Brev til Bærum kommune angående Smiejordet – omregulering fra jordbruk til idretts- og allmennyttige formål

Bærum kommune

Områdeutvikling

1304 Sandvika

post@baerum.kommune.no                                      

Kopi:

Klima- og miljødepartementet

Postboks 8111 Dep

0032 Oslo

postmottak@kld.dep.no 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111 Dep., 0032 OSLO

fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Akershus fylkeskommune

Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo

postmottak@akershus-fk.no                                                                     

Bekkestua, 18.02.2015

Smiejordet – omregulering fra jordbruk til idretts- og allmennyttige formål

Naturvernforbundet i Bærum har gjennomgått alt tilgjengelig materialet i offentlige arkiver knyttet til omregulering av Smiejordet med 90 daa fulldyrket jord av beste kvalitet. I vedlegg til dette brev er saksgangen fremlagt og oppsummert når det gjelder prosessen for omregulering av Smiejordet. Med denne bakgrunn har Naturvernforbundet følgende spørsmål som vi ønsker svar på fra Bærum kommune:

 • Bærum kommune har i utkastet til Kommuneplan 2015 – 2030 ikke tatt hensyn til forutsetningen for at Fylkesmannens landbruksdirektør trakk innsigelsen mot at bare inntil 15 daa av Smiejordet skal disponeres til skoleformål. Forutsetningene fra landbruksdirektøren ble gjentatt i merknadene til forslag til planprogram for områderegulering av Fossum (brev fra Fylkesmannen 11.02.2013). Vi ber om begrunnelse for hvorfor kommunen, til tross for landbruksstyrets/ landbruksdirektørens innsigelse på omdisponering av del av Smiejordet til skoleformål, fortsatt planlegger omdisponering til offentlige formål i kommunens arealplan. (det planlegges ikke bare skole på de 42 daa)
 • Forutsetningen for Landbruksstyrets frafall av innsigelsen var at ny skole ikke kunne vente til større deler av Fossums næringsområde var tilgjengelig. I dag er størsteparten av industriområdet nedlagt og tilgjengelig med plass for skoletomt. Vi ber om svar fra kommunen på hvorfor kommunen ikke tar hensyn til dette i kommunens arealplan. 
 • Som kjent skal det alltid vurderes alternative arealdisponeringer til nedbygging av jordbruksarealer. Naturvernforbundet kan ikke se at dette foreligger i denne saken. Vi ber om informasjon om når den alternative vurderingen skal gjøres.

Vi imøteser deres svar og kommentarer. Dette gjelder også de etatene som har mottatt kopi av dette brevet.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum                       

Bjørn Kåre Salvesen (sign.)                                                            

leder                                                              

Vedlegg

Omdisponering av Smiejordet til idretts- og skoleformål – gjennomgang av saksbehandlingen

I plankartet for kommuneplanens arealdel 2002-2020 (vedtatt 04.06.2003) var mesteparten av Smiejordet vist som LNF-område der landbruk er dominerende interesse og Fossum Bruk som ervervsområde.  Det arealet som i dag disponeres av Fossum IF var inntegnet som idrettsanlegg. Kun en liten del av Smiejordet var i tillegg avsatt til fremtidig idrettsformål.

I forbindelse med «Helhetsplanen for området Fossum» (vedtatt 31.08.2005) foreslo Bærum kommune å omdisponere hele Smiejordet til idrettsformål (40 mål) og skoleutbygging (42 mål) – samt å transformere ervervsområdet på Fossum Bruk til boligområde.  

