BEVAR MARKA! SI NEI TIL AKTIVITETSSONENE!

Marka er allerede en gedigen aktivitetssone. 86 % av befolkningen over 16 år bruker Marka. De bruker den slik den er og med den tilretteleggingen som finnes. Og de er fornøyd. Veldig fornøyd. Den ekstra tilretteleggingen som trengs for denne gruppa kan fint gjennomføres etter Markaloven, det trengs ingen aktivitetssoner.

Byrådet foreslår å regulere store deler av nærmarka til aktivitetssoner. I disse sonene skal det gjøres enklere å legge til rette for anlegg og aktiviteter gjennom at halvstore tiltak ikke må behandles som reguleringssak, men kan gå som enklere byggesaker. På den måten skulle det bli enklere å få gjennomført tiltak for idrett og andre anleggskrevende aktiviteter.

Det har vært og er stor usikkerhet i hva som tenkes godkjent i aktivitetssonene. Opprinnelig ble det foreslått en del anlegg som opplagt hørte byen til, men etter hvert er fokus kommet mer på tilrettelegging for friluftsliv.

Byrådet har ennå ikke klart å legge fram et eneste eksempel på tiltak de ønsker å gjennomføre i de nye aktivitetssonene, som ikke like gjerne kunne vært gjennomført slik lovverket er i dag. Derfor er det grunn til å spørre hva det er som skal oppnås, men som velgerne ikke skal opplyses om.

Det er de som ønsker seg tyngre anlegg og snarveier til vedtak som vil få glede av aktivitetssonene. Ved å øremerke en del områder vil det hevdes at dette er en form for soneinndeling, og at friluftsfolket får nøye seg med resten. Imidlertid er dette nærområdene, barnas eventyrskoger, tumleplassen for eldre med bevegelseshemning og rekreasjonsområde i hverdagen for oss alle.

Det argumenteres med at aktivitetssonene vil gi mindre «byråkrati». Men i denne saken er byråkratiet de svakes forsvarer. I Marka er det naturen og det enkle, uorganiserte friluftslivet som er de svake partene som trenger forvaltningens beskyttelse.

De største konfliktene gjelder områdene nord og øst for Grefsenkleiva og Hestejordene i Lillomarka, de sentrale delene av Østmarkas randsone, fra Lutvann og sørover, og sammenbinding av Tryvann/Wyller med Holmenkollen riksanlegg og et stort område ved Sognsvann i Nordmarka.

Demokratisk underskudd: Flere tusen mennesker har skrevet under opprop mot sonene de siste dagene. Disse har først nå oppdaget forslaget. Informasjon til, og medvirkning fra allmennheten har ikke skjedd i tilstrekkelig grad.

Samtlige Marka-organisasjoner har uttalt seg mot aktivitetssonene. MDG, SV, Rødt og Arbeiderpartiet støtter Markaorganisasjonene; Høyre, Venstre, KrF og FrP står på forslaget om «aktivitetssoner». Foreløpig.

Du kan avgjøre! Skriv under på underskriftsaksjoner i Marka eller gå inn på http://www.underskrift.no/vis.asp?Kampanje=5618!

BEVAR MARKA!!!