Brev til Bærum kommune, plan og miljø, med ønske om informasjonsmøte om byggesaker

Bærum kommune

Plan og miljø

v/ Kjell Seberg 

og Hanne Høibakk                                                                                     24. oktober 2016

Ønske om informasjonsmøte

Naturvernforbundet i Bærum er opptatt av at naturen i bygda vår skal beskyttes og tas vare på.

Kommunen har i sine strategi- og arealplaner det samme ønsket.

Kommunen skal i sin saksbehandling ta hensyn til natur og miljø.

Bakgrunn for dette arbeidet er Naturmangfoldloven, Plan- og bygningsloven, Vannforskriften og bestemmelser og retningslinjer.

NiB opplever at det av og til er avvik fra lovverk og bestemmelser  i enkeltsaker.

Vi får ofte henvendelser fra innbyggere som reagerer på hva som skjer i nabolag.

Vi ønsker å få vite hvordan regulering og byggesak håndterer sine saker med hensyn til naturvern.

Hvordan brukes PBL og bestemmelser i arealplanen?  Hvilke krav stilles til utbygger?

På hvilken bakgrunn gis det dispensasjon /skjer avvik fra bestemmelser og retningslinjer?

Vi ser frem til et informasjonsmøte, helst etter 18.november.

For styret i Naturvernforbundet i Bærum

Aud Karlsrud og Bo Wingård

Styremedlemmmer

Oppdatert 2016.10.31.