Befaring på Svartskog

Mandag 1. november deltok vi på en befaring med representanter fra kommunen i forbindelse med anleggelse av nytt vann- og avløpsnett på Svartskog.

Vi ønsket å se nærmere på konsekvensene for vegetasjon og store trær langs trasèvalget i blant annet Svartskogveien og Linnekastveien. På denne strekningen står det mange monumentale og gamle trær, spesielt furutrær, med stor natur- og landskapsmessig verdi.

Vårt utgangspunkt er at slike trær må betraktes som uerstattelige, og at all virksomhet bør tilpasse seg bevaring av dem, noe vi også fremmet på møtet.

Kommunen kunne vise til at det har blitt utført forundersøkelser av arborist for å kartlegge hva graving og sprenging vil ha å si for trærne som står i umiddelbar nærhet av trasèen. Det er dessverre konkludert med at et større antall trær må felles på grunn av de skader som vil oppstå på røttene i forbindelse med anleggsarbeidet.

Dette er svært beklagelig, men vi har forståelse for at det ikke er mulig å gjøre store endringer i et prosjekt som har kommet så langt som dette, og vi setter pris på at kommunen har gjort tilpasninger enkelte steder for å bevare trær, og at det er gjort faglige vurderinger av innleid arborist.

Som avbøtende tiltak foreslo vi å avsette høystubber av trærne der det er mulig, eller å legge nedkappede stammer i skogen på siden av veien, slik at i det minste deler av trærne kan forbli på stedet og gagne biomangfoldet fremover.

Vi håper dette lar seg gjennomføre.