Årsmøtet i NOA har utnevnt tre nye æresmedlemmer

Erik Sture Larre, Finn Otto Kvillum og Frithjof Funder er utnevnt til æresmedlemmer i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.

Erik Sture Larre (97) er utnevnt til nytt æresmedlem i foreningen for sitt nær livslange engasjement for Marka, for Markaloven og for etablering av Markaorganisasjonenes posisjon i Markasaken. Han har alltid vært en støtte for NOA i vernearbeidet og kampen mot industriskogbruket. 

Finn Otto Kvillum har vært den drivende kraften; styreleder og styremedlem i det meget veldrevne lokal¬laget av Naturvernforbundet i Bærum i mer enn 20 år. Han er en fremragende representant for naturvernsaken, og et eksempel på viktigheten og betydningen av lokalt naturvernengasjement.

Frithjof Funder har vært med i naturvernarbeidet siden tidlig 70-tall, sittet i styret, vært leder i NOA og drivkraft bak NOA/ØNVs 75-års jubileumsbok. Han er nå redaktør av Grevlingen og av jubileumsboka som skal utkomme til NOAs 100-års jubileum i 2014.

Fra før har foreningen Jens Gram (74), Bredo Berntsen (74) og Jørgen Huse (55) som æresmedlemmer.

Erik Sture Larre

Erik hadde ikke anledning til å være tilstede under årsmøtet, fordi han skulle på «tjenestereise»: I en alder av 97 år ble han i fjor gjenvalgt for fire nye år i en rekke valgkomitéer og utvalg i forskjellige sparebanker. Så da årsmøtet fant sted var han på reise til Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø. Han ville gjerne ha holdt foredrag på årsmøtet, om 65 års arbeid med Marka, men da han hørte hvilke dag det var måtte han beklage – da var han opptatt.   Erik er mest kjent som «Markagrensas far» – eller riktigere: en av de to fedrene. Nils Houge unnfanget idéen og publiserte den, Erik effektuerte den. Grensa ble gått opp, tegnet detaljert inn på kart og presentert for kommunene som et faktum det bare var å forholde seg til. Og slik ble det.   Erik begynte i Oslo og Omegn Friluftsråd (OOF) i 1945 og har siden vært meget aktiv i denne vår paraply-organisasjon – til denne dag. Sekretær 1946 -1965, formann 1965 – 1987, ordfører i Rådet fra 1987.   Foruten arbeidet med Markagrensa, var kampen for å servituttbelegge viktige friluftsområder i Marka en svært viktig oppgave for OOF, som Erik deltok i med iver. Kampen hindret utparsellering av store deler av Marka til hyttetomter. Gyrihaugen, Heggelivann, Nordmarksvassdragets nedbørsfelt og en rekke andre områder med nedslagsfelt til drikkevannskilder fikk beskyttelse mot bebyggelse.   Miljøverndepartementet (MD) ble opprettet i 1972 – og Marka var en hovedsak fra starten. MD nedsatte et «Rådgivende organ for en flerbruksplan for Oslomarka», der Erik var den sentrale aktøren fra organisasjonene. For å styre arbeidet, startet han og OOF – i samarbeid med NOA, OOT og flere – et kjempearbeid med flerbruksplaner for de ulike delene av Marka.    Arbeidet i MD-utvalget resulterte i MDs Flerbruksplan for Oslomarka av 1976, med det første forslaget til en Markalov. Kampen for gjennomføring av Flerbruksplanen og vedtak av den nye loven i perioden 1976-81 var en skuffelsens tid i Markasaken. Ikke bare tok flatehogstene og veibyggingen grådige jafs av Markas kvaliteter. Men hele den flotte planen, mange års arbeid og forhåpningene så ut til å lide et endelig nederlag. Tap på tap, fra skanse til skanse. Men Erik ga seg ikke, lot seg ikke slå til bakken av motgang. Og erfarte det vi alle gjør i slike kamper: At ingen tap er uten elementer av framgang og framtidige muligheter – ikke minst i form av at Markasaken ble mentalt forankret i alle aktørers hoder – og lå der som et bakteppe for den senere utvikling.   Da NOA gikk til en vellykket krig mot Oslo kommunes flatehogstregime i 1986/87, var Erik en svært god samarbeidspartner, pådriver og strateg da kommunen innså at kursen måtte legges om, og inviterte organisasjoner, forskningsinstitusjoner og skogbruksinteresser til et målsettingsutvalg for kommuneskogene. Også her var Eriks innsats av avgjørende betydning. Resultatet av dette arbeidet har vært vesentlig for kommuneskogenes utvikling fra versting til forbilde.   Erik er en myndig, men god støttespiller og hjelper. En samlende lederskikkelse. Kompromissløs på sak, og vanskelig å samarbeide med, dersom du ønsket å gå på tvers av fellesstrategien. Klarsynt og en meget god strateg, med kontaktnett i alle retninger. Rådgiver – nær en mentor – for mange av de mest aktive i medlemsorganisasjonene til OOF.    Naturen og det enkle friluftslivet har hele tiden stått Erik nær. Men hans virkelige mesterstykke har vært å få alle Markaorganisasjonene til å stå sammen i kampen for bevaring.    Også i den siste kampen om en egen lov for Oslomarka var Erik aktiv, til tross for at hovedtyngden av den skjedde lenge etter at han fylte 90 år. Med et glimrende kontaktnett, sitt lune/lure smil og sin oversikt over helhet og detaljer spilte han en betydelig rolle for å berede grunnen.   Da Markaloven ble vedtatt i Stortinget, natta mellom 2. og 3. april 2009, satt Erik og en liten kjerne av venner og Markaforkjempere på galleriet og hørte på debatten. Etter 64 års innsats var det kanskje først og fremst han som med loven fikk belønning for strevet. Vi kan med hånden på hjertet si at Markaloven ikke hadde blitt til uten det langvarige, dyktige og engasjerte arbeidet som Erik har lagt ned gjennom alle disse årene og det samholdet han maktet å skape blant organisasjonene.

