Boligbygging og grønne lunger – publisert i Asker og Bærums Budstikke, 16. april 2010

I Budstikka 10.04 annonseres 43 nye leiligheter i en eplehage på Lysaker. I Bærum finnes det fremdeles en del store tomter i privat eie. Disse ligger der som uberørt natur med trær og buskas, og flere av dem er fine beite- og hvileplasser for rådyr. Rev, grevling og mengder av fugl har også sine leveområder der. Men mange av disse tomtene selges og blir bebygd med maksimal utnyttelsesgrad. Der det før var en stor enebolig, kan det nå komme fem boliger. Naturvernforbundet i Bærum (NiB) har stor forståelse for at eierne ønsker å realisere sine verdier. Dessverre blir resultatet at stadig mer av Bærums natur og biologiske mangfold forsvinner.

Når grønne lunger i privat eie forsvinner, er det desto viktigere at Bærum kommune regulerer til bevaring de grønne områdene som kommunen selv eier eller har disposisjonsrett til.

NiB er glad for Kommunestyrets vedtak om å redusere boligbyggingen fra 800 boliger årlig til 450, samt å øke tomtestørrelsen. Dessverre hjelper dette lite på viltets muligheter til å finne beite og hvile så lenge bygging og fortetting tillates og fortsetter.

Nylig har kommunen i forbindelse med behandlingen av kommuneplanens arealdel, fattet vedtak om å bygge ungdomsboliger på Emma Hjort. Disse skal ligge i en viltkorridor som brukes av hjorteviltet mellom Vestmarka over Tanumplatået og ned til Sandvikselva. Det er ille hvis den blir ødelagt.

Politikerne må nå stoppe opp og tenke på sine forpliktelser til å ta vare på naturverdiene slik de er nedfelt i lovverk og retningslinjer. De må også ta vare på de opplevelseskvalitetene som grønne lunger representerer for befolkningen. Sist men ikke minst, må de huske på at jo tettere vi bygger og jo mindre tomtene er, desto mindre plass har barn å leke og utfolde seg på. Da blir de grønne lungene i nærområdene enormt viktige, spesielt for barn i skolealder, som trenger mye boltreplass

Bjørg Petra Brekke, Leder NiB

Oppdatert 2011.03.15.