Nytt naturreservat med kroksjøene Stilla og Brauterstilla

Kroksjøene Stilla og Brauterstilla i Skedsmo og Fet kommuner har blitt vernet i Kongelig statsråd. Dette er viktige leveområder for fugl, både til hekking og som rasteplass under trekk.

Det meste av reservatet er naturtypen «kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti» som er sterkt truet (Norsk rødliste for naturtyper 2011). Vi mener det er problematisk å verne bare de to kroksjøene, men ikke hovedløpet av elva. Dette kan vise seg å bli vanskelig både forvaltningsmessig og naturfaglig. Stikkord: vannutveksling, erosjon og meandrering. Hele området er verneverdig.

Skedsmo og Fet lokallag av Naturvernforbundet har jobbet for vern i 25 år og saken har vært et av de viktigste innsatsområdene for lokalt naturvernarbeid gjennom disse årene. Les vår høringsuttalelse på denne siden under fanen «Årsmeldinger og høringer».

Vernet blir sett på som en erstatning for arealer som går tapt på grunn av vei/jernbaneutbygging i våtmarksområdet Åkersvika ved Hamar. Les mer på sidene til Fylkesmannens miljøvernavdeling:

https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Miljo-og-klima/Nyheter/Verdifulle-kroksjoer-i-Leira-er-vernet/