Biologisk mangfold i Bærum

Professor Per O. Seglen, på oppdrag av NiB, har laget to rapporter angående de unike biologiske verdiene i Isi-området. Blant annet har han funnet 778 forskjellige sommerfuglarter i området, hvorav over 40 står på den nasjonale rødlista over sjeldne og utryddingstruede arter. Isi byr på et unikt økologisk samspill.

Professor Per O. Seglen, på oppdrag av NiB, har laget to rapporter angående de unike biologiske verdiene i Isi-området. Blant annet har han funnet 778 forskjellige sommerfuglarter i området, hvorav over 40 står på den nasjonale rødlista over sjeldne og utryddingstruede arter. Isi byr på et unikt økologisk samspill.

Rapportene tar for seg sommerfugler og planteliv:

 • Rapport om sommerfuglfaunaen på Isi kan leses her.
 • Rapport om vegetasjon og insektliv på Isi kan leses her.

Jordbru og dalføret fra Kattås til Sølvhølen

Da kommunestyret behandlet kommuneplanens arealdel for 2000 – 2020 4. juni 2003 ble store deler av Jordbru-området satt av til idrettsanlegg. Verken politikerne eller kommuneadministrasjonen var da kjent med de rike biologiske verdiene i området. Takket være sterk lokal motstand med støtte av Naturvernforbundet i Bærum ble en reguleringsplan med blant annet et skiskytteranlegg avvist av kommunestyret 31. mai 2006. En av hovedgrunnene til at reguleringsplanen ble avvist var nettopp at motstanderne hadde overbevist det politiske flertallet om Jordbrus rike biologiske mangfold. Dette mangfoldet er forårsaket av en blanding av mangfoldig vegetasjon, beitende dyr, geografi og gunstig klima.

Skui Vel med sine støttespillere har fått utarbeidet to rapporter om naturverdiene, ikke bare på Jordbru, men også i dalføret som strekker seg fra Kattås til Sølvhølen. Sistnevnte er en kløft som strekker seg ned mot E16 på Skui.

Les rapportene og bli overbevist:

 • Rapport om biologisk mangfold på Jordbru kan leses her.

Vernede områder i Bærum

Utdrag fra listen over områder i Bærum som er vernet ved lov:

 • Enli naturreservat
 • Kjaglidalen naturreservat
 • Kolsås-Dælivann landskapsvernområde med fire naturreservater: Dalbo, Skotta, Kolsåstoppen, Kolsåsstupene
 • Ramsåsen naturreservat
 • Stubberud skogspark
 • Isi naturreservat

Fredede trær:

 • Blommenholm, Solvikveien 17: en eik
 • Jar, Trollveien 10: en alm (trolltreet)
 • Tanum: en eik

Myrreservater og vernede våtmarksområder

 • Tuemyr
 • Vensåsmyra
 • Storøykilen
 • Koksabukta
 • Triungsvann
 • Trollmyr

Sjøfuglreservater i Bærum

Hensikten med sjøfuglreservater er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet, spesielt for sjøfugler. I Bærum finnes de følgende sjøfuglreservatene:

 • Skjær sør for Furuholmen
 • Prinseskjær
 • Mellemskjær
 • Terneskjær
 • Svartskjæra
 • Alv
 • Sandholmen
 • Ytre Vassholmen
 • Møkkalassene
 • Lagmannsholmen