Barnehage i Grinilunden?

Innledende kommentarer til plansaken

Grønne lunger er utsatt når behovet for barnehageplasser skal dekkes. En av dem er Grinilunden på Eiksmarka. Planarbeidet for barnehagen er foreløpig lagt til side fordi det p. t. er tilnærmet full barnehagedekning i Bærum. Vi gjengir likevel vår høringsuttalelse til reguleringsplanen, datert 7. desember 2007:

Alternativ 1: Ny barnehage i Grinilund skogpark

Grinilund skogpark er en svært kupert og liten grønn lunge på Eiksmarka. I reguleringsplanen foreslås det bygget en ny barnehage med plass til 130 barn i denne grønne lungen. En barnehage for 130 barn er stor og vil kreve mye areal.

Det presiseres i reguleringsplanen at bebyggelsen skal tilpasses godt i terrenget. Etter en befaring på tomta, kan vi ikke se at det lar seg gjøre å bygge en barnehage der, uansett størrelse, uten betydelig terrenginngrep som vil endre stedets særpreg og som vil medføre tap av flere monumentale trær. Grinilund skogpark er i dag, med sin vegetasjon og sitt kuperte terreng, velegnet for lek og naturopplevelser. En barnehage vil legge beslag på lekeareal og mulighet for naturopplevelser i nærområdet for bl.a. elever ved Eiksmarka skole og de øvrige barnehagene på Eiksmarka.

Skogparken som en integrert del av kirken.

Skogparken utgjør en flott og naturlig ramme rundt Grinilund kirke. Kirken er et samlingssted for folk i mange livsfaser, noen i en kritisk fase av livet. Rundt kirkebygget ligger gamle, mosegrodde steingjerder og her står gamle trær som skaper en egen ro. Trærne skjermer også mot støyen fra den trafikkerte Griniveien. Alt dette er med på å gi en verdig ramme rundt selve kirkebygget. Trær lever lenge – ofte lenger enn oss mennesker, og endrer karakter med årstidene. De står der som symboler på noe nærmest tidløst og gir en sinnsmessig ro som står i skarp kontrast til de fleste moderne menneskers heseblesende hverdag. Det er ikke uten grunn at man pleier trær ved andre kirkeanlegg og på kirkegårder rundt om i landet.

Selv bygging av en mindre barnehage enn den foreslåtte i Grinilund skogpark, vil forvandle områdets identitet og ødelegge dens opplevelsesverdier. Vi har ingen tro på at det lar seg gjøre å bygge en barnehage i Grinilund skogpark som vil kunne tilpasses landskapet uten store negative følger. 

Alternativ 2: Nybygg av barnehage på Grinilund kirkes tomt

Rådmannens alternativ 2 med bygging av barnehage på Grinilund kirkes tomt er en bedre løsning med hensyn til å redusere tap av naturkvaliteter, men er likevel ikke et godt alternativ med tanke på lokalisering og bærekraftig utvikling. Som nevnt ovenfor trenger kirkebygg en verdig ramme rundt seg. Det er vanlig i Norge å prøve å få til dette. Grinilund kirke er arkitektonisk sett tilpasset det naturmiljøet det ligger i, og andre bygg og aktiviteter i umiddelbar nærhet vil derfor oppleves som fremmedelementer og forringe det åndsverket som den arkitekttegnede kirken er. Med bygging av barnehage på nedre del av kirkens tomt vil kirken dessuten skjules bak barnehagebygget sett fra Eiksmarka sentrum.

Angående forholdet til tomtegaven gitt av tidligere eier av Grini Gård.

Naturvernforbundet i Bærum forstår det slik at man ved hjelp av advokater og finjus kan tvinge frem en tillatelse til nedbygging av Grinilund skogpark. Det er imidlertid liten tvil om at tidligere eier av Grini Gård som donerte Grinilund skogpark til Bærum kommune, ønsket at det skulle være en skogpark rundt kirken – også i lang tid etter hans død (selv om dette ikke står eksplisitt i dokumentet). Vi er kjent med at etterkommerne derfor reagerer kraftig på utbyggingsplanene. Dette skal kommunen respektere og ikke spekulere i at overdragelsesdokumentene juridisk sett kan tolkes ulikt og derigjennom  tvinge frem en utbygging. Naturvernforbundet i Bærum foreslår derfor at Grinilund skogpark reguleres til spesialområde bevaring i tråd med tidligere eiers mest sannsynlige ønske, selv om dette ikke var aktuelt på overdragelsestidspunktet.  

