Bærum idrettspark

Idretten har en bred og helt nødvendig plass i samfunnet, men i et miljøperspektiv er deler av den inne på feil spor. Beklageligvis ser det ut til at verken idretten selv eller politikerne innser dette. Naturvernforbundet i Bærum har skrevet denne høringsuttalelsen til reguleringsplanen, datert 15. februar 2008:

Naturvernforbundet i Bærum mener på prinsipielt grunnlag at det ikke bør foretas utbygginger som ytterligere reduserer kommunens eksisterende landbruksareal. Vi viser i denne forbindelse til Landbruksplan for Bærum hvor punkt 3 i vedtaket lyder: ”Vern av dyrket og dyrkbar jord skal være en av de grunnleggende premisser i arealplanleggingen”.

Vi viser til tidligere engasjement i denne saken hvor vi har påpekt at slike store idrettsanlegg med energikrevende haller ikke tilfredsstiller det man legger i bærekraftig utvikling. Vi mener dessuten at hallidretten er med på å trekke folk bort fra det enkle friluftsliv som verken krever nedbygging av arealer eller er kostnadskrevende. I denne sammenheng holder vi dog svømmehaller utenfor. Derfor bifaller vi denne delen av prosjektet.

Når det gjelder antallet P- plasser, så er dette satt til 490. Vi har forstått det slik at idrettsparken i tillegg vil få en viss adgang til Plantasjens allerede 510 P-plasser. Vi snakker dermed om til sammen inntil 1000 P-plasser. Vi mener det her legges opp til et altfor stort bilbasert bruk av hallene. For å gi prosjektet en viss legitimitet hva angår bærekraftig utvikling, så må derfor antallet P-plasser reduseres betydelig. Dermed vil besøkende se seg nødt til å benytte T-banen eller bussholdeplassen i Brynsveien. Det er kort vei til idrettsparken fra disse holdeplassene til kommende Hauger T-banestasjon og bussholdeplassen i Brynsveien.

Vi har også merket oss at flere av landets toppidrettsutøvere nå etterspør en mer miljøvennlig idrett. Vi må derfor anmode Bærums politikere om å stille seg spørsmålet om Bærum idrettspark i så måte går i riktig retning. Hva med en mindre hall og større uteareal for uorganisert idrett? Dette er nye tanker og vi vil minne om at Bærum kommune har sluttet seg til Lokal Agenda 21.

Vi er også skeptiske til at et såpass stort anlegg blir anlagt nær et eksisterende boligområde. Lyd- og lysanlegg i tilknytning til idrettsparken vil kunne redusere livskvaliteten for dem som bor der.

Resultatet av den politiske behandlingen av saken

Kommunestyret godkjente enstemmig reguleringsplanen i sitt møte 18.06.2008. Planen legger til rette for innendørs idrettsanlegg og utendørs arena med tilhørende anlegg. Nye kalkyler viser imidlertid at prisen på anlegget kan ende på 1,6 milliarder kroner, mens den opprinnelige rammen lå på 1 milliard. Anlegget må derfor slankes.

Oppdatert 2009.10.27.