Befaring til Nordenga på sørenden av Kolbotnvannet.

I 2019 ga kommunen tlllatelse til hugging av et løvskogholt i den øvre kantsonen til natur- og friområdet Nordenga. NiNF var på befaring 13. april for å se hvordan det ser ut der nå.

I etterkant av hogsten ble det spredt et tykt lag med flis utover skogbunnen, og natulrtilstanden på stedet i dag er nedslående. 

Vi har i ettertid sendt en hennvendelse til kommunen, som du kan lese i sin helhet her:

Vi viser til at daværende Oppegård kommunen i 2019 ga en grunneier i Solbråtanveien tillatelse til å hogge ned et helt løvskogholt i den øvre kantsonen til natur- og friområdet Nordenga i sørenden av Kolbotnvannet.

Bakgrunnen for hogsten var beboernes ønske om mer utsikt, til tross for at de bor på toppen av Solbråtanveien med nærmest fri utsikt over trærne som stod der.

Løvskogholtet var en del av den viktige kantskogen rundt Nordenga. Her fantes tildels storvokst osp, hassebusker, noe ask, hvitveistepper, fiol mm, og her fantes et yrende fugleliv. Et lite skogholt med stor naturverdi.

Skogen hadde også stor verdi for friluftsliv og naturopplevelse, og den dannet en flott grønn portal når man kom gående på stien fra Ekornrudveien til Nordenga.

Det er svært kritikkverdig at kommunen ga tillatelse til denne hogsten pg av noe vi mener er en helt illegitim grunn. Hensynet til viktige naturverdier og allmennhetens interesse ble ofret til fordel for en beboers etter vår mening helt grunnløse og illegitime krav. I tillegg ble det gitt tillatelse til hogst i april, midt i hekketiden, noe som gir denne saken en ekstra alvorlig dimensjon. Dyre- og fuglelivet er beskyttet i hekketiden gjennom naturmangfoldloven §15, og det må være et minstekrav at kommunen forholder seg til dette i all sin virksomhet, enten det gis tillatelser eller det gjelder egen utøvelse.

I etterkant av hogsten ble det spredt et tykt lag med flis utover skogbunnen.

Vi var på befaring i området tirsdag 13 april for å besiktige hvordan naturtilstanden er på stedet i dag, og det var nedslående å konstantere at det tykke laget med flis ligger som et kvelende teppe over det som en gang var en levende skogbunn. Knapt noe av det som opprinnelig vokste finnes der i dag, og biomangfoldet er utradert og byttet ut med et dødt teppe av flis.

Ikke bare er et slikt flislag ødeleggende for økosystemet og for foryngelse ved at naturlig vegetasjon ikke kommer opp og at det blir tilført så mye næringsstoffer at næringskrevende arter sekundært tar over, men det hindrer også insekter, feks jordboende villbier, i å grave rede og formere seg.

Vi antar det har vært tilsiktet fra beboernes side å dekke området med flis nettopp for å hindre ny vegetasjon. Fra vår siden kan ikke dette kategoriseres som noe annet enn presisert og intensjonell naturødeleggelse.

På befaringen kunne vi også se at de nye trespirene som var kommet opp i kanten nylig var kuttet ned. Vi kjenner ikke sikkert til hvem som har utført dette, men antar det er de samme beboerne som fikk tillatelse til hogsten.

Vi stiller spørsmålstegn ved om de har tillatelse til å drive skjøtsel av dette området også etter hogsten, og vi mener i så fall det er uakseptabelt at privatpersoner skal gis fullmakter til denne formen for aktivitet på felles natur- og friområder.

Det er svært beklagelig at hogsten fant sted i utgangspunktet, og nå ser vi at naturødeleggelsen her videreføres pg av det tykke laget med flis og at det lille som kommer opp av trespirer kuttes ned.

Vi krever derfor at kommunen foretar seg noe i saken som gagner naturmangfoldet og som gjør at dette har en mulighet til å ta seg opp igjen.

Kommunen må legge til rette for restaurering av dette løvskogholtet ved Nordenga som var av stor verdi for naturmangfold og friluftsopplevelser for allmennheten.

Dette innebærer primært å fjerne flislaget slik at stedegen markvegetasjon har en sjanse til å komme tilbake.

Det innebærer også å sørge for at beboerne det her gjelder ikke driver skjøtsel på vårt felles natur- og friområde ved å kutte ned den nye trevegetasjonen som kommer opp.

Kommunen bør være oppmerksomme på at det kan oppstå lignende situasjoner i fremtiden der de samme beboerne presser på for ytterligere utsiktshogst, og det må ikke under noen omstendigheter gis nye tillatelser til hogst eller tynning av den verdifulle kantskogen rundt Nordenga.