Generelt om begge alternativene:

Lite fremtidsrettet lokalisering

Reguleringsplanen begrunnes med at det er stort behov for nye barnehageplasser (700) i regionen Eiksmarka-Øvrevoll. Dette har vi forståelse for. Fremtiden vil imidlertid kreve vesentlig mindre bruk av bil i hverdagen på grunn av klimatrusselen og forurensning, enn det dagens barnehagesituasjon legger opp til. Det er derfor unaturlig og svært lite fremtidsrettet å bygge en ny barnehage i utkanten av målgruppen som særlig er beboere i Øvrevoll-området. Avstanden blir stor til brukerne med påfølgende høy andel bilbruk til og fra barnehagen. En ny barnehage i Grinilund vil ha en levetid på minst 50-100 år og vil dermed forårsake svært mye unødvendig og ekstra bilkjøring lokalt i forbindelse med henting/levering i alle disse årene. En barnehage med plass til 130 barn (som det er antydet i reguleringsplanen), er svært stor og vil påføre nærmiljøet flere hundre ekstra bilpasseringer daglig. Naturvernforbundet i Bærum ønsker at kommunen tenker fremtidsrettet og heller finner barnehageløsninger som legger til rette for mindre bilbruk.

Selv folk som bor på Eiksmarka, hvor det er nokså spredt bebyggelse, og som skal bruke en barnehage ved Grinilund kirke, vil høyst sannsynlig benytte bil ved henting/levering. Selv om disse har tenkt seg videre på jobb med buss eller bane, vil det for de fleste bli for langt å gå hjemmefra med barnet, og bort til barnehagen. Den tiltenkte plassering av barnehage vil derfor utvilsomt føre til utstrakt bilbruk.

Videre er det slik Eiksmarka senter allerede er hardt presset med hensyn til biltrafikk, som i hovedsak må tilskrives det generasjonsskiftet som har skjedd på Eiksmarka de siste 10-15 årene. Nyinnflyttede er gjerne unge familier med barn, som ofte har to biler. Delvis skyldes trafikkøkningen også utbyggingen av ca. 350 boliger på Fossum Terrasse.

Grønne lungers betydning for livskvalitet og trivsel – og et ansvar som må forvaltes av kommunen

Presset mot de grønne lungene i Bærum er sterkt. Naturvernforbundet i Bærum har med støtte fra LA-21-midler fra kommunen registrert og kartlagt de fleste grønne lungene i  kommunen. Grinilunden er en av dem.

Den åpenbare tomtemangelen (som reguleringsplanen for ny barnehage i Grinilund synliggjør) når det gjelder bygging av nye barnehager i Bærum kommune, er et resultat av årelang nedbygging av grøntområder og dyrket mark og fortetting i eldre boligområder. Det blir derfor ikke riktig når kommunen nå tar av de siste grønne lungene fordi den gjennom årene ikke har vært forutseende nok til sette av arealer til velkjente behov. Tiden er derfor overmoden for å begynne omregulering av eiendommer (eneboliger) med stor tomt til f. eks. barnehageformål, slik det allerede er gjort flere steder i kommunen (eks. Furubakken på Haslum).

Konklusjon:

Naturvernforbundet i Bærum går imot nybygging av barnehage i Grinilund skogpark eller på kirkens tomt.

Vi er negative til planene fordi:

·         det vil rasere naturlandskapet og miljøet rundt Grinilund kirke

·         det er et viktig grøntområde for nærmiljøet. Blant annet går det en tursti gjennom området

·         området demper støy fra Griniveien

·         det finnes flere monumentale trær i området, bl.a. lind, som er meget bevaringsverdige

·         nedslagsfeltet til barnehagen er ikke rundt Grinilund; lokaliseringen vil føre til uakseptabel høy andel bilbruk og er således lite fremtidsrettet (tenke globalt, handle lokalt)

·         stor barnehage kombinert med stor andel bilbruk vil medføre uakseptabel trafikkbelastning for de nærmeste beboerne og Eiksmarka senter

·         Bærum kommune har et ansvar for å bidra til livskvalitet og trivsel

·         Bærum kommune har et ansvar for å unngå tap av det biologisk mangfoldet som finnes i enhver grønn lunge (ref. målet om å stanse reduksjonen i det biologiske mangfoldet)

·         Bærum kommune bør respektere tomtegiverens ønske

Forslag til løsning:

Naturvernforbundet i Bærum anbefaler at det forsøkes å finne en mer fremtidsrettet løsning, for eksempel i form av egnet eiendom i kort gangavstand til buss/bane, slik at henting/levering i barnehage blir en naturlig del av reiseveien til jobben, hvor man i stor grad kan unngå bilbruk.

Konkret:

  • Bærum kommune kjøper en eiendom med fremtidsrettet lokalisering for brukerne, for så å omregulere denne til barnehagedrift – nær kollektivtransport. Dette vil gi fremtidig redusert bilbruk og således en mer bærekraftig løsning.
  • Bærum kommune legger til rette for at det opprettes flere familiebarnehager
  • Naturvernforbundet foreslår at Grinilund skogpark reguleres til spesialområde bevaring i tråd med givers mest sannsynlige ønske for området.

Med vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Finn Otto Kvillum, leder

Gunnar Fimland, Styremedlem og saksutreder                                                                 

Oppdatert 2011.03.13.