Ambasssade-saken på Huseby

NOA har, sammen med 4 lokale parter rundt Husebyskogen stevnet staten og kommunen for retten, for å få kjent utbyggingsvedtaket for ny USA-ambassade i Husebyskogen ugyldig. Rettssaken gikk i Oslo Tingrett i slutten av august, og er nå tatt opp til doms.

Hovedspørsmålet er om kommunen og Fylkesmannen hadde rett til å vedta utbyggingen uten at konsekvensutredning var foretatt. Partene er enige om at reglene tilsier full utredning, uenigheten består i om en slik utredning ville ha endret noe på de faktiske vurderinger som er foretatt i saken.

Etter vårt syn har ikke kommunen rett til å godkjenne slike planer, før utredning er foretatt. Dersom stat og kommune vinner fram med sine synspunkt, mener vi at de i realiteten har funnet en ”oppskrift” på hvordan de kan kjøre gjennom store utbygginger utenom den omstendelige KU-prosessen.

Dette til tross for at denne prosessen er lovfestet, bl.a. for å sikre medvirkning fra de berørte, få fram de beste lokaliseringsalternativene, og å sikre natur og miljø. Det vil derfor være katastrofalt hvis retten lar Oslo kommune og USAs ambassade å slippe unna utredningsplikten. I tillegg dreier saken seg om tap av friareal og kvaliteten av erstatningsområder.

Bystyret avgjorde i sin tid saken med en stemmes overvekt.