet av de siste 15 til 20 år hatt et fall på hele 85 prosent. Det er dystre utsikter om nedgangen fortsetter. Vipa kan forsvinne fra Norge i løpet tre vipegenerasjoner, noe som tilsvarer 18 år.

Bøndene kan være nøkkelen

Er du bonde og vil hjelpe vipa, kan du med enkle midler legge til rette for en vellykket hekking. På flere jordbruksarealer i Hordaland blir vipereir markert med bambuspinner, og reir blir beskyttet med bøtte eller vipedisk (rundt lokk) under gjødsling. Under førsteslåtten er det viktig å slå vipevennlig, slik at vipekyllingene får fluktveier. Start med et par runder rundt kantene, slå deretter fra midten og ut. I 2023 hadde metoden god effekt på Herdla, avkom fra vipe, rødstilk og stokkand fant veien ut i kantsonene og unngikk slåmaskinen.

Lars Aagren

Du kan hjelpe!

Kunnskap om hvor i Hordaland vipa hekker er viktig for å sikre gode hekkeforhold. Prosjektet Vern Vipa Hordaland samarbeider med grunneiere og frivillige for å bedre hekkeområdet til vipa. Det er gode tilskuddsordninger for de som aktivt bidrar til å at reirområdet skånes for jordbruksaktivitet.

Frivillige kan rapportere vipefunn på artsobservasjoner.no eller sende en e-post til vipe@fuglar.no. Hvis du er ekstra ivrige kan vi tildele deg et område, hvor du kan følge med på vipas spennende liv denne våren. I Nordhordland er det mange gode hekkeplasser, med vi mangler fugleinteresserte til å følge med neste vår, er det deg?

Tekst av Lars Ågren, BirdLife Norge, Bergen lokallag