Blir det flatehogst i Bærum?

Naturvernforbundet i Oslo og Aksershus (NOA) har i helgen funnet flere sjeldne arter i Bærum. Blant annet den sterkt truede arten flammekjuke. Dette er funn nr 6 av denne arten i Norge!

Et helt spesielt skogsområde ved Bærums Verk står i fare for å bli flatehogd, og NOA har klagd på kommunens vedtak.  Området har flere sterkt truede arter (rødlista EN) og et naturmiljø med opplevelseskvaliteter som er uvanlig i så tett befolkede områder. Vi befinner oss bare 5-6 km fra Sandvika sentrum.


Detalj fra området som skal hoges. Gul snylteskjuke, truet art (VU) i hogstområdet (Foto: Artsdatabanken).

NOA har i helgen igjen vært på artsjakt i området. Resultatet av jakten bekrefter områdets helt spesielle verdi.  NOA fant flere sterkt truede arter, blant annet flammekjuke som kun er registrert 5 ganger før i Norge. Funnene blir nå registrert i Artsdatabanken.

NOA opplever at hogstselskapet Viken Skog og kommunens landbrukskontor har det så travelt med å få en avgjørelse i saken, at tiden det tar å få artene lagt inn i Artsdatabanken og data distribuert til Artsdatabankens ulike innsynsløsninger, er blitt et problem.


Det er mye død ved og stor variasjon i området. Død ved er en viktig forutsetning for mange truede arter.

Det er altså NOA som produserer informasjonen som er nødvendig for at Fylkesmannen skal fatte et informert vedtak. Det er tankevekkende at en liten organisasjon som NOA, vesentlig basert på frivillig innsats, skal bære bevisbyrden i en sak der naturkvaliteter og biologisk mangfold av nasjonal verdi står på spill. Verken skogbruket eller kommunens landbrukskontor stiller med biologer for å bidra til et informert vedtak. Problemstillingen er generell for skogbruket i Norge idag, og gjelder ikke bare i denne saken. NOA arbeider for å endre reglene, om du vil bidra så kontakt oss på skogsaker@noa.no.


NOA fant den sterkt truede arten flammekjuke i et av feltene som skal hogges.  Bildet er fra Artsdatabanken.

Vi i NOA venter nå i spenning på hva som blir Fylkesmannens avgjørelse. Det er betydelig trykk på saken og avgjørelsen kan falle allerede denne uken, etter befaring der NOA deltar. Hogstselskapet Viken Skog, som står klar i området med store skogbruksmaskiner, venter også.