Bærums vassdrag- blågrønne bidrag til forebygging og bedre helse – publisert i Budstikka 16. november 2016

Budstikka publiserte følgende debattinnlegg skrevet av NiBs leder Bjørg Petra Brekke og av Bærum Elveforums styreleder Bo Wingård:

Bærums vassdrag- blågrønne bidrag til forebygging og bedre helse

Bærum kommune satser nå på forebygging i stedet for reparasjon. Dette gjelder alle kommunalområder fra forebygging av flomskader til forebygging av sykdom og vanhelse. I dette arbeidet har vassdragene våre en viktig rolle.

Vi vet at det å gå tur er den best foretrukne friluftsaktiviteten for ca 80% av befolkningen, og at nærfriluftsområdene er svært viktige for at vi skal komme oss ut. Vassdragene, de blågrønne korridorene mellom marka og sjøen, har en hovedrolle her. Elvene og bekkene med sin kantvegetasjon har flere funksjoner: De er trekkveier for vilt og er leveområde for fugler, dyr og alle slags vekster. Naturen, og spesielt vannet, gir rom for stillhet og ro for mennesker med hode og kropp stramme av stress. Stiene og turveiene gir mulighet for helsebringende aktivitet og fossilfri transport. Vassdragenes kantsoner gir nødvendige økosystemtjenester som flomfordrøynings-områder (der de  ikke er asfaltert og ødelagt), og de er levested for uvurderlige pollinerende insekter. Dessuten har vassdragene en estetisk verdi, både immaterielt og i kroner og øre.

I Bærum er vi heldige som har mange fine turveier og stier, og mange av dem går langs vassdrag.

I øst ligger Lysakerelva med turvei fra Bogstadvannet til Lysakerfjorden. Den er vill og vakker og på en vårdag med mye vann i elva, står den ikke tilbake for sprelske elver på vestlandet. Her er det både stier og veier langs elva.

Langs Sæterbekken er det blåmerket sti fra Murenveien til Ankerveien, og her kan du finne en nydelig badekulp med eget fossefall.

Fra Gamle Ringeriksvei kan du gå langs Øverlandselva til Sandvika – noe på vei og noe på sti. Den byr på alt fra villabebyggelse til nærmest urørt natur, gjennom løvskog og langs fossefall.  Du kan til og med fiske her.

Nå er også Solbergbekken åpnet. Turveien er snart helt ferdig fra Solbergveien til Skytterdalen. Sandvikselva, Lomma og Isielva har også turveier og stier, så her er det bare å begynne å gå.

Vi må passe godt på vassdragene våre

På bakgrunn av det vi vet om vassdragenes betydning for befolkningens helse, er det skuffende at Bærum Kommune ikke tar bedre vare på vassdragene sine.  Det kommer stadig nye forslag om bygging tett inntil elvene. Utbyggere og politikere viser liten respekt for at alle vassdrag i Akershus er vernet. I Kommuneplanen står det at bekkenes og elvenes kantsoner skal bevares med fra 10 til 30 meters buffersone fra elvebredden (som regnes fra der vannet står ved tiårs flom). Vassdragsnære soner er byggeforbudsoner. At kommuneplanen sier at turdrag skal ha 30 meters kantsone, er heller ikke respektert. Her får utbyggere fritt og freidig dispensasjoner.

Pass godt på naturen, den lages ikke lenger!

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) og Bærum Elveforum (BEF) ber derfor Bærum kommunes politikere og administrasjon om å påse at Kommuneplanens retningslinjer og vassdragsvernet respekteres. Alle kommunale instanser som er i befatning med vassdragene, må være godt kjent med disse bestemmelsene, påse at de blir fulgt og at dispensasjoner ikke blir gitt. Bare på denne måten kan Kommuneplanens intensjon om godt bevart og helsebringende blågrønnstruktur bli oppfylt.

God tur!

Bjørg Petra Brekke, styreleder, Naturvernforbundet i Bærum

Bo Wingård, styreleder, Bærum Elveforum 

Oppdatert 2016.11.16.