Biomangfoldets år: biologisk viktige områder må vernes nå! – publisert i Asker og Bærums Budstikke, 6. mars 2010

2009 var Kulturminnenes år og Bærum kommune markerte året med et månedlig kulturminnearrangement. Kulturminnene representerer våre røtter og vår identitet. I år er det biomangfoldets tur og grunnen til det er åpenbar. Vi må nå ta et krafttak for å få bevart det truede biomangfoldet, det som utgjør selve livsgrunnlaget vårt. 

Den politiske behandlingen av kommende kommuneplans arealdel er i sluttfasen og vi i Naturvernforbundet i Bærum (NiB) vil da minne om vårt innspill til kommuneplanen med  forslag om vern av 16 biologisk viktige områder. Dessverre anbefaler Rådmannen at bare ett område skal reguleres til spesialområde bevaring – naturvernområde. Det er Sillebauen ved Hundsund.

Områdene NiB vil ha vernet omfatter ulike naturtyper som skog, bekkedrag og kystlandskap, som hver har sitt særegne plante- og dyreliv. Eksempelvis Kloppaskogen og Birkelundskogen, sydøstsiden av Engervannet, Tjernsrudtjernet med naturområdet omkring og kalkfuruskogen rundt Veritas. Moreneryggen fra Økriveien til Jutul idrettsplass representerer også en naturtype NiB vil ha vernet.

De aller fleste av NiBs innspill bygde på kommunens egen fastsettelse av områdenes biologiske verdi. Vi tok i tillegg med noen områder som åpenbart har biologisk viktige verdier. Et slikt tilfelle var Bråtastien på Eiksmarka med den åpne Eiksbekken i gjennom området. Her finnes spesielle plante- og fuglearter.

Fragmentering og innskrenkning av landskapet er den største trusselen mot det biologiske mangfoldet i dag. Vår appell til politikerne i biomangfoldets år er derfor: Vent ikke med å verne de biologisk viktige områdene. Fatt vedtak om at kommunen omgående starter arbeidet med å regulere de biologisk viktige områdene til bevaring i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel!

Naturvernforbundet i Bærum

Finn Otto Kvillum

Leder

Oppdatert 2011.03.13.