Befolkningsvekst i Osloregionen krever Regional planlegging – ikke bygging i Marka – tilsvar til Budstikkas leder 28.09.11 – publisert i Asker og Bærums Budstikke, 02. november 2011

Den fantastiske Marka vår består av arealer i 19 kommuner og tre fylker. Den er vernet ved egen lov for å gi mulighet for friluftsliv, naturopplevelser og idrett for ca ¼ av Norges befolkning for både nåtid og framtid. Det drives aktivt skog og – jordbruk i Marka. At lovfestet vern er nødvendig, viser blant annet Budstikkas leder 28.09 der det reklameres sterkt for bygging av småhus i Marka.

Folketallet i Oslo og Akershus kan øke med 350.000 i løpet av de neste 30 årene. For Bærums del snakkes det om 50.000 i løpet av de neste 20 år. Hvor skal de bo? For noen er svaret å bygge i Marka for å unngå nedbygging av dyrket mark og grønne lunger i boligsonen. For Naturvernforbundet i Bærum (NiB) er dette å gå baklengs inn i framtida.

Bærums skal være overveiende grønn og landlig har kommunestyret vedtatt. Nærhet til naturen er også grunnen til at mange vil bo nettopp her. NiB har derfor, i likhet med mange politikere fra både høyre- og venstresiden, foreslått at all ny boligbyggig må skje ved fortetting rundt kollektivtrafikkens knutepunkt og langs tog, trikk og metro, framfor spredt utbygging. Dette er i tråd med det man ser over hele verden når befolkningen øker. Men slik det framstilles i Budstikkas leder, er det skadelige for folk å bo i blokk. (Hører dere nå, alle som bor på Østerås, Eiksmarka, Rykkinn, Sandvika og Stabekk?)

All utbyggingen krever betydelig offentlig investering. Hvis boliger til 50.000 skal bygges som småhus spredt ut over boligsones ytterkanter og innover i Marka, vil dette medføre nedbygging og økt fragmentering av biologisk viktige områder, og reduksjon av Bærums fantastisk rike biologiske mangfold. Det vil også gi lenger avstand til rekreasjonsmuligheter for dem som ikke bor i den nye småhusbebyggelsen. Den dyrkete marken og de grønne lungene i boligsonen forsvinner bit for bit til stor skade for oss alle. Spredt bebyggelse er mye dyrere og mer energikrevende enn fortetning i allerede etablerte boligstrøk. Utbygging av ny infrastruktur krever betydelige investeringer, som i stor grad må finansieres over kommunens eget budsjett. En slik boligbygging vil ikke gi boliger til unge og lavtlønnede, men gi økt biltrafikk, støy, luftforurensing og utslipp av CO2, og øke energiforbruk til boligoppvarming og transport.

Nye boliger i Bærum skal bygges på Fornebu og langs aksen Sandvika – Vøyenenga, det er vedtatt. Avtjerna er også satt av til boliger. Bare på Fornebu er det snakk om nye boliger for rundt 20.000 mennesker. Alle de nye innbyggerne trenger barnehager, skoler, idrettsanlegg, arbeidsplasser, butikker, sykehjem og gravplasser i tillegg til veier. Fremdeles er transportspørsmålet uløst og ingen baneløsning er på plass. Mer kø ventes på veiene inn til Oslo. NiB mener derfor at Fornebubanen må ferdigstilles umiddelbart og Kolsåsbanen må forseres og bygges videre ut. Ingen nye boligutbygginger må igangsettes uten at baneløsninger først er ferdig bygget.

Det må planlegges på Regionalt nivå. NÅ! Kostnadene ved økt tilflytting til Osloregionen må fordeles på et større geografisk område en Bærum og Asker, Lørenskog og Skedsmo. Det må derfor bygges effektive baneløsninger mellom Oslo og de større tettstedene i Akershus som Vestby, Nittedal, Bjørkelangen og Jessheim, og enda lenger; til Askim, Moss, Hønefoss og Jevnaker. Slik utvides arbeids- og boligmarkedet, og Osloregionen kan absorbere befolkningsøkningen uten at Marka berøres og uten at kommunene nærmest Oslogrensa mister sin uvurderlige natur som er så nødvendige for befolkningens helse.

Vi fikk det til med drabantbyer og T-baner etter krigen – Vi skal få det til nå.!

Bjørg Petra Brekke

Styreleder i Naturvernforbundet i Bærum

Oppdatert 2011.11.05.