Brev til Bærum kommune angående utbygging og naturreservatene på Fornebu

Utbygging og naturreservatene  på Fornebu                                                                       19.05.2015

Naturvernforbundet I Bærum (NiB) viser til Workshop/Samarbeidsmøte arrangert av Fornebulandet vel og Bærum kommune 12.05.15 og det uttalte ønsket om våre kommentarer til hvordan området skal forvaltes og brukes.

Ordføreren innledet med å si bla. at ” Den unike naturen og dyrelivet (på Fornebulandet) skal være til glede både i dag og i morgen”. NiB er stolte og glade over at kommunens øverste leder så klart legger premissene for at naturen på Fornebu skal tas godt vare på.  

NiB har ingen kommentarer til antall boliger eller innbyggere på FornebuIandet, men ser at med økende antall innbyggere, øker også presset på naturreservatene. Det er derfor svært viktig at Bærum kommune har fokus på disse  og sørger for at deres naturverdier ikke forstyrres eller tråkkes ned.

NiB vil minne kommunens politiske og administrative ledelse på følgende:

  • Fornebulandets strandsoner, spesielt Storøykilen og Koksabukta, består av våtmarker og sivenger samt kalktørrberg, som alle er  truede naturtyper.
  • Våtmarkene er svært viktige som raste – og hvileplasser for trekkfugler vår og høst, samt hekkeplass for andre fuglearter. Dette gjør området viktig både i norsk og europeisk sammenheng.
  • Fornebulandet er det stedet i Oslo og Akershus der det er observert flest antall fuglearter, og kalktørrbergene huser flere rødlistede plante- og insektarter, blant annet planten Dragehode og Dragehodeglansbillen som lever på den. Spesielt er billen utrydningstruet.
  • Fornebulandets naturreservater er svært sårbare og det skal lite til for å ødelegge disse uerstattelige verdiene.
  • Husk at naturverdiene på Fornebulandet  er bevart  i rimelig god stand til nå fordi de bare var  tilgjengelige for allmennheten i begrenset grad så lenge flyplassen lå der.
  • Befolkningen på Fornebulandet og besøkende til området, må bevisstgjøres på at her er menneskene inntrengere i et unikt landskap og at de må ferdes her på naturens premisser. Det er derfor mye av strandsonen er vernet som naturreservater.
  •  Det å bo tett innpå et så fantastisk naturområde, er en verdifull gave som innbyggerne skal være stolte over og behandle med respekt. Det må derfor settes opp informasjonstavler ved naturreservatene, som forteller om deres unike verdier. Skolene og barnehagene i området må bruke disse kunnskapene i undervisningen.
  • Løshunder og menneskers ferdsel gjennom sivengene, spesielt i hekke- og yngletiden, har allerede skapt dårligere forhold for dyre- og fuglelivet i området. Fylkesmannens  tillatelse til påfylling av sand i strandsonen tett inntil verneområdet i Koksabukta var uforståelig og bekymringsfull. 

Naturvernforbundet i Bærum håper at Bærum kommune, i samarbeid med Fornebulandet vel,  bevisstgjør befolkningen på Fornebu på at de av egen interesse må passe godt på naturreservatene. Da kan en finne en god måte for forvaltning av godene på Fornebulandet slik at den unike naturen og dyrelivet overlever i god stand til glede for innbyggerne både i dag og i morgen.

Bjørg Petra Brekke, styreleder

Naturvernforbundet i Bærum                                                                                     

Oppdatert 2015.05.25.