Bærum kommune godkjenner hogst i verdifull skog i Vestmarka

I 2018 ble store deler av Vestmarka kartlagt for viktige naturtyper på oppdrag fra Miljødirektoratet. Nylig godkjente Bærum kommune hogst i 1/3 av den mest verdifulle gammelskogen som ble kartlagt. NOA har klaget godkjenningen inn for Statsforvalteren.

Naturtypekartleggingen i 2018 fant at kun 1-2 % (350 dekar) av det kartlagte området i Vestmarka består av gammel granskog med svært høy lokalitetsverdi. Naturtypen som er godkjent for hogst utgjør alene en tredjedel av dette svært begrensede arealet.

Bærum kommunes godkjenning av hogst er begrunnet med at:  “Det kan ikke påvises at tiltaket ut fra nåværende kunnskap vil påvirke naturmangfoldet negativt i vesentlig grad. Naturgrunnlaget ellers berøres i ubetydelig grad av den planlagte hogsten”. 

NOA mener at den klare mangelen på en faglig begrunnelse gjør at vedtaket ikke oppfyller naturmangfoldlovens krav til saksbehandling. Kommunen har heller ikke vurdert hogsten etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 9-12. De har ikke vurdert hvordan hogst i denne naturtypen vil påvirke den samlede belastningen (NML §10) på naturtypen gammel granskog i Vestmarka, på tross av at resultatene fra kartleggingen i 2018 er lett tilgjengelig i Naturbase (naturbase.no). NOA mener at den skremmende lave andelen gammel granskog som ble registrert i 2018, alene burde tilsi at hogst i disse siste små restene ikke er forenlig med naturmangfoldlovens § 10.

Naturvern starter her hjemme. Nylig signerte regjeringen en internasjonal avtale om vern av 30% av naturen. Da er det et stort paradoks at den offentlige forvaltningen ikke benytter naturmangfoldlovens klare prinsipper til å beskytte de små gjenværende restene av gammel granskog i Vestmarka. Og et like stort paradoks at kommunen ignorerer ny kunnskap om viktige naturverdier – et kunnskapsgrunnlag som er betalt av fellesskapets midler!

Ved å tillate hogst i en tredjedel av den mest verdifulle gamle granskogen i Vestmarka, sier Bærum kommune tydelig “men ikke her”. 

Oppdatering 26/5-2021:

Kommunen har avslått NOAs klage. Klagen oversendes derfor til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. Her kan du lese kommunens begrunnelse for avslaget.

NOA mener denne saken er av stor prinsipiell viktighet fordi den viser at både naturmangfoldloven og statlig finansiert naturkartlegging ignoreres i skogforvaltningen. Her kan du lese NOAs utdypning av klagen.

Mer informasjon:

Her kan du lese hvordan Statsforvalteren omtalte naturtypekartleggingen i 2018 som «en del av kunnskapsløftet for natur».

Her kan du lese mer om hvorfor denne gamle skogen er viktig for naturmangfoldet.

Her kan du lese NOAs klage.