Brev til Bærum kommune angående Smiejordet – omregulering fra jordbruk til idretts- og allmennyttige formål – nytt brev

Bærum kommune                                                    

Områderegulering

1304 Sandvika

post@baerum.kommune.no

Kopi: Ordfører Lisbeth Hammer Krog

          lisbeth.krog@baerum.kommune.no

          Varaordfører Ole Kristian Udnes

          ole.udnes@baerum.kommune.no

          Rådmann Erik Kjeldstadli

          erik.kjeldstadli@baerum.kommune.no

                                                                                         Bekkestua, 01.05.2015

Områdereguleringen på Fossum – Smiejordet

Vi henviser til vårt brev av 18.02.2015 med saksnr 15/88167 der vi påpekte at Fylkesmannens landbruksdirektør trakk innsigelsen mot bruk av Smiejordet til skoleformål mot at bare maks. 15 daa av jordet skulle brukes til dette formålet.  Dette er det ikke tatt hensyn til i utkastet til Kommuneplan 2015-2030.

Vi mottok deres svar, datert 23.03.2015, hvorfra siteres følgende:

«Områderegulering for Fossum er under arbeid og bruk av Smiejordet vil bli avklart i denne pågående prosessen i samarbeid med fylkesmannens landbruksavdeling.»

Etter at vi mottok deres svar er vi blitt kjent med referatet fra et møte om drøftelser av landbruksforhold for Fossum-utbyggingen. Møtet ble avholdt 07.11.2014 og til stede var representanter fra Fylkesmannen, utbygger og Bærum kommune. Fra Bærum kommune deltok som kjent to representanter fra deres avdeling. Møtet konkluderte med følgende:

«Landbruksavdelingen tar orienteringen til følge og uttrykker forståelse for forslaget til områdeplan. Landbruksavdelingen vil med bakgrunn i dette ikke motsette seg at Smiejordet i sin helhet avsettes til skole- og idrettsformål i områdeplanen, og ser ikke behov for ytterligere arbeid på dette punktet.»

Dette møtet ble altså avholdt 7. november 2014 og svarbrevet fra dere var datert 23. mars 2015.  Når det i svarbrevet står at «bruk av Smiejordet vil bli avklart i den pågående prosessen», så kommer dette i et underlig lys sammenholdt med konklusjonen på møtet. Tilgang til bruk av Smiejordet ble jo avklart på møtet! Det skal omdisponeres til idrett og offentlige formål! Videre ser vi at man skal prøve å legge inn et såkalt «urbant landbruk» i planen. Vi tillater oss å tolke dette som et forsøk på «sukre pillen» fra utbyggers og kommunens side.   

Vi har følgende spørsmål som vi ønsker å få svar på:

  1. Hvordan kan det forklares at det i brevet til oss står at bruken av Smiejordet blir avklart i den pågående prosessen når den allerede faktisk var blitt avklart?
  2. Landbruksdirektøren uttrykker «forståelse» for forslaget til områdeplan som innebærer at Smiejordet blir nedbygd. Hva gikk denne forståelsen ut på?
  3. Vi skrev i vårt brev: «Som kjent skal det alltid vurderes alternativ arealdisponering til nedbygging av jordbruksarealer.» Vi ba om informasjon om når denne vurderingen skulle gjøres, men fikk ikke noe svar på det. Vi ber på nytt om dette er eller vil bli gjort.

Vi refererer til jordvernseminaret som Naturvernforbundet avholdt høsten 2014. Der satt sentrale bærumspolitikere i panelet og et klart flertall av dem sa ja til spørsmålet om å ta vare på Bærums gjenværende dyrkede mark. På Fossum har de samme politikerne en mulighet til å følge opp dette i praksis. Spar derfor Smiejordet ved å forlange at idrettsanlegg og offentlig institusjoner legges til Fossum Bruks område, selv om det betyr færre boliger. Å verne om matjorda har et langsiktig perspektiv og må overstyre andre gode formål der det er mulig. Og på Fossum handler det om vilje – og det er faktisk mulig

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørg Petra Brekke (sign.)

leder

Oppdatert 2015.05.05.