Finn Otto Kvillum

Finn Otto har gjort en helt ekstraordinær innsats for naturvernet generelt og lokallaget i Bærum spesielt over en periode på 20 år. Aktive lokallag er en viktig forutsetning for et levende fylkeslag og dermed forankring og gjennomslag i naturvernarbeidet.   Finn Otto kom med i styret i Naturvernforbundet i Bærum (NiB) i 1993 som varamedlem og har siden innehatt verv i lokallaget sammenhengende. Leder i 7 år og nestleder i 3 år. Han er i dag i sitt 81. år, styremedlem i NiB med bl.a. dugnadsansvar for bekjempelse av kjempebjørnekjeks. I hans periode som leder har lokallaget opparbeidet seg en sentral stilling som høringsinstans og som en viktig lokal premissleverandør for arealplan- og naturvernsaker i Bærum kommune. Finn Otto har gjennom sitt nitidige arbeid fått personlig kontakt og nyter stor respekt hos en rekke sentrale personer både i administrasjon og politisk ledelse i Bærum kommune.   Finn Otto har vært kontaktperson til NOA og OOF i en årrekke og deltatt på flere landsmøter i NNV. Han har representert NiB i en rekke lokale komiteer.   Finn Otto har stått for en imponerende rekke avisartikler og en rekke høringsuttalelser til kommunen både kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner.   Finn Otto har hatt ansvaret for en rekke store prosjekter som leder av lokallaget i Bærum: I forbindelse med NiBs 30 års jubileum i 2002 ble det utgitt en gedigen jubileumsutgave av Nøttekråka på 90 sider, han frontet NiB i den største enkeltsaken i lokallagets historie – anleggelse av Norges største golfbane langs Griniveien – som bl.a. ble anmeldt til Økokrim for miljøkriminalitet (høsten 2000) og han ledet arbeidet med prosjektet: ”Sikre verdifulle naturområder og kulturlandskaper i boligsonen”, hvor lokallaget kartla 150 grønne lunger over hele kommunen. Arbeidet resulterte bl.a. i en trykksak på 58 sider, ”Snarveier til trivsel”, som ble distribuert til alle grunnskolene, administrasjonen og medlemmer av kommunestyret i Bærum (2008). Dette førte til mange honnørord som ble lokallaget til del.   Finn Otto er en stor medlemsverver og sørget bl.a. for at NiB vervet flest medlemmer av alle lokallagene høsten 2006.   Finn Otto har vist ekstraordinær stor arbeidskapasitet. Trolig arbeider han minst åtte timer hver dag på vegne av saken. Hans omsorg for og kunnskap om natur- og miljøvern er enestående. Hans mange høringsuttalelser er forbilledlig utformet, saklige og konstruktive. Hans behaglige form, blant annet evnen til å lytte, har gjort lokallaget til en viktig og høyt respektert samtalepartner, også partipolitisk. Finn Otto er en brobygger, med vidtfavnende kunnskaper om lokalmiljø og Bærums historie/geografi. Dette har vist seg å være et stort aktivum for lokallaget.

