Bevar viktige naturverdier – dropp nedbyggingen av Fusdalskogen

Naturvernforbundet reagere sterkt på at Fusdalskogen nå synes tapt, og skal utbygges på samme måte som resten av landbruksområdet Høn-Landås. Vi mener at det er kortsiktig og uansvarlig å la Fusdalskogen omfattes av utbyggingen nå. Området var opprinnelig ikke en del av planene, men ble innlemmet senere i prosessen uten egen høringsrunde. 

Dersom kommunestyret 13.november vedtar områdeplanen for Høn-Landås, innebærer dette at betydelige natur- og friluftsverdier er tapt.  Derfor mener vi at Fusdalskogen ikke må nedbygges, og oppfordrer til at den tas ut av planen. Vi vil også be kommunestyret lese høringsinnspillene nøye, våre og andres kritiske kommentarer ble bare overfladisk referert i rådmannens oppsummering. Disse viser at denne utbyggingen innebærer en rekke utfordringer og ulemper (tekniske, trafikkmessige, vedr. naturmangfold, landskapsvern, flomrisiko osv.) som det er uklart om kan løses på en tilfredsstillende måte slik det er nå er planlagt.

Det er et paradoks at Asker kommune, i samarbeid med Asker Turlag, har etablert 20 bostedsnære rundløyper, samtidig vil kommunen bygge ned den eneste sentrumsnære «100-meter skogen». Vår utmerkede ordfører Lene Conradi har i flere sammenhenger vektlagt betydningen av grøntområder og uttalte følgende under markeringen av DNT’s jubileumsfeiring 25.5.2018:

«Og vi er stolte over å ha som politisk vedtatt mål at ingen innbyggere skal ha lenger enn 250 meter til en DNT-merket tursti fra der de bor. Dette er folkehelse i praksis! I samarbeid med DNT er vi godt i gang med å etablere 20 rundturer som er sentrumsnære – men fulle av både natur- og kulturopplevelser.[..] Ofte oppdager vi smett og snarveier i boområdene – og små ukjente perler av noen steder gjort tilgjengelig for alle».

Vi kunne ikke sagt det bedre, Fusdalskogen er nettopp en slik «perle».

I Biofokusrapporten, som er vedlagt saksframlegget, heter det (s 14:)

Fusdalskogen med eldre skog med død ved på marin leire, utgjør et viktig landskapsøkologisk element, både som leveområde for krevende og rødlistede gammelskogsarter, og videre som en kontinuitetsbærer og spredningskilde av slike både i tid og rom. [..] Restlokaliteter av skog i lavlandet som Fusdalskogen er derfor svært viktige på landskapsnivå om slike arter skal overleve på sikt.

I et tidligere saksframlegg, planbeskrivelse av 5.3.2018 (s 88), pekes det på områdets verdier:

«Fusdalskogen er i utgangspunktet et sårbart skogsområde. Det er en typisk hundremeterskog hvor man kan oppleve litt urskogsfølelse i et ellers bebygd område. Med så høy utnyttelse som det her er foreslått mister Fusdalskogen dette preget. Verdien i området ligger i skogen som en helhet. Når helheten brytes opp, mister man mye av verdien i landskapsbildet og opplevelse av karakteren i området.»

Slik planene nå foreligger vil begge naturtypelokalitetene i Fusdalskogen gå tapt. Dette innrømmes også i saksframlegget, jf. rådmannens kommentarer, vedlegg 5, side 4: «I Fusdalskogen har man tatt et bevist valg om å prioritere vekst i sentrum fremfor vern av naturverdier. Konsekvensen av dette er at store deler av kalkgranskogen går tapt.»  Her velger en altså uten nærmere begrunnelse å frata neste generasjoner viktige naturverdier. De planlagte nye grøntområder kan på ingen måte erstatte det som går tapt.

Vår innstendige oppfordring til kommunestyret er å gjøre ordførerens ord til sine, og ta den siste sentrumsnære hundre-skogen ut av planen nå. Dette vil gi politikerne en tenkepause mens vi ser virkningene av den øvrige utbyggingen her og andre steder i Asker. Vi kan ikke la utbyggernes egne interesser alene legge premisser for hvordan Asker skal utvikles i framtiden, når det er snakk om så alvorlige negative konsekvenser som omfanget av denne utbyggingen innebærer.

Arild Jansen, Naturvernforbundet i Asker