Årsmelding 2022

Naturvernforbundet i Lørenskog (NiL) er et lokallag av Norges Naturvernforbund og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Lørenskog

Medlemmer

Medlemstallet for lokallaget i Lørenskog per 04.02.2022 var 199, som er en nedgang på 3 medlemmer i forhold til antall medlemmer i 2021.

Årsmøte

Årsmøtet skal avholdes onsdag, 01.03.23 på Mailand videregående skole. I år skal feltbiologen Siri Khalsa fra stiftelsen Biofokus holde et foredrag om det naturmangfoldet i Lørenskog. På oppdrag fra Lørenskog kommune har hun samlet inn kunnskap om naturmangfold i en rapport fra 2022: Forprosjekt: plan for naturmangfold Lørenskog kommune, som kommunen har brukt i fremdrift av Kommuneplanens arealdel 2022-2034. Rapporten kan leses på internett på http://lager.biofokus.no/biof…/biofokusrapport2021-030.pdf

Styret

Styret hadde 7 styremøter i 2022. Styret har bestått av:

Leder

Tom Clark

Styremedlemmer

Bjørn Christiansen

Bjørn Dahle

Trond Bongard (Kasserer)

Ingjerd Østmo

Elisabeth Grimstad (Sekretær)

Varamedlem

Lasse Kapstad

Revisor

Bjørn Torp

Valgkomité

Margrethe Waage

Arbeid i 2022

Sentrale begivenheter og saker til behandling i styret:

  • Høringsuttalelse til Statsforvalteren i Oslo og Vikens (SFOV) verneforslag for nasjonalpark i Østmarka. NiL støtter helhjertet planene om å styrke vernet av sentrale skogsområder i Østmarka gjennom opprettelse av nasjonalpark og/eller utvidelse av eksisterende naturreservat. NiL synes at SFOV har gjort en god og grundig jobb med å framskaffe et beslutningsgrunnlag som bør gjøre det mulig å få vedtatt vern av områdene i nær framtid.
  • Samarbeidsprosjektet med Lørenskog kommune og Norsk Botanisk Forening Østlandsavdeling (NBF ØLA) for å hindre spredning av fremmede plantearter som kan true den norske floraen. NiL og NBF ØLA hadde et møte 07.10.22 med kommunale ansatte fra Park, idrett og friluftsliv, om deres handlingsplan for fremmede arter. Fremmede arter er arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde, det vil si utenfor det området artens naturlige spredningspotensial tilsier at den skal være. Lokale eksempler av plantearter som er klassifisert som «svært høy risiko» for spredning: hagelupin (Lupinus polyphyllus), kanadagullris (Solidago canadensis) og kjempespringfrø (Impatiens glandulifera). NiL arrangerte to dugnader i løpet av 2022 for å fjerne disse planteartene. Det er planlagt flere dugnader fremover, i første omgang våren og sommeren 2023, og NiL ønsker alle interesserte medlemmer hjertelig velkommen!
  • Høringsuttalelse til Regionkontor Landbruk, Lørenskog, Oslo og Rælingen om Dammyrveiprosjektet, ang. Losby Bruk AS sine planer om å bygge en ny 4-km lang og 4,5 m bred skogsbilveien øst for Elvåga i Østmarka for å få bedre tilgang til over 4000 dekar hogstmoden skog. Veien vil i store partier følge hoved-skiløypa mellom Mariholtet og Vangen i et område med store deler naturskog, som i dag fremstår praktisk talt uten inngrep. Miljøverdier har ikke vært registrert i området etter 2003. Grunneiers egen landskapsplan angir 2020 som frist for ny registrering. NiL sammen med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) konstaterer at Losby Bruks søknad bør få avslag inntil naturverdiene er kartlagt tilstrekkelig. 
  • Høringsuttalelse til kommunen ang. Detaljreguleringsplan 2018-1-Feiring Bruk før planforslaget ble sendt videre til 2.gangsbehandling og vedtak i kommunestyret. Feiring Bruk ligger sentralt i Losby dalen, og bedriften har planlagt å utvide sine eksisterende virksomheter til den eksisterende Marka grensen og LFNR-området. Det er registrert fire sensitive fuglearter innenfor eller nær planområdet og dets influensområde, og NiL mener at vern av artsmangfoldet må prioriteres over uttak av fast fjell, produksjon og videreforedling av pukk og andre byggeråstoffer. Forurensning av Losby elva og økt støy fra bruk av sprengstoff var også nevnt i uttalelsen som faktorer som skal ha negative virkninger ved en evt. utvidelse.
  • Innspill til Kommuneplanens arealdel 2022 – 2034, Lørenskog kommune. Endringer i arealdelen vil ha hovedvekt på å styrke sammenhengen mellom økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft og være et viktig bidrag for å nå FNs bærekraftsmål. Dette innebærer blant annet at alle endringer som foreslås i arealdelen skal vurderes i forhold til klimapåvirkning. NiL etterlyser flere grøntområder i kommuneplanen og mener at størrelsen på de grønne arealformålene må økes i takt med befolkningsvekst og klimamål. Vi ber om bindende plankrav for ivaretakelse og forbedring av blågrønn struktur og grøntområder (samt Marka grensa). Vi mener en samlet trafikkanalyse må ligge til grunn for kommuneplanens arealdel og planlegging av videre utvikling, og at bedre tilrettelegging for gående og syklende er nødvendig for å redusere bilbruk. Kommunestyret skal sluttbehandle arealdel av planen i mars 2023.
  • Lederen deltok i NNV Landsmøtet, 22.-24. april på Hamar. Landsmøtets kjernesak var planene om ny, firefelts E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer kommune. Lågendeltaet er et av Norges største innlandsdeltaer, og er et viktig levested for flere truede arter. Miljødirektoratet har nå bestemt å gi dispensasjon til å bygge ny E6 gjennom naturreservatet, tross Lågendeltaet vernestatus. Regjeringens beslutning viser tydelig hvor svakt naturvernet står selv i dag i Norge!
  • Våren 2022 deltok vi i Rusken aksjonen. Den tydelige reduksjonen i søppelmengden som vi her registrert de senere årene, synes å fortsette.
  • NiL bruker Facebook for å legge ut flere opplysninger om aktiviteter og nyheter relevant for NiL-medlemmer og øvrige.
    Per 10.02.23 har NiLs FB-side 337 følgere.