Bymiljøetaten avbryter arbeidet med turvei i Lillomarka

En tre-fire meter bred grusvei var planlagt i Lillomarka forbi Sinober til Burås. Bymiljøetaten har nå avbrutt all videre planlegging.

Planen om en bred grusvei fra Lilloseter forbi Sinober til Burås er flere år gammel. Utbyggeren, som er Bymiljøetaten i Oslo kommune, ønsket våren 2023 å sette i gang arbeidet på deler av traseen og sendte derfor nabovarsel til grunneiere, hytteeiere og berørte organisasjoner.

Abryter planleggingen

Turveien er nå lagt på is. Bakgrunnen er manglende velvilje fra grunneiere. Bymiljøetaten var avhengig av at berørte grunneiere skriftlig sa ja til at turveien kunne legges over deres eiendom. Flere sa nei. Etaten skriver i en e-post til grunneierne 2. oktober 2023 at «derfor avbryter vi alt videre arbeid med denne strekningen».

Brevet er tilgjengelig på Bymiljøetatens nettsider.

Ulemper større en fordeler

Naturvernforbundet i Nittedal skrev i høringssvaret at det ikke bør gis dispensasjon for bygging av veien.

Reguleringsplanen er fra 2015 og er foreldet. For åtte år siden gjaldt det andre internasjonale og nasjonale føringer om vern av natur. Bygging av veien ville medføre ulemper for natur og naturopplevelser. Ulempene er større enn fordelen ved å ferdes i større fart på ski og sykkel.

Tre meter bred vei planlagt

Tiltakshaver anførte at det var planlagt minst mulig terrengmessige inngrep. Ordene «minst mulig» er her misvisende, fordi det ikke handlet om et lite inngrep. Inngrepet må heller betegnes som stort: en grusvei i opptil 3 meters bredde pluss veiskuldre, totalt 4 meter. I tillegg kom krysningspunkter for skogsdrift.

I området er det verdifulle myrsystemer. Det gikk ikke fram av søknaden hvilken konsekvens den planlagte veien vil ha for myrenes funksjon og de artene som lever der. Det bør utredes før man overhodet tenker på å bygge en bred grusvei i Lillomarka.

Veien veien ville innebære en trussel for biologisk mangfold i området. Det er registrert arter som den rødlista smalmarihand, næringskrevende moser og breimyrull. Myra mellom Ormetjernskollen og Østre Torkilshøgda har rikmyrspreg, det vil si at myrene er artsrike.

Området har variert natur og er ei lita villmark i Lillomarka. Denne villmarka bør ikke ødelegges med brede grusveier.

På den omsøkte traseen kan man i dag ferdes i variert natur uten å være på vakt for skøyteskiløpere og syklister som tar mye av trasebredden, og som kommer i stor fart. Deler av traseen var planlagt i bratt terreng, noe som stimulerer til høy fart. Det var ikke avklart om den planlagt turveien ville ødelegge kulturminner, for eksempel ved Nordskogen.

Naturvernforbundet anførte at

turnettet blir sammenhengende selv om det ikke anlegges en bred landevei. For ski og sykkel fungerer også en enklere turvei, om enn for ferdsel i lavere fart.

Stien fra Simober til OrmetjernH. Hånes
Det trengs opprusting av stien mellom Sinober og Ormetjern, retning mot Burås. Men må det være en bred grusvei? Kan ikke en smalere, lettere framkommelig sti/turvei gjøre nytten? En turvei som ikke inviterer til stor fart i denne bratte nedoverbakken.

Til bygging av turveien var det planlagt å benytte fiberduk (vanligvis syntetisk materiale) og geonett (ofte glassfibermateriale). Dette er materialer som ikke hører hjemme i naturen. Vi bør ikke forurense med slike materialer og overlate til framtidige generasjoner å rydde opp.

Enkel tilrettelegging er nok

Naturvernforbundet ba om at traseen blir tatt ut av kommuneplanen, og at det utarbeides alternative forslag. For eksempel at nåværende tursti holdes ved like som den er i dag – en tursti for rolig ferdsel. Alternativt at det tilrettelegges noe mer med enkle klopper, forsiktig rydding av stein og busker slik at det blir lettere å trille en sykkel og ta seg fram på ski. Om vinteren kan en slik tilrettelegging gjøre det enklere å kjøre opp løypa. Dette er tiltak som kan gjøres uten reguleringsplan og uten å utfordre markaloven.

stiparti med klopper H. Hånes
Stiparti like etter Sinober mot Ormetjern. Kloppene trenger fornyelse. Det bør kunne gjøres uten store inngrep.