Arbeidsprogram for NOA 2015-2016

NOA avviklet sitt 100-årsjubileum i 2014, og står nå foran nye utfordringer. Det er de frivillige som er NOA, som avgjør hvilke saker det arbeides med. Det er derfor viktig å rekruttere og organisere flere frivillige i arbeidet; i lokallagene, arbeidsgruppene og i de enkelte sakene.

Det er bevaring av natur og miljø som er foreningens formål. Organisasjonen skal være et best mulig verktøy for å nå de overordnede målene og mer konkrete arbeidsmål. Arbeidspro- grammet legger rammene for hva NOA skal prioritere i 2015-16. Styret er ansvarlig for gjennomføringen av arbeidsprogrammet.

Det finnes mange natur- og miljøutfordringer i NOAs region, og kapasiteten tillater ikke at NOA arbeider med alle. Det må derfor foretas prioriteringer med utgangspunkt i hva de aktive medlemmene ønsker å arbeide med, hvor NOA har sin styrke og kompetanse, og hvor organisasjonen kan gjøre mest for natur- og miljøutfordringene i vår region.

Våre saker:

Lokalt naturvern i Oslo og Akershus, Marka, byen (stor-Oslo) og fjorden

 • Støtte og hjelpe lokallagene med de sakene NOA har kompetanse på, og være behjelpelig med å finne andre ressursmiljøer der vi kommer til kort.
 •  Videreføre det gode arbeidet som er utført i Markasaken, med et særlig fokus på å sikre de siste gammelskogene/eventyrskogene og ny forskrift for skogbruket i Marka
 • Styrke arbeidet med grønne verdier, areal og samferdsel i byen, i tettstedene og i regionen som helhet.
 • Gripe fatt i biologiske og opplevelsesmessige verdier på øyene i indre Oslofjord
 • Sluttføre arbeidet med, og synliggjøre «NOAs syn på …..»

Styrke økonomien.NOAs økonomi er svak, og er den viktigste årsaken til at vi ikke greier å øke aktivitetsnivået. Kostnadssiden er under noenlunde kontroll, inntektssiden må styrkes. Tre aktiviteter:

 • Verving
 • Tidligere og større salg av Markakalenderen.
 • Flere, større og mer varige prosjekter

For å styrke økonomiarbeidet, tas det sikte på å gjenopprette et økonomiutvalg i løpet av året. Også arbeidet med Markakalenderen organiseres som en egen arbeidsgruppe.

Organisering av arbeidet

 • Styrking av samspillet i organisasjonen, oppfølging av organisasjonsutvalgets arbeid
 • Videreføre den store medlemsaktiviteten i form av møter, turer og fester, herunder skolering og bevisstgjøring av de aktive og medlemmene gjennom kurs og foredragsaftener (onsdags- forum, «naturvernskolen»)
 • Rekruttere flere aktive naturvernere, og søke etablering av et yngre miljø innen foreningen
 • Organisering av arbeidet med større saker gjennom konkrete, avgrensete prosjekter, drevet fram av mindre grupper av frivillige eller i mer permanente fag-utvalg
 • Nå ut til gamle og nye medlemmer og interesserte gjennom Grevlingen, NOAs Ark, www.noa.no, facebook og Twitter
 • Videreføre og styrke synligheten i media

Arbeidsområder:

Systematisk arbeid for vern av Marka

NOA skal i perioden:

 • Stanse hogst i verdifulle skogsområder i Marka og dokumentere brudd på lovverk og miljøstandard
 • Bringe prosessen med vern av eventyrskoger, nærområder og biologisk viktige områder på sporet igjen, bl.a. gjennom å øke forståelsen for vernets viktighet i samarbeidende organisasjoner og hos Markabrukerne.
 • Arbeide aktivt mot myndighetene for revisjon av Markaforskriften
 • Delta i styringsgruppen for Flerbruksplan for kommuneskogene.
 • Arbeide for en systematisk registrering av biologisk mangfold og opplevelsesverdier i Marka
 • Bruke skogsertifiseringen som verktøy for en bedre skogforvaltning i Marka
 • Arbeide for opprettelse av nasjonalpark i Østmarka
 • Utarbeide «NOAs syn på Markaforvaltningen», «NOAs syn på friluftsliv og andre fritidsaktiviteter» og «NOAs syn på skogbruk»