«Helhetsplanen» er ikke en formelt definert plantype etter Plan- og bygningsloven, men ble utarbeidet for å danne basis for en bred diskusjon om arealdisponeringen i området.  Fylkesmannen informerte derfor Bærum kommune om at de vil forholde seg til gjeldende kommuneplan for Bærum.  Fylkeslandbruksstyret sier imidlertid følgende etter sin behandling av «Helhetsplanen» (møteprotokoll oversendt Bærum kommune i brev datert 07.09.2004):

«Dersom Bærum kommune ønsker seg en videreutvikling av Fossum, og Løvenskiold ønsker å avvikle næringsvirksomheten på Fossum Bruk bør en eventuell utvikling av Fossum området ligge innenfor de arealer som er avsatt til næringsvirksomhet/ erverv i gjeldende kommuneplan.  Fremtidige skoler og barnehager bør da også ligge innenfor arealene til Fossum Bruk.  Det bør dermed være unødvendig å omdisponere verdifulle jordbruksarealer og kulturlandskap innenfor planområdet.»

I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel (2008-2020) opprettholdt Bærum kommune forslaget om utbygging av Fossum, omdisponering av Smiejordet til skoleformål (42 mål) og til idrettsformål (40 mål).  Videre inneholdt utkastet et forslag om å omdisponere 35 mål dyrkbar mark nord for sagbruket på Fossum til gravlund.

Fylkesmannens høringssvar av 15.06.2009 til Bærum kommune på kommuneplanens arealdel inneholder følgende punkter om Fossum:

 1. Fremmer innsigelse til forslag om transformasjon av Fossum Bruk til boligområde.
 2. Fremmer innsigelse til forslag om å sette av 42 daa lettbrukt fulldyrka mark til skoleformål.
 3. Fraråder sterkt forslag til bruk av ca. 40 daa til idrettsformål.
 4. Fremmer innsigelse til forslag om anleggelse av kirkegård nord for sagbruket på Fossum.

Mao. Fylkesmannen reiser fire ulike problemstillinger. Følgende har skjedd på disse fire områdene:

A. Betingelsene for transformasjon av Fossum Bruk til boligområde.  
Etter forhandlingsmøter mellom Fylkesmannen og Bærum kommune (avholdt 25.06.2010 og 08.11.2010) ble saken oversendt til Miljøverndepartementet for behandling.  Miljøverndepartementet godkjente i brev av 08.11.2011 til Fylkesmannen transformasjon av Fossum Bruk til boligområde på følgende betingelser:
«Før Fossum Bruk kan utbygges, skal nærmere rammer og rekkefølgebestemmelse for utbygging være fastsatt i reguleringsplan. Før boligområdet kan tas i bruk må det være etablert en tilfredsstillende samlet kollektivløsning for området.  Reguleringsplanen må legge opp til begrenset parkeringstilbud, høy tetthet og utvikling av lokale tjenester og tilbud innenfor området.»

B. Innsigelsen til å sette av 42 mål til skoleformål.
Som et ledd i meklingsprosessen utarbeidet Bærum kommune et notat om skolesituasjonen i nordøstre Bærum.  Notatet er datert 25.08.2010.  Basert på dette notatet trakk Fylkesmannens landbruksdirektør  innsigelsen på følgende betingelser (i notat datert 23. 02.2011):

«Dersom Bærum kommune fastholder at etablering av ny skole ikke kan vente til større deler av Fossum Bruks næringsområde blir tilgjengelig til dette formålet, vil fylkeslandbruksstyrets innsigelse kunne frafalles på følgende betingelser, jf. Bærum kommunes forslag til løsning omtalt på side 3 i ovennevnte notat under Fossum:

 1. Primært skal sydlige del av Fossum Bruks næringsområde benyttes til skoletomt (ca. 10 daa).
 2. Etter behov kan en mindre del av det resterende Smiejordet, begrenset til maksimum 15 daa, benyttes i tillegg.  Vi forutsetter at det legges til grunn en høy utnyttelsesgrad for hele skoletomta (næringsområde og landbruksareal).
 3.  Dersom transformasjon av Fossum Bruks næringsområde til boligformål blir akseptert, eller når Fossum Bruks næringsområde på annen måte blir tilgjengelig for skoleformål i større omfang, vil vi sterkt tilråde at eventuelle videre byggetrinn for skole gjennomføres der.
 4. Resterende del av Smiejordet bevares til landbruksformål.»

