Merknad til klagesak som gjelder Lilandsjordet nord

Området er viktig for flere sårbare arter og viktig trekkvei for hjort. På tross av dette ble det gitt dispensasjon til å ta ut 53 000 m3 matjord og torv for å gi plass til bilbutikker, som endte opp med å bruke helt andre tomter til sin virksomhet.

I 2019 ble det gitt to dispensasjoner i området Lilandsjordet nord, for å gi plass til etablering av bilbutikker. 53 000 m3 masser ble flyttet, hvor 41 000 m3 var omgitt av matjord, mens 12 000 m3 var torv. Bilbutikkene fant seg andre tomter, så forutsetningene som lå til grunn for dispensasjonen var altså ikke reelle. Er det behov for næringsareal i området? Har kommunen oversikt over regulert, ubenyttet næringsareal?

Planområdets vestlige del er en viktig trekkvei for hjort. Fordi det samtidig er planlagt næringsbygg på nordøstre del av G/Bnr 111/104, blir det enda viktigere å ta vare på den grønne korridoren mellom Storetveita og Vetleveita. Det gjøres ingen vurderinger av denne problematikken i forbindelse med planvedtaket av den aktuelle reguleringsplanen.

Området er viktig for flere sårbare arter. Det er observert grønnfink i området, som er en sårbar art. Tornsanger og enkeltbekkasin, som det finnes få av i Bergen er også sett her. Det er et riktig insekt- og planteliv fordi området er så variert, med sumpskog, kulturmark og skogholt. Det hekker sandsvaler i en av sandhaugene i det utplanerte området og i år er det rapportert om 40 reirhull – mot 19 i fjor. Dette er antagelig det viktigste hekkeområdet for denne arten i Bergen.

FNF Hordaland logo

Forum for natur og friluftsliv

FNF Hordaland har skrevet denne uttalelsen, som vi stiller oss bak.

FNF Hordaland er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Hordaland. Formålet er å styrke arbeidet med å ta vare på natur- og friluftslivsinteresser i Hordaland.

Oversikt over aktuelle saker som påvirker natur og miljø finner du i Høringsradaren.