Forsvarlig arealforvaltning, inkludert transport- og byutvikling

NOA skal i perioden:

 • Følge opp plansamarbeidet i Oslo og Akershus.
 • Påvirke planene om kryssing av Oslofjorden slik at naturverdiene i størst mulig grad skånes og at konkurranseforholdet mellom veitrafikk og tog forsterkes i togets favør.
 • I samarbeid med Naturvernforbundet sentralt gi konkrete innspill til overordnede samferdselsplaner i Oslo og Akershus.
 • Sette fokus på biologisk mangfold, kulturlandskap/dyrket jord og grønne lunger som viktige prioriteringer i arealbruken, og på behovet for konsentrasjon av bebyggelse i stasjonsnære områder.
 • Utarbeide «NOAs syn på arealutvikling og arealbruk i Osloregionen»
 • Igangsette og drifte prosjekt «Prøvesykle» et prosjekt for å få flere arbeidsreiser over på el-sykkel.

Naturglede og naturkunnskap

Målet er at NOA gjennom formidling og aktivitet skal spre naturkunnskap og formidle naturglede og engasjement for naturen i Oslo og Akershus gjennom en positiv og aktiviserende tilnærming.

Følgende aktiviteter skal gjennomføres:

 • Videreføre arbeidet med et rikt og mangfoldig tur- og møteprogram
 • Videreføre arbeidet som er påstartet i arbeidsgruppa Barn og Natur
 • Avvikle arbeidet med naturkart til fordel for en faglig og aktivitetsmessig bredere satsing på barn og unge, primært gjennomført av frivillige
 • Videreutvikle NOAs nettsider slik at nyttig informasjon blir lettere tilgjengelig.
 • Gjennomføre minst ett «Sidesprang» høst 2014
 • Ferdigstille NOAs bildearkiv som en ressurs for å kunne visualisere naturglede.
 • Bruke Grevlingen og NOAs Ark aktivt til å spre engasjement og naturglede og informasjon om aktiviteter

Organisasjonsutvikling:

NOA skal i perioden:

 • Implementere strategiprosessen som verktøy og fast del av styrearbeidet, i tillegg til arbeidsprogrammet
 • Ferdigstille «NOA Syn på», slik at NOAs politiske plattform kan tydeliggjøres, synliggjøres og brukes i kommunikasjonen utad
 • Jobbe for å delta, påvirke og synliggjøre NOA i samfunnsdebatten på sine arbeidsområder, som en premissleverandør for god natur- og miljøpolitikk.
 • Tydeliggjøre de servicefunksjoner NOA kan være behjelpelige med overfor lokallag og aktive
 • Bygge opp nye arbeidsgrupper og mindre, tidsavgrensede prosjekter for deler av arbeidsoppgavene. Konsolidere Oslofjordgruppa og Barn og natur-gruppa
 • Skape en oversikt over ressurspersoner/nettverk som en del av NOAs servicefunksjon.
 • Starte opp arbeidet med å samle en gruppe som kan utarbeide en «veileder» i forvaltningsforståelse og klageprosesser forståelsen av kommunal og sentral forvaltning.
 • Styrke kontakten med NNV og NU som en viktig del av tilgjengelige ressurser, faglig og organisatorisk.
 • Søke prosjekter i tilknytning til grønn samferdsel, arealbruk, kartlegging av biologisk mangfold, friluftsliv og aktiviteter rettet mot barn og unge
 • Etablere, synliggjøre og styrke prosjektet «Prøvesykle»