BNF og NOA klager på dispensasjon til betongproduksjon på Fossum i Bærum

Bærum kommune har gitt rammetillatelse og dispensasjon fra krav om reguleringsplan for anlegg for betongproduksjon på Fossum i Bærum. BNF og NOA har påklaget dispensasjonsvedtaket.

Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) og NOA mener at tiltakshavers søknad om betongproduksjonsanlegg på Fossum krever behandling etter plan- og bygningsloven kapittel 12 som reguleringsplan.

Verken NOA / BNF eller andre organisasjoner som representerer allmenhetens interesser er varslet med mulighet til å avgi uttalelse.

NOA og BNF gjør derfor gjeldende at rammetillatelsen datert 20.12.2021 er ugyldig i det saksbehandlingsfeilen må antas å ha fått innflytelse på vedtakets innhold, jf. Forvaltningslovens § 41.

Les mer her:

BNF / NOAs klage 10.1.2022

Omtale i lokalavisen Akersposten

Sakspapirer i Bærum kommunes innsynsløsning