Barnehage i Niels Leuchs vei 37 (Bråtastien) på Eiksmarka? – merknader

Innledende kommentarer til plansaken

En barnehage her vil bety inngrep i et verdifullt naturområde som ligger mellom boligområdene på Eiksmarka og Østerås. Naturvernforbundet i Bærum har tidligere foreslått at området reguleres til spesialområde bevaring – naturvernområde, men har ikke fått gjennomslag for dette. Planarbeidet med barnehagen er foreløpig lagt til side fordi det p. t. er tilnærmet full barnehagedekning i Bærum. Vi gjengir likevel våre merknader til planarbeidet som var datert 6. juni 2008:

Vi har mottatt Deres brev av 05.05.2008 og kan opplyse at den planlagte barnehagen inngår i et område som vi har fremmet som innspill til kommuneplanens arealdel 2008 – 2020. I vårt innpill brukte vi navnet ”Bråtastien” på området, og vi siterer her vårt innspill:  

”Eier: Eiksmarka tomtesameie. Størrelse:82,7 dekar. Området øst for Eiksbekken er uregulert, vestsiden regulert til park. Turvei J1 fra Sandvika til Ankerveien går gjennom området.

Bråtastiengår gjennom en fleraldret blandingsskog med pionersamfunn og naturmark. Eiksbekken renner åpent gjennom området. Skogens størrelse og den åpne bekken gir en rik naturfølelse for turgåere. Skogen gir skjul for et variert dyreliv som ekorn, grevling, pinnsvin, rev, men også rådyr og elg i snørike vintre. Skogen byr også på en rik undervegetasjon som er skjul, matforråd og hekkested for en rekke fuglearter. Her er observert bl.a. sidensvans, dompap, hekkende flaggspett, grønnspett, kaie, fasan (egentlig kulturlandskap), nøttekråke (høst), ringdue, tyrkerdue og hekkende kattugle. Varmekjære treslag som alm, hassel, lind, kirsebær, eik, hegg og lønn finnes i skogen som etter hvert har fått preg av urskog enkelte steder.

Kommunen bør i høyeste grad registrere dette som et BVO-område.

FORSLAG: Reguleres til spesialområde bevaring – naturvernområde.” 

Etter at vi sendte inn vårt innspill har vi fått vite at det i tillegg til de nevnte arter er observert vintererle og grå fluesnapper. Av vegetasjon kan vi tilføye trestjerners heggetraktsopp som vokser i rikt monn.

Vi ser av Deres brev at barnehagetomten vil utgjøre ca. 13 % av planområdet. Noen vil kanskje oppfatte dette som en relativt beskjeden del av området, men la oss her påpeke at forskerne blir stadig mer overbevist om at en av de største truslene mot naturen er utbygging. Dess større et området er, dess større er muligheten for at dyr og planter av samme art holder kontakten med hverandre og formerer seg. Denne skogen er det vi vil betegne en ekte hundremeterskog der man i midten har følelsen av å være fjernt fra sivilisasjonen.

Der barnehagen er tenkt lokalisert gikk en gammel ridevei (gammel ferdselsåre) som er lett synlig. Denne ridestien burde restaureres som et kulturminne til pryd for Bærums innbyggere.

Bråtastien er en av de største grønne lungene som vi har igjen Bærums byggesone. Her er som nevnt til og med en åpen bekk som på en kortere strekning renner i et meandertype-landskap. Bekken i seg selv utgjør en biotop som tiltrekker seg spesielle arter av planter og fugler.

Vi står derfor fast ved vårt forslag om at dette området bør reguleres til spesialområde bevaring – naturvernområde. Å regulere det til friområde mener vi vil gi en for svak beskyttelse av områdets naturkvaliteter. 

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Jan Schwencke (sign.)                                                         Finn Otto Kvillum

Leder                                                                                       Styremedlem og saksbehandler

Oppdatert 2011.03.13.