Årsmelding 2020

Naturvernforbundet i Lørenskog (NiL) er et lokallag av Norges Naturvernforbund og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Medlemstallet for Lørenskog per 31.12.2020 var 189, som er en økning på 37 medlemmer i forhold til antall medlemmer i 2019.

Årsmøtet ble holdt 27.02.20

 

Valg:

Tom Clark ble gjenvalgt som leder.

Ellers ble følgende styremedlemmer som hadde blitt valgt for to år i 2018 gjenvalgt:

Bjørn Christensen, Bjørn Dahle, Margrethe Waage og Trond Bongard som styremedlemer.

Monica Oseberg og Lasse Kapstad som varamedlemer.

Trond Bongard fortsetter i funksjonen som kasserer. Monica Oseberg har fungert som sekretær, men måtte trekke seg fra rollen pga. helse. I etterkant av dette har Lasse Kapstad delvis fungerte som sekretær, men nå er det et behov for en ny sekretær. 

Revisor: Bjørn Torp

 

Valgkomité:

Ragnhild Holm

Unni Aas

 

Valg av delegat til digitalt Landsmøtet i Oslo i 23. – 25.april 2021: Tom Clark

 

Arbeid i 2020

Sentrale begivenheter og saker til behandling i styret:

Detaljreguleringsplan 2019-4 for Losby Gods. Sendt bemerkninger til kommune før planforslaget ble sendt videre til 2.gangsbehandling og vedtak i kommunestyret.

– Vern av Skjettenkollen som et nytt friluftsområde. Skjettenkollen ble kartlagt og vurdert i 2012 av FMOV, i forbindelse med markavernprosessen.Området var i pågående prosess og utredning for frivillig vern helt til slutten av 2019, da en sentral grunneier konkluderte med at det på nåværende tidspunkt ikke var ønskelig å inngå avtale om vern av området.  NiL har vært i dialog med Fylkesmannen i Oslo og Viken  (FMOV) og har avtalt et nytt møte i mars 2021 for å drøfte mulig vern av dette området.

– Opprettelse av nasjonalpark i Østmarka. Sendt merknader om verneprosessen før høring. Argumentert for innlemming av eksisterende naturreservater i den nye nasjonalparken, fokus på redusert naturinngrep rundt adkomst-sentre til nasjonalparken og  statsfinansiert naturforvaltning i denne bynære nasjonalparken, med bidrag fra kommunene.

Fulgt opp etter en flatehogst i kommunal skog gjennomført av Viken skogselskapet i Desember 2019-Januar 2020 ved blåmerkert natursti mellom Skulerudstua og Knuttjern, Skulerudskogen. Styremedlemmer gjorde befaringer i området i samarbeid med en biolog fra NOA, og tok kontakt med FMOV. Senere ble det bekreftet av styret at kjørespor fra hogsten ble utbedret og kvisthauger ryddet unna.

– Leder deltok i digitale tillitsvalgtseminarer i høst arrangert av NNV Sentral om hvordan å jobbe med arealplanlegging og årrangere naturgledearrangementer.

– Våren 2020 deltok vi i Ruskenaksjonen. Den tydelige reduksjonen i søppelmengden som vi her registrert de senere årene, synes å fortsette.

-Det ble bekreftet i januar 2021 at grunneier Oslo universitetssykehus og tiltakshaver Norsk Luftambulanse Solutions AS – et datterselskap av Norsk Luftambulanse – ble bøtelagt av Øst politidistrikt på henholdsvis 100.000 og 50.000 kroner. NiL politianmeldte grunneier Oslo Universitetssykehus for utslipp 05.08.19 av 20 000 liter giftig flydiesel i Fjellhamarelven og omkringliggende natur, da en boremaskin boret hull i en drivstofftank på helikopterbasen til luftambulansen i nærheten av Ahus universitetssykehus.

 Sendt inn søknad til FMOV for tilskudd/midler til å foreta en kartlegging av elvemusling (og hvorvidt den yngler) i kommunens vassdrag. Elvemusling er en indikatorart for god vannkvalitet.

– Det bemerkes at vervearbeidet under korona pandemien har vært utfordrende, med tanken på å møte folk fysisk på «stands». NiL bruker kontoen på Facebook for å legge ut flere opplysninger om aktiviteter og nyheter relevant for NiL medlemmer og øvrige. Per 04.02.21 har FB sida 160 følgere.