Brev til justisministeren – Bryter regjeringen grunnloven?

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen
Justis- og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep.
0030 Oslo                                                                      

                                                                                                             Bekkestua, 13. mars 2014
Bryter Regjeringen grunnloven?


20. desember i fjor sendt