I Fylkesmannens brev av 11.02.2013 med merknader til forslag til planprogram for områderegulering for Fossum gjentas landbruksdirektørens betingelser for å trekke innsigelsen og vi siterer:

«Bærum kommune – skoletomt i østre Bærum / fylkeslandbruksstyrets innsigelse dat. 28.5.2009

Vi viser til meklingsmøter hos fylkesmannen 25. juni og 8. november 2010.

Undertegnede har i ovennevnte møter stillet krav til Bærum kommune som en forutsetning for

å kunne vurdere å frafalle innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret, helt eller delvis mot

omdisponering av den resterende delen av Smiejordet (ca 42 dekar):

1. Behovet for skoletomt i østre Bærum må dokumenteres tydelig, uavhengig av en eventuell

transformasjon av Fossum Bruks næringsområde til boligformål.

2. Mulige alternative plasseringer av skoletomt, som ikke medfører omdisponering av dyrket

mark, må utredes.

I sitt skriv dat. 30.11.2010, mottatt av fylkesmannen som e-post dat. 5.1.2011, har Bærum

kommune etter vår vurdering oppfylt ovennevnte krav på en tilfredsstillende måte.

Dersom Bærum kommune fastholder at etablering av ny skole ikke kan vente til større deler

av Fossum Bruks næringsområde blir tilgjengelig til dette formålet, vil fylkeslandbruksstyrets

innsigelse mot omdisponering av areal på Smiejordet kunne frafalles på følgende betingelser,

jf. Bærum kommunes forslag til løsning omtalt på side 3 i ovennevnte notat under Fossum:

1. Primært skal sydlige del av Fossum Bruks næringsområde benyttes til skoletomt (ca 10

dekar).

2. Etter behov kan en mindre del av det resterende Smiejordet, begrenset til maksimum 15

dekar, benyttes i tillegg. Vi forutsetter at det legges til grunn en høy utnyttelsesgrad for

hele skoletomta (næringsområde og landbruksareal).

3. Dersom transformasjon av Fossum Bruks næringsområde til boligformål blir akseptert,

eller når Fossum Bruks næringsområde på annen måte blir tilgjengelig for skoleformål i

større omfang, vil vi sterkt tilråde at eventuelle videre byggetrinn for skole gjennomføres

der.

4. Resterende del av Smiejordet bevares til landbruksformål.

Oslo, 23. februar 2011.

Morten Ingvaldsen

Landbruksdirektør «                   

Fylkesmannen informerer i sitt oversendelsesbrev til Miljøverndepartementet datert 08.03.2011 at denne innsigelsen er trukket og at Bærum kommune ville etterkomme betingelsene for dette.Det synes derfor uomtvistelig at Bærum kommune har samtykket i at maksimum 15 mål av Smiejordet skal benyttes til skoleformål (ikke 42 mål).

Bærum kommune har imidlertid ikke tatt hensyn til disse betingelsene i utkastet til Kommuneplan 2015 – 2030. Arealplankartet reflekterer heller ikke denne avtalen.Man kan derfor, med betydelig rett, hevde at Miljøverndepartementets godkjenning av kommuneplanen ble gjort på feil grunnlag hva angår Smiejordet. Sakspapirene gir intet svar på hva Fylkesmannen har foretatt seg ovenfor Bærum kommune for å få rettet opp kommuneplanen i.h.t. den inngåtte avtalen.

Kommentar fra Naturvernforbundet: Som kjent er nå sagbruks virksomheten nedlagt og bygging av ny skole er ennå ikke påbegynt. Man kan derfor konstatere at behovet for skole på Fossum ikke var så presserende som Bærum kommune hevdet i sitt notat om skolesituasjonen.  Det bør derfor settes av plass for både bygging av skole og utvidelse av idrettsanlegget til Fossum IF innenfor næringsområdet til Fossum Bruk (ca. 370 mål).


C. Sterkt råd om ikke å disponere en del av Smiejordet til idrettsformål (ca. 40 mål).

I Fylkesmannen i Oslo og Akershus` høringsuttalelse av 15.06.2009 til Bærum kommune til kommuneplanens arealdel informeres kommunen om at fylkeslandbruksstyret sterkt fraråder at den foreslåtte del av Smiejordet utbygges til idrettsformål. Fylkeslandbruksstyret savner en vurdering av alternativer til utbygging av så verdifulle jordbruksområder. En slik vurdering av alternative arealdisponeringer foreligger ikke i Bærum kommunes saksarkiv.Det faktum at sagbruksvirksomheten nå er nedlagt burde gjøre det mulig å finne alternative områder for utvidelse av idrettsanleggene til Fossum IF innenfor næringsområdet til Fossum Bruk

Det er uklart hvorfor fylkeslandbruksstyret bare frarådet omdisponering av denne delen av Smiejordet og ikke fremmet en innsigelse inntil en vurdering av alternative omdisponeringer var utarbeidet.I den videre behandlingen av kommuneplanens arealdel tok ikke Bærum kommune hensyn til fylkeslandbruksstyrets klare råd, men valgte å videreføre sitt forslag om å omdisponere denne delen av Smiejordet til idrettsformål.

D. Innsigelse til forslag om anleggelse av kirkegård nord for sagbruket på Fossum.

Dette forslaget ble trukket av Bærum kommune i forkant av meklingsmøte avholdt 08.11.2010 og det foreslåtte området ble tatt ut av kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel 2015 -2030

I forbindelse med pågående arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel har ikke Fylkesmannen fremmet innsigelser i forhold til Smiejordet til tross for følgende:

 • Nedleggingen av sagbruksvirksomheten på Fossum Bruk medfører at det her bør finnes alternative områder tilgjengelig for både bygging av skole og utvidelse av idrettsanlegget til Fossum IF (næringsområdet størrelse ca. 370 mål)
 • Bærum kommune har ignorert det råd Fylkesmannen gav mot å disponere deler av Smiejordet til idrettsformål
 • Den avtale som ble inngått mellom Bærum kommune og Fylkesmannen i forbindelse med at Fylkesmannen trakk sin innsigelse om å bruke deler av Smiejordet skoleformål, har ikke blitt tatt hensyn til i kommuneplanen
 • Notatet som ble fremlagt av Bærum kommune i 2010, om den presserende skolesituasjonen i Fossum området, var åpenbart uriktig.
 • Det er ikke fremlagt vurderinger av alternative arealdisponeringer for utvidelsesbehov tilknyttet idrettsaktivitetene på Fossum.
 • En av forutsetningene for at Miljøverndepartementet godkjente Bærum kommunes Kommuneplan 2010 – 2020 var at det forutsatte at det videre planarbeidet skulle gjennomføres i samarbeid med Fylkesmannen og fylkeskommunen. Alt tyder på at Fylkesmannen helt har overlatt detaljreguleringen til Bærum kommune uten å påvirke den innenfor rammen av Miljøverndepartementets vedtak.

Det er et stadig økende fokus på at jordvern er et politisk hovedsatsingsområde i landbrukspolitikken. Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene datert 12.03.2012 sier:

«Dyrka og dyrkbar jord er en ikke-fornybar ressurs som i så stor grad som mulig må skjermes mot utbygging for å sikre nasjonal matproduksjon i et langsiktig perspektiv.
Kommunene skal sørge for at alternativer til utbygging til dyrka og dyrkbar jord alltid vurderes i arealplanleggingen».

Kommentar fra Naturvernforbundet: Det er åpenbart at de forutsetninger som lå til grunn for tidligere tillatelser for omdisponering av Smiejordet har forandret seg fundamentalt. Det er derfor påfallende at Fylkesmannen i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel ikke har fulgt opp sitt brev av 12.03.2012 til Bærum kommune og gjort noe for å forhindre nedbygging av Smiejordet.  Både bygging av skole og utvidelse av idrettsanlegget til Fossum IF bør være mulig å få til innenfor næringsområdet til Fossum Bruk (ca. 370 mål) hvis bærumspolitikernes enstemmige og uttalte positive innstilling til jordvern skal materialiseres.

Oppdatert 2015.02.25.