Biologisk viktig område ved Jardarkollen på Slependen kan få noen boliger

Plan- og miljøutvalget vil ta vare på naturområdet her, men er villig til å vurdere enkelte boliger på del av Åsløkkveien 11D og Juterudveien 10 m. fl. I forbindelse med det igangsatte planarbeidet sendte vi inn følgende merknader 21.01.2009:

Vi takker for Deres brev av 12.12.2008 og har følgende merknader til det igangsatte planarbeidet:

Det opplyses i Deres brev at Plan- og miljøutvalget tidligere har avvist en søknad om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens arealdel og at det samtidig ba om at det utarbeides en ny reguleringsplan for området, vist som fremtidig grøntstruktur og friområde osv. Vedtaket sa også at enkelte boliger, event. omsorgsboliger, kunne vurderes.

Som De sikkert er kjent med foretok BioFokus etter oppdrag fra Bærum kommune en naturtype- registrering i dette området høsten 2008. Rapporten fra Biofokus konkluderer med at området er en viktig biotop med rike vegetasjonstyper inklusive en dam med viktig funksjon for amfibier og trolig invertebrater (virvelløse dyr så som insekter, edderkopper). I området er påvist liten salamander som er klassifisert som nær truet. Området er klassifisert som viktig (verdi B).

Ut fra BioFokus´ rapport mener vi at området (utenfor Jardarkollen og barnehagen) bør reguleres til spesialområde bevaring – naturvernområde. Det vil være helt i tråd med følgende punkt da Miljømelding 2007 – 2010 ble enstemmig vedtatt av kommunestyret 20. juni 2007: ”Rådmannen bes utarbeide handlingsplan for naturmiljøet (biologisk mangfold)”. Oppdraget ligger i Handlingsprogram 2009 -2012 og angjeldende område peker seg avgjort ut som et område som må inkluderes i en verneplan.

Om det kan finnes et sted i planområdets ytterkant der det kan bygges et par boliger forutsatt at dette ikke dette går ut over livet i dammen og naturkvalitetene generelt, så bør dette kunne vurderes. Fagfolk innen biologisk mangfold må i tilfelle konsulteres for å gå god for at nevnte forutsetning tilfredsstilles.

Oppdatert 2009.02.28.