Bærum trenger også et naturmangfoldspanel! – publisert i Budstikka 21. oktober 2016

Bærum trenger også et naturmangfoldspanel! Naturvernforbundet i Bærum (NiB) roser Bærum kommune for opprettelsen av Klimapanelet og forslår at Bærum kommune oppretter et Naturmangfoldspanel som kan tenke kloke tanker og fremme gode og realistiske planer for hvordan kommunen og innbyggere kan ta vare på det fantastiske naturmangfoldet vi har her i Bærum – et av landets rikeste!

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) roser Bærum kommune for opprettelsen av Klimapanelet og en vellykket og tankevekkende presentasjon av panelets arbeid 13.oktober.

NiB er også svært glade for at Bærums ledende politikere og administrasjon snakker om det rike naturmangfoldet i kommunen. Ordfører Hammer Krog sa for eksempel i sin tale ved åpningen av Utopia utstillingen i Henie Onstad kunstsenter 16.oktober, at jo mer urbanisert Bærum blir, jo viktigere er det å ta vare på naturmangfoldet. Hun snakket også varmt om vårt behov for stillhet i en tid som blir stadig mer høyrøstet og travel.

Etter skadeflommen 06. august med stengte – og noen steder ødelagte – veier, druknede biler og oversvømte kjellere, har det gått opp for folk flest at klimaendringene også har kommet til Bærum. Og at hver og en av oss må endre atferd slik at vi ikke øker verdens temperatur. Blant tiltakene foreslo klimapanelet forbud mot bilbruk i en radius av 500 meter fra skolene. Men de foreslo ikke forbud mot å kjøre barn til idrettsanlegg og trening.  De foreslo heller ikke forbud mot å legge idrettsanlegg på steder der det ikke er, og heller ikke vil bli, offentlig kommunikasjon, som f. eks.  skiskytteranlegget på Franskleiv.

NiB mener det er på tide at Bærum kommune oppretter et Naturmangfoldspanel som kan tenke kloke tanker og fremme gode og realistiske planer for hvordan kommunen og innbyggere kan ta vare på det fantastiske naturmangfoldet vi har her i Bærum – et av landets rikeste!

Naturmangfoldet er til glede og helse for innbyggerne, og gir helt nødvendig livsrom for dyr, planter og andre organismer som utgjør økosystemene. For oss er dette en selvfølge. For utbyggere og grunneiere kan det bety klager og omkamper. Har vi kommunens administrasjon med oss?  Ikke alltid. Har vi politikerne med oss? Ikke alltid.

Vi ønsker at det ikke skal tillates inngrep i områder med verdifulle naturtyper. Det skal ikke gis dispensasjoner for bygging i vassdragenes kantsoner, for det ødelegger flomfordrøyningsområdene, oppvekstområder for fisken og trekkveier for viltet. Det skal ikke tillates bygging av idrettsanlegg i markas randsoner dit ingen busser og baner går. Det skal ikke tillates bygging i de grønne lungene. Disse skal bevares slik at alle innbyggere kan oppleve natur og blågrønnstrukturer innenfor 250 meter fra ytterdøra.

Retningslinjer om naturmangfold og blågrønn struktur er nedfelt i Kommuneplanens Arealdel under Plankrav, rekkefølgekrav og innholdet i utbyggingsavtaler. Men vi ser at det ofte ikke er samsvar mellom liv og lære. Dette må derfor Naturmangfoldspanelet gripe fatt i og finne gode løsninger både for naturmangfoldet og for de andre samfunnsinteressene.

For Bærum kommune kan anbefalingene fra både Klimapanelet og Naturmangfoldspanelet være det verktøyet man trenger for å få en mer konsekvent naturvennlig utbyggingspolitikk. Da får administrasjonen og politikerne dekning for å si nei. Og det blir enklere for utbyggere og grunneiere når de vet hvor de kan bygge og hvor man skal holde fingrene av fatet.

Bjørg Petra Brekke

Styreleder

Naturvernforbundet i Bærum

Oppdatert 2016.10.23.