Bekkestua Sør (planID 2016009) – merknader til forslag til planprogram

Bærum kommune

Områderegulering

post@baerum.kommune.no     

                                                                                Bekkestua 28.09.16

Bekkestua Sør (planID 2016009) – merknader til forslag til planprogram

Vi har festet oss ved følgende punkter i hensikten med planen og retningslinjene for felles planlegging:

  • Sikring av gjennomgående grønnstruktur mellom Gjønnes og Ballerud
  • Allment tilgjengelig park/balløkke for uorganisert bruk
  • Sammenhengende grønnstruktur skal ivaretas og styrkes

Videre ser vi at et av temaene i ny reguleringsplan skal være Landskap, grønnstruktur og biologisk mangfold. Alt dette må bety at grønnstrukturen får en like stor plass i utnyttelsen av planområdet som boligene og deres plassering.  

Grønnstrukturen Gjønnes – Ballerud

Vi forstår ikke hva det menes med at gjennomgående grønnstruktur mellom Gjønnes og Ballerud skal sikres. Grunnen er at grønnstrukturen her allerede er på plass. Dessuten ligger denne strekningen utenfor planområdet. Menes det egentlig at en sammenhengende grønnstruktur mellom Bekkestua og Ballerud skal sikres?

Grønnstrukturen innenfor planområdet

En sammenhengende grønnstruktur innenfor planområdet kan oppnås på følgende måte:

  •  Skogen mellom jordet og Bærumsveien/Høvikveien bevares. Skogen bærer preg av «villmark» fordi den ikke er blitt hugd på mange år. Innenfor planområdet er det utvilsomt skogen som har det mest varierte biologiske mangfoldet. La fuglene fortsatt få synge her! Nedenfor gjengis hvordan BioFokus beskriver området i sin kartlegging av naturverdiene i Bærum for Bærum kommune.
  •  En betydelig del av jordet øst for skogen avsettes til park/balløkke for uorganisert bruk.
  •  Det anlegges en turvei mellom Bekkestua og parken/balløkken. Dermed får den stadig økende befolkningen på Bekkestua tilgjengelig en park ikke så langt fra sitt bosted.  

BioFokus-rapporten om skogen

Den lyder: «206, Kleivveien – SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) – Verdi C Generelt: Lokalitetskrivelse innlagt av TBL den 09.01.2001: Mindre område med frodig skog. Granskog i nord og løvskog i sørlig del. Det ble gjort funn av ramsløk i sørlig del. Forholdsvis inntakt skogfragment i et ellers hardt utnyttet område. Hensyn og skjøtsel: Området bør i den grad det er mulig overlates til fri utvikling.»

Som kjent betyr C-verdi at skogen er lokalt viktig. Altså vel verdt å ta vare på!

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørg Petra Brekke (sign.)                                                    Finn Otto Kvillum

Styreleder                                                                              Styremedlem, Saksbehandler

Oppdatert 2016.10.21.