Avfall og metallgjenvinning har søkt om endret tillatelse på grunn av flytting

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Miljøvernavdelingen

Pb. 8111

Dep. 0032 Oslo

fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Deres ref: 2010//24332-20 M-FO                                                                              Sandvika 8.3.2013

Saksbehandler: Ellen Margrethe Svinndal

Høring: Avfall og metallgjenvinning har søkt om endret tillatelse på grunn av flytting

Det vises til høringsvarsel datert 6.2.2013. Innledningsvis vil vi bemerke at vi har fått svært knapp tid til å utarbeide høringsuttalelsen. Brevet ble mottatt av Skui vel 1. mars. Naturvernforbundet Bærum noen dager før,. Bærum Natur- og Friluftsråd har, til tross for at de er paraplyorganisasjon for natur og friluftslivs-organisasjoner i Bærum ikke mottatt brevet.. Vi er ikke kjent med hvorvidt fiskeforeningene langs Sandviksvassdraget har fått anledning til å uttale seg.

Forurensning fra Isianlegget

Ved behandlingen av søknaden ber vi Fylkesmannen tar tak i hele forurensningsproblematikken fra Isianlegget. Dette er en god anledning til å sørge for at tilstanden blir bedret og at ytterligere forurensinger ikke blir tilført vassdraget. Det dreier seg om tiltak for å få kontroll over og forhindre forurensningen fra tidligere, nåværende og fremtidige Isianlegg.

Forurensing og tilsig fra Isianlegget fører til stadig tilførsel av forurensing til Isielva, som igjen fører til forurensing av Sandvikselva. Sandviksvassdraget er det viktigste gyte- og oppvekstområde for laks og sjøørret i indre Oslofjord. Vi minner om at hele Sandviksvassdraget er varig vernet.

Det er vel kjent at det er større og mindre forurensninger og tilsig fra Isianlegget via Danielsbekken som renner ut i Isielva ved Smestad. Sigevann fra Isi 1 og Isi 2 kommer ut i Isielva. Substratet i Isibekken (Bjørumbekken) fremstår som alt annet enn rent.

Angående den aktuelle søknaden.

Umiddelbart nord for den nye plasseringen av avfall- og metallanlegget går flere bekker. Markebekken og Liabekken har utløp ovenfor Bjørumdammen. Disse bekken benyttes til utsetting av yngel, og det må sikres at disse ikke forurenses med utslipp fra overflatevann og sigevann. Det må også sikres at det overhodet ikke er mulig at forurensning går i bekkene ved driftsuhell (ref. klorutslippet i Akerselva fra det nye Oset renseanlegg for et par år siden).

For metallgjenvinningsanlegget, med beliggenhet på tett inntil bekkekanten, må det stilles strenge krav til bruken av den del av uteområdet som ikke fanges opp av oljeutskilleranlegget. Krav om dokumentert vedlikehold av utskilleranlegget bør også stilles, med mindre dette ikke allerede er gjort.

Det samme gjelder Nedre Markebekk som går sydøstover og kommer ut i Isielva ved Bjørumdalen nedenfor Bjørumdammen.

Isielva ovenfor dammen ved Bjørumsaga er fri for sykdommer på grunn av dam-terskelen. Det må sikres at driften på Isi ikke medfører en endring eller forverring av vannkvaliteten i bekkene.

Vi ber om at nødvendige undersøkelser og konsekvensutredning gjøres, at og at nødvendige tiltak settes i verk for å forhindre forurensning før eventuell tillatelse gis.

Vi ber om å bli holdt orientert om utviklingen i saken.

Med vennlig hilsen

Bærum Natur- og Friluftsråd

Naturvernforbundet i Bærum

Skui vel

Rigmor Arnkværn, leder

sign.

arnkver@online.no
91772145

Bo Wingård, styremedlem

sign.

abwin@me.com
92800880

Morten Heldal Haugerud, leder

sign.

morten.heldal.haugerud@gmail.com 95757236

c/c

Bærum kommune

Sportsfiskerforeninger i Bærum

Bærum Velforbund

Oppdatert 2013.04.14.