Befaring ved Årasbekken

Lørdag 20. februar var Naturvernforbundet i Nordre Follo på befaring i området rundt Rullestadtjern naturreservat og Årasbekken, nordøst for Ski sentrum. 

Styret i NiNF fikk tidligere i uka en henvendelse med en bekymring for at det er gjort naturinngrep som går ut over vilkårene i tillatelsen.

Statsforvalteren har gitt tillatelse til opprensking i tilknytning til Årasbekken, for å utføre «nødvendig vedlikehold i tråd med verneforskriften». En forutsetning for tillatelsen er at arbeidet med maskiner må utføres skånsomt og det er lagt sterke begrensninger på omfanget. 

Vår oppfatning er at arbeidet som er gjort har gått ut over tillatelsen. Det er gjort store inngrep med maskiner, og ved utløpet mot Rullestadtjernet er mer eller mindre all kantvegetasjon fjernet.  I tillegg er det fjernet flere trær som etter vår mening ikke er til hinder for gjennomstrømning av vann i bekkeløpet.

NiNF mener at tillatelsen som er gitt av Statsforvalteren og forvaltningen som over tid er praktisert i Rullestadtjern naturreservat ikke er i tråd med ivaretakelsen av naturverdiene der og den strenge beskyttelsen naturen i et reservat skal ha.

Vi følger opp saken med Statsforvalteren.