Skogens uro

Skogsentreprenører sikrer seg tiårige kontrakter, men skjøtter ikke alltid skogen på en måte som tar vare på naturen.

skogens uroFoto: Jeanette Tennebekk

Skog er ikke bare skog, og i skogen er det ikke bare trær. Skogen er også hjem for 26.400 arter i Norge, og 48% av våre rødlistede arter trenger skogen.

Dessverre forsvinner naturskog, til fordel for utbyggingsprosjekter, skogbruk og granplantasjer, bit for bit.

Samtidig har vi forpliktet oss til mer vern, både i Norge og globalt.

En skogeier i Sveio

I 2023 fikk vi inn en henvendelse fra en skogeier i Sveio. Skogsentreprenør hadde tatt ned ungskog, gammel naturskog og feile felter. I tillegg satt grunneier igjen med 5- 600 000 kr mindre i fortjeneste enn skogen var verdt. Lovpålagt miljøregisteringer i skogbruket (MIS) ble ikke gjennomført på forhånd, og det ble ikke informert om frivillig vern ordningen eller alternative hogstmetoder. Skogen er rasert og skogeier ønsker ikke å fortsette med granplantasje. Det var lite informasjon å finne om hvordan man kan få tilbake en blandet skog, det er rett og slett ingen system som ivaretar skogeiere som ønsker å beholde naturskog eller som ikke ønsker å plante gran eller furu etter hogst. For det er alternativer, men hvordan skal man gå frem, og hva er reglene?

skogens uroFoto: Helene Vacarisas
Jeanette Tennebekk og Kristine Michaelsen måler en eik som stod like ved skogen som ble hogget i Sveio. Den målte 2,10 m i omkrets, det vil si en gammel, hul eik.

Vi må snakke om skog!

Historien er dessverre ikke unik. Vi hadde med oss Gjermund Andersen (leder i skogutvalget) og spesialrådgiver i NOA, på befaring på hogstfeltet. Han fortalte at minst 50 grunneiere han hadde snakket med hadde de samme opplevelsene. Skogsentreprenørene presser frem for å sikre seg tiårige kontrakter for å skjøtte nyplanting av gran etter hogst. Ikke rart skogen blir hogget over en lav sko(g).

Det ble en interessant dag ute. Jan Rabben og Per Fadnes, naturvernveteranene fra lokallaget på Stord var med, sammen med fire representanter fra naturmangfoldsgruppen og flere biologistudenter, samt naturkartlegger Erik Kagge fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA).

Dagen etter hadde vi et møte med skoginteresserte i forbundet. Gjermund hadde et timeslangt foredrag om skogbruk, regelverk og forslag til alternativer. I boka hans «Nytt skogbruk» blir dette nærmere beskrevet. Det skal lønne seg økonomisk å drive plukkhogst, i stedet for flatehogst.
Vi snakket også om Sveiosaken og veien videre, og ikke minst om Hardanger lokallag sin skogsak på Linga, hvor gammel kystfuruskog med viktige naturverdier hogges. Det ble et lærerikt møte, og vi gleder oss til fortsettelsen.

Nytt prosjekt

Vi har startet opp et nytt prosjekt, som vi kaller «Skogens uro». Vi vil holde kurs i artsregistrering, invitere til skogsturer og drive formidling om naturverdiene i skog og den fremtidige skogforvaltningen.

Prosjektet har fått midler fra Statsforvalteren og Sparebankstiftelsen DNB.

Kontakt Jeanette Tennebekk på jt@naturvernforbundet.no om du har spørsmål, eller vil bidra.