Frithjof Funder

Frithjof er født 29.12.1937, og er således den yngste av våre tre kandidater til æresmedlemskap  –  «bare» 75 år gammel(!).   Frithjof har tatt aktivt del i mange sider av natur- og miljøvernkampen fra slutten av 60-tallet. I NOA har han en fortid som formann på 80-tallet og han er vår «utgivelsesgeneral», som gjennom en lang rekke publikasjoner har bidratt til å spre vårt budskap.    Frithjof har vært – og er – en engasjert, dyktig og trofast medspiller for NOA gjennom de siste 30 årene. Som redaktør av Grevlingen viser han sitt brennende engasjement for å spre vårt budskap.   Frithjof kom inn i naturvernarbeidet gjennom (snm) i 1969 – og var med på stiftelsen av denne banebrytende grasrot-organisasjonen som ga inspirasjon til så mange sider av naturvernarbeidet her til lands.   Han deltok med sivil ulydighet – og ble bøtelagt – i Altaaksjonen i 1980, et skikkelig adelsmerke for en naturverner!   I Naturvernforbundet startet han sin karriere i lokallaget i Bærum, der han satt i styret og som leder. Midt på 80-tallet avanserte han inn  i NOA-styret som leder, og derfra videre til OOFs styre – også der som leder.   Utenom denne store organisatoriske innsatsen, er det Frithjofs virke som utgiver av en rekke bøker og blader som vil bli husket. Som forlagsmann hadde han gode forutsetninger. I OOF var han redaktør for boka «Markagleder», som kom ut til rådets 50-årsjubileum i 1986. Han var initiativtaker til og utgiver av bokserien «40 trivelige turer i …..», med turforslag fra mange nære turområder, og hvor han selv «åpnet ballet» med «40 trivelige turer i Oslomarka».   Frithjof var også utgiver og medredaktør av den viktige og mye leste boka «Naturen og det moderne menneske», og var forlagsredaktør for Hjalmar Hegges «Mennesket og Naturen», bibler for den filosofiinteresserte miljø-rørsla på 80-tallet. I NOA ble han en uvurderlig medredaktør for jubileumsboka «Momenter til en dypere Naturvernforståelse», som foreningen ga ut til 75 års-jubileet i 1989.   Frithjof er regjerende redaktør for vårt medlemsblad, Grevlingen, en stilling han har hatt de siste drøyt 4 årene og bekler på en meget tilfredsstillende måte.   Som om ikke dette var nok, har Frithjof påtatt seg vervet å være redaktør for boka som skal markere NOAs 100 – års-jubileum  –  et arbeide som allerede er godt igangsatt.   Frithjof er alltid aktiv – i NOA, i OOF, Oslo Elveforum, venneforeninger og historielag. Han utfører sine oppgaver med nøyaktighet – han er pålitelig til tusen, produktiv og inspirerende å jobbe sammen med. Han lever opp til våre forventninger om den superaktive pensjonist, uten hvilken ingen organisasjon kan klare seg.