Bevar Oslos trær!

Flere ganger i uken avdekkes saker der gamle, verdifulle trær i boligområder felles, til store protester fra nabolaget. Voksne mennesker gråter sine modige tårer over tap av viktige deler av deres egen identitet.

03. mai 2004

Det er åpenbart at trær betyr mye, for mange, og at de mange ødeleggelsene av trær virker sterkt opprørende. Derfor vil NOA rette søkelyset mot bytrærne, ved å få gjennomført en ny type trefredning, eksemplifisert ved vern av et titalls store eiketrær på en eiendom på Vinderen i Oslo. NOA har funnet frem til en måte å sikre disse for ettertiden, etter ønske fra eieren.

Bytrærne har dårlig rettsvern. Alle som har trær stående på sin eiendom, kan felle dem uten å søke tillatelse. Naboer kan etter grannelova kreve trær fjernet, dersom de er til sjenanse. Naturvernloven har mulighet til vern av trær, i teorien. I praksis er tre-vern-perioden slutt. Utenom nye reguleringsplaner etter Plan- og Bygningsloven, finnes det ikke hjemmel for å offentlig vern av bytrærne.

Som følge av denne manglende lovbeskyttelsen stanger mange trevenner hodet i veggen i sine forsøk på å verne trær fra hogst. Derfor vil Naturvernforbundet arbeide for:

 • Bedre lovbestemmelser. Det må innføres et «speilvendingsprinsipp» slik at alle trær i utgangspunktet er fredet, og at felling krever særskilt tillatelse
 • Utbredelse av informasjon om trær og beskyttelse av trær, og bidra overfor enkeltpersoner og grupper i deres arbeid for å beskytte trær
 • Bidra til å øke utplantingen av nye trær

Det er flere grunner til at trærne bør bevares:

 • Trærne blir eldre enn oss, de er en del av vår historie og identitet.
 • Trærne utgjør en viktig del av stedskarakteren. Områdene forandres sterkt når trær fjernes.
 • Trærne er en viktig del av vår tilhørighet til et sted. Trær man er blitt glade i er en viktig del av personligheten.
 • Oslo ønsker å markedsføre seg som «den grønne byen». Inneklemt mellom Markas åser og fjorden med alle øyene ligger byen.
 • Trærne er viktige for bevaring av artsmangfoldet, særlig av fugler, insekter og sopp.
 • Luften renses av trærne. Oslo er en sterkt forurenset by, som trenger både trær som renser og innsats for mindre utslipp.
 • Trær er en viktig del av opplevelsen. For mange eldre og bevegelseshemmede er parker og byområder den eneste mulighet for friluftsliv i hverdagen.
 • Opplevelse av trær gir bedret helse. Vitenskapelige undersøkelser viser at syke mennesker helbredes raskere dersom de kan oppleve trær og grønne områder.

Vi er stolte av det grønne Oslo, og ønsker å bevare dette særpreget. Et hovedproblem er at det ikke finnes godt nok regelverk for å sikre trærne i byggesonen. Gjennom de siste årene dukker det stadig opp saker i media der trærne felles, uten mulighet for allmennheten til å få stoppet raseringen. Det er behov for klare endringer i lovverket.