Beiting i Stubberud skogspark – publisert i Asker og Bærums Budstikke, 3. oktober 2010

Det ble i Budstikka 23. september stilt spørsmål fra Tor Hagemann (Hosle) om hvorfor Naturvernforbundet har tillatt beiting av sau i Stubberud skogpark naturreservat. Vi kan berolige Hagemann med at Naturvernforbundet også er skeptisk til sau som beitedyr i skogparken og at han i dette tilfelle retter baker for smed. Den nåværende avtalen om beiting ble inngått i 2005 mellom Hosle gård og Bærum kommune som grunneier. I denne avtalen er sau introdusert, til tross for at skjøtselsplanen utarbeidet i 1991 av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, fraråder sau. I skjøtselsplanen er det hest og storfe som foretrekkes som beitedyr. Sauen spiser enkelte av de plantene vi ønsker å bevare i skogparken. Vi vurderer nå, i samarbeid med botanisk ekspertise, hvordan beiting kan skje samtidig som vi ivaretar naturkvalitetene.

Stubberud skogpark er et glitrende eksempel på hva et fremsynt og frivillig vern (opprettet 7. juni 1929) kan bety for å ta vare på umistelige naturverdier, samtidig som det er et nærfriluftsområde for mange på Hosle. Skogparken er en del av et enestående kulturlandskap sammen med Nordenga, Bråtajordet og Sauejordet. Her drives fortsatt aktivt landbruk i skjønn forening med kulturminner og rike naturkvaliteter. Naturreservatet får nye voktere fra lokalmiljøet hvert år i form av skoleklasser og barnehager.

I verneformålet for Stubberud skogpark står det bl.a.: ”Naturverninteressene skal være prioritert framfor andre brukerinteresser. Det er et mål å bevare/gjenopprette et historisk kulturlandskap med åpen eng/beite og lysåpen hagemarkskog. I parkens østre del skal et område skjøttes som urskogsreservat.” For å sikre dette er vi veldig opptatt av å samspille med bl.a. Hosle gård slik at helheten som et levende kulturlandskap kan ivaretas. Vi oppfordrer derfor alle til å ta en tur til Stubberud for å studere den nye informasjonsplakaten som ble satt opp i sommer. Den forteller om naturverdiene som alle må bidra til å ta vare på. Mottoet er: Området er under publikums bevoktning.

Bjørg Petra Brekke, leder i Naturvernforbundet i Bærum og Tom Ekeli, tidligere leder i Naturvernforbundet i Bærum 

Oppdatert 2011.03.13.