Årsrapport 2017 for Naturvernforbundet Oslo Vest

Styret har bestått av Jon Gudbrand (leder), Astrid Seeberg, Dag Hessen, Colin Murphy, Aase Rangnes Seeberg, Selma Næss-Ullseth og Tor Kildal.

Ved utgangen av 2017 var NOV’s medlemstall 1163.

Det har siden årsmøtet 1. mars 2017 vært avholdt 6 styremøter.

Vårt hovedfokus har også i år vært på arealbruk og grøntarealer innenfor vårt område, samt bekjempelse av svartlistede arter. Vi er på tredje året i vårt treårsprosjekt med å rydde et område øverst i Mærradalen for kanadagullris.

Lagets økonomi er god

Informasjon om foreningens arbeid og andre aktuelle saker er lagt ut på vår hjemmeside: www.naturvernforbundet.no/noa/oslovest

Vi har også en egen Facebook-side.

Noen spesifikke aktiviteter er listet under:

Skjøtsel av slåtteeng

På tredje året på rad slo vi kanadagullrisen i juni og ryddet den vekk. Vi skulle gjerne hatt med oss flere, og håper våre medlemmer ønsker å delta på neste slåttedugnad.

Området vi konsentrerer oss om er en gammel slåttemark øverst i Mærradalen, like ved FO-bygget. Området er på 7,8 dekar, men vi konsentrerer oss om et område på et par mål som er gjengrodd av kanadagullris. Vi har nå kjørt prosjektet i tre år, og mener å ha sett en bedring av enga.

Lokaliteten var tidligere en fin blomstereng. Det er funnet kravstore rødlista planter, bl.a. ble dragehode funnet for ca. 20 år siden. Det finnes fremdeles mye smaltimotei som også er rødlistet.

Ved god skjøtsel kan floraen komme tilbake igjen.

Du kan lese om området på denne linken:

 http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00064463

Ny vannforsyning til Oslo/masseuttak ved Mærradalen

Det planlegges ny vannforsyning til Oslo fra Holsfjorden. Vannforsyningen er helt nødvendig, og må på plass. NOV deltok på informasjonsmøte om saken. Møtet ble avholdt i bydelsadministrasjonens lokaler.

Det er foreslått store masseuttak i området rundt Mærradalen. Det skal også bygges et daganlegg i vårt område. I forslaget til planprogram foreligger det tre muliger steder for masseuttak og daganlegg. Ingen av alternativene er gunstige sett fra et naturvernperspektiv. Styret vil skrive en høringsuttalelse der vi støtter alternativet om daganlegg ved Montebello fordi dette ligger nærmest Ring 3 samtidig som det ikke berøre Mærradalen. Høringsfristen er 19.3.18, og vårt innspill er i skrivende stund ikke ferdigstilt.

NOA vil fortsette å arbeide med forslag om en mer helhetlig forvaltning/vern av den gjenværende grøntstrukturen i det omkringliggende området med Gardeskogen, jordene omkring og Mærradalen. Dette er et område som mange sogner til, som har et stort biologisk mangfold, men er under sterkt utbyggingspress. Det er derfor viktig med en helhetlig forvaltning for å unngå en bit-for-bit nedbygging. Styret vil ta sikte på å presentere en plan for vern av området i løpet av 2018. Vi ønsker gjerne innspill fra engasjerte medlemmer her.

Silurveien 14

Bystyret forkastet den 15. november 2017 planforslaget for Silurveien 14. Formålet med planforslaget var å bygge boliger.

NOV har i flere omganger sendt høringsuttalelse i saken, og senest 27.3.17. Det var i de reviderte reguleringsbestemmelsene kartlagt store trær, men ikke redegjort for hvilke som skulle bevares.

NOV påpekte at denne tomten er en del av et belte med viktig og verneverdig biologisk

mangfold, der det også finnes et rikt fugle- og dyreliv. Disse fine grøntområdene på Ullernåsen er det viktig å bevare – ikke bare for beboerne i nærmiljøet, men også for byen som helhet. Vi gleder oss over bystyrets vedtak.

Smestadutbyggingen

Det planlegges ny plan for store deler av området på og rundt Smestad. NOV avga innspill til planprogrammet for Smestaområdet den 11.5.2017. I vårt høringsinnspill oppfordret vi til en skånsom regulering hvor behovet for grøntarealer blir ivaretatt. NOV uttrykte bekymring for at grønne områder ikke ble tillagt nok vekt i planleggingen. Vi skrev at Smestad-området har flere kvaliteter som må bevares for ettertiden. Det gjelder både kulturplanter og flere gamle trær, blant annet eiketrær. Vi ba om at det ble utarbeidet normer for avveier behovet for grøntarealer opp mot behovet for fortetting. Kommunen ble også oppfordret til å utarbeide en plan der hensynet til Oslos grønne profil i et helhetlig perspektiv ivaretas.

Ekely, Jarlsborgveien, Montebello

NOV er opptatt av å bevare eksisterende grøntområder i våre bydeler. Det foreligger et forslag om å bygge et større kunstprosjekt på eiendommen Ekely som i dag er et friområde. Saken er til behandling hos Riksantikvaren, som ev. kan gi dispensasjon fra kulturminneloven. NOV ønsker å foreta en kartlegging av artsmangfoldet på eiendommen til våren, som vi vil bruke inn i en ev. reguleringsprosess.

Fossumutbyggingen

Det var planlagt en utbygging på 2000 boliger på Fossum som ligger på Bærumssiden av Bogstadvannet. Vi har engasjert oss mot den fordi den vil påvirke landskapsområdet rundt Bogstadvannet, det var planlagt å bygge på matjord, og det ville gi store trafikale problemer i vår bydel Vestre Aker. Vi konstaterte i fjor at det virket som om Fossumutbyggingen var lagt på is. Vi har ikke registrert noen ny aktivitet.

AKTIVITETER

Vi hadde dugnadsdag på slåttemarken i Mærradalen. Dessverre dukket ingen av våre medlemmer opp på denne.

Thor Gotaas holdt foredrag for foreningen om store deler av norsk skihistorie 6. desember. Siden oppmøtet ikke var veldig godt, tar vi sikte på å gjenta dette slik at flere får muligheten til å komme.

Stallvakt

Styret hadde stallvakt på Frønsvollen 19. november. Det var en fin dag med mange turgåere som var innom og spiste vafler. Styret ønsker å ha en stallvakt om våren og en om høsten. Vi vil anbefale våre medlemmer å legge turen innom Frønsvollen. Et hyggelig sted omkranset av vakker og verdifull natur.

Frivillighetsdagen, Røa

Styret var representert under frivillighetsdagen på Røa. Styret donerte en fuglekasse som ble overrakt til ordfører Marianne Borgen. Styret synes Frivillighetsdagen er en fin anledning til å markere laget i nærmiljøet, og tar sikte på deltagelse også i år.

Nettside

Vi har ikke vært flinke nok til å oppdatere vår nettside. Vi beklager dette overfor våre medlemmer.