Årsrapport 2018 – Naturvernforbundet Oslo Vest

Årsrapporten gir en oversikt over lokallagets arbeid og aktiviteter i 2018

ÅRSRAPPORT FOR 2018 NATURVERNFORBUNDET OSLO VEST
 
Styret har bestått av Jon Gudbrand Fliflet (leder), Astrid Seeberg, Dag Hessen, Colin Murphy, Tor Kildal, Aase Rangnes Seeberg og Astrid Kallhovd.
 
Ved utgangen av 2018 var NOVs medlemstall 1195.
 
Det har siden årsmøtet 21. mars 2018 vært avholdt 6 styremøter.
 
Vårt hovedfokus har også i år vært på arealbruk og grøntarealer innenfor vårt område, samt bekjempelse av svartlistede arter. Vi er på fjerde året i vårt prosjekt med å rydde et område øverst i Mærradalen for kanadagullris. 
 
Lagets økonomi er god.
 
Informasjon om foreningens arbeid og andre aktuelle saker er lagt ut på vår hjemmeside: www.naturvernforbundet.no/noa/oslovest
 
Vi har også en egen Facebook-side.
 
Våre aktiviteter siden sist årsmøte er listet under:
 
Skjøtsel av slåtteeng. For fjerde året på rad slo vi kanadagullrisen i juni og ryddet den vekk. Vi skulle gjerne hatt med oss flere, og håper våre medlemmer ønsker å delta på neste slåttedugnad. I år slo vi et litt mindre område enn tidligere år. I år er målsetningen å få ryddet et større område, samt å få kjørt bort gammel slått. På sikt kan det tenkes at vi kan få opprettet kompost her.   Området vi konsentrerer oss om er en gammel slåttemark øverst i Mærradalen, like ved FObygget. Området er på 7,8 dekar, men vi konsentrerer oss om et område på et par mål som er gjengrodd av kanadagullris. Vi har nå kjørt prosjektet i tre år, og mener å ha sett en bedring av enga.
 
Lokaliteten var tidligere en fin blomstereng. Det er funnet kravstore rødlista planter, bl.a. ble dragehode funnet for ca. 20 år siden. Det finnes fremdeles mye smaltimotei som også er rødlistet. Ved god skjøtsel kan floraen komme tilbake igjen.
 
NOV søkte og fikk innvilget aktivitetsmidler fra Naturvernforbundet i 2018. Prosjektet har tittelen: «Tiltak mot fremmede arter i deler av Mærradalen i Vestre Aker, Oslo» og vil i hovedsak gjennomføres i 2019.
 
Du kan lese om området på denne linken:  http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00064463
 
Ny vannforsyning til Oslo/masseuttak ved Mærradalen Det planlegges ny vannforsyning til Oslo fra Holsfjorden. Vannforsyningen er helt nødvendig, og må på plass. NOV deltok på informasjonsmøte om saken. Møtet ble avholdt i bydelsadministrasjonens lokaler. 
 
Det er foreslått store masseuttak i området rundt Mærradalen. Det skal også bygges et daganlegg i vårt område. I forslaget til planprogram foreligger det tre muliger steder for masseuttak og daganlegg. Ingen av alternativene er gunstige sett fra et naturvernperspektiv. Vi har ennå ikke sett det forslaget til plan, men ser av Plan- og bygningsetatens hjemmesider at planen skal til offentlig ettersyn i begynnelsen av mars i år.
 
NOV skrev en høringsuttalelse der vi støttet alternativet om daganlegg ved Montebello fordi dette ligger nærmest Ring 3 samtidig som det ikke berøre Mærradalen. 
 
Vi pekte på at det bør velges et alternativ som ikke ytterligere forringer forbindelsen mellom Mærradalen og Husebyskogen. Det må være et mål å sikre at kvaliteten av området som et stort sammenhengende naturområde, ikke reduseres for ettertiden. Behovet for en betydelig grønn vernesone mellom bebyggelse og Mærradalen bør vurderes. Vi forutsetter at man sørger for en bred grøntkorridor mellom Mærradalen og Husebyskogen. Det bør utredes om planlagt grøntkorridor er stor nok til å ivareta det biologiske mangfoldet. 

I forbindelse med at planområdet ble utvidet, uttalte NOV seg på nytt i saken. Vi skrev da med henvisning til bystyrets vedtak om å tillate blokkutbygging i Sørkedalsveien 148/150, at det nå er enda viktigere enn tidligere at naturvernhensyn tillegges vesentlig vekt ved utbyggingen. Området rundt Mærradalen og Husebyskogen opplever et betydelig press, og en stadig bit for bitnedbygging. Den amerikanske ambassaden har allerede lagt beslag på store og verdifulle naturområder som kommunen ikke fullt ut har klart å kompensere for i vedtaket om bygging i Sørkedalsveien 148/150. Vi oppfordret også kommunen til å utvise størst mulig grad av åpenhet i saken.

Utbygging av Sørkedalsveien 148/150 I forbindelse med at kommunen skulle ta stilling til utbygging av Sørkedalsveien 148/150, møtte NOV v/leder Jon Gudbrand Fliflet i både bydelsutviklingskomiteen og byutviklingskomiteen på rådhuset for å presentere vårt syn. Styremedlemmene Astrid Kallhovd og Colin Murphy deltok på to av bymiljøetatens befaringer på eiendommen i forbindelse med at Forsvarsdepartementet hadde rettet innsigelse mot planen.  
  
NOV har i alle sammenhenger fremholdt overfor kommunen at premissene for den opprinnelige utbyggingsplanen i Husebyområdet har endret seg betydelig siden forslaget ble lansert første gang. I hele Røa-regionen foregår en sterk fortetting, og ny vannforsyning til Oslo vil muligens kreve arealer i området. 

Naturvernforbundet Oslo Vest ga i 2014 en høringsuttalelse i sakens anledning. Vi understreket bl.a. viktigheten av å utrede hvilke konsekvenser en utbygging ville ha for det biologiske mangfoldet i Mærradalen og for lokalmiljøet i videre forstand, særlig mht. økende trafikkbelastning, noe som allerede er et stort problem. NOV fremholdt i 2018 overfor kommunen at konsekvensene av utbygging på eiendommen ikke var godt nok redegjort for. 
 
Helhetlig forvaltning og vern av Mærradalen NOA vil fortsette å arbeide med forslag om en mer helhetlig forvaltning/vern av den gjenværende grøntstrukturen i det omkringliggende området med Gardeskogen, jordene omkring og Mærradalen. Dette er et område som mange sogner til, som har et stort biologisk mangfold, men er under sterkt utbyggingspress. Det er derfor viktig med en helhetlig forvaltning for å unngå en bit-for-bit nedbygging. Styret rakk ikke å presentere en plan for vern av området i løpet av 2018, men er igang med arbeidet. Vi ønsker gjerne innspill fra engasjerte medlemmer her. 
 
Smestadutbyggingen Det planlegges ny plan for store deler av området på og rundt Smestad. NOV avga innspill til planprogrammet for Smestadområdet i 2017 og den 5. oktober 2018. I vårt høringsinnspill av 2018 skrev vi blant annet at det kunne være fornuftig med med en høyere grad av bebyggelse ved kollektivknutepunkter. NOV stilte seg også positive til bedre tilrettelegging for sykkel og gange, samt bedre trafikkavvikling rundt Smestad. 
 
NOV kan likevel ikke kunne se at planen som nå er skissert i sin helhet vil ha så positive natur- og miljømessige konsekvenser at den holdt opp mot andre konsekvenser for miljøet og innbyggerne er verdt å gjennomføre. Vi oppfordret også kommunen til å se hen til Bevar Borgens høringsuttalelse, som vi ga vår støtte til. 
 
Vi skrev videre at planen i et klimaperspektiv ikke sannsynliggjør et positivt energiregnskap. Riving av gamle boliger og hager med påfølgende oppføring av nye bygninger vil også gi klimautslipp. NOV mener i alle tilfelle at denne konsekvensen av en ev. fortetting må grundig kartlegges.
 
Vi påpekte også at en viktig del av grøntstrukturen i en by utgjøres av fellesarealer i boligbebyggelse og utearealer tilknyttet skoler og barnehager. I Oslo foreligger det ikke noen normer for slike arealer, bortsett fra i mer generelle termer mht. at de skal være tilstrekkelig for opphold, lek osv. I en detaljert reguleringsplan for Smestad og andre planlagte fortettingsområder i Oslo burde det uansett utarbeides slike normer som gir en bedre avveining av behovet for grøntareal og mulighetsrommet for fortetting. Det bør lages et plan for hvordan det skal fortettes.
 
Ekely, Jarlsborgveien, Montebello NOV er opptatt av å bevare eksisterende grøntområder i våre bydeler. Det forelå et forslag om å bygge et større kunstprosjekt på eiendommen Ekely som i dag er et friområde. NOV har tidligere uttalt seg om saken da den var til behandling hos Riksantikvaren. Vi undertegnet i 2018 et opprop mot prosjektet. Slik NOV har forstått saken, foreligger det ikke et flertall for forslaget i bystyret. NOV noterer en seier for naturvernet. NOV ønsker å foreta en kartlegging av artsmangfoldet på eiendommen til våren hva gjelder sopp og lav, som vi vil bruke inn i en ev. ny reguleringsprosess. 
 
Rikshospitalet/Gaustad sykehusområde Oslo kommune har varslet oppstart av planarbeid i Gaustadalléen 34, Gaustad sykehusområde. Det er Naturvernforbundet Oslo Nord som hovedsakelig berøres av dette, men forslaget kan også få konsekvenser for vårt nærmiljø. Forslaget ser ikke ut til å være like omfattende som de forslag som tidligere har vært fremmet fra Rikshospitalet. Saken hører ikke til våre bydeler, men vi støtter her Naturvernforbundet Oslo Nord og vil følge saken videre.

Snødumping ved Tryvann NOV er svært bekymret over kommunens praksis med å dumpe snø i Marka ved den øvre parkeringsplassen ved Tryvann. Vi skrev et brev til miljøbyråden der vi ba om at denne praksisen ikke ble videreført. Resultatet av snødumpingen har blant annet vært døde trær og forsøpling i skogsområdet. Vi spurte blant annet om kommunen ville iverksette tiltak for å sørge for at dette ikke skjer igjen. Svaret fra byråden var ikke beroligende, og vi vil følge opp dette. 
 
Maritimt museum NOV har spurt Norsk Maritimt Museum om planer for å felle noen trær (lind, alm, lønn) på museets eiendom. Museet har overfor NOV opplyst at trærne utgjør en sikkerhetsrisiko da de står på svært lite jordsmonn. Museet har involvert Bygdø kongsgård, som har fagkompetanse i forvaltning av trær, i prosessen. NOV har på dette grunnlag ingen innvendinger mot felling av trærne. 
 
Klimastrategi for Oslo kommune NOV har bidratt i arbeidet med å skrive en høringsuttalelse på vegne av NOA til Oslo kommunes klimastrategi. NOV skrev i et utkast til uttalelse at vi blant annet ønsket en konkretisering av hva som menes med karbonfangst. Vi har påpekt at betongindustri er en stor utslippskilde av CO2, og at betonggjenvinning i forbindelse med byggevirksomhet kan være et viktig satsningsområde. Vi har også foreslått at for å få til et klimavennlig arealbruk, må en større del av Oslos vekst skje regionalt for å unngå at vassdrag og andre arealer som kan ta unna for økt nedbør bygges ned.
 
Ny Filipstadkai NOV støtter fortsatt dette prosjektet. Vi har signalisert til prosjektgruppen at vi ønsker å bidra 
  
AKTIVITETER
Vi hadde dugnadsdag v/styreleder på slåttemarken i Mærradalen. Vi håper på bedre oppmøte neste år.
Dugnad på Frønsvollen Styremedlemmene Colin Murphy og Astrid Kallhovd har deltok på dugnad på Frønsvollen høsten 2018. Kalendersalg Styremedlem Colin Murphy deltok på kalendersalg i regi av NOA i desember 2018.
 
MEDIEOPPSLAG NOV
Leder Jon Gudbrand Fliflet hatt oppslag i Akersposten 8. juni 2018 angående snødumpingen på Tryvann samt innslag i NRK Østlandssendingen samme dag. Nrk.no hadde også oppslag om saken den 9. juni 2018, og da var også styremedlem Dag Hessen representert.   
 
KURS OG ANDRE AKTIVITETER VI HAR DELTATT PÅ
Styremedlemmene, Astrid Kallhovd og Colin Murphy, deltok på åpent seminar den 11. oktober 2018 om Oslo kommune sin byutviklingsstrategi. Styremedlem, Colin Murphy, deltok på kurs i facebookpublisering den 6. november 2018 og kurs i politisk påvirkning 6. september 2018 begge i regi av Oslo og omegn friluftsråd (FNF) samt kurs 21. november 2018 om nettsider/kommunikasjon arrangert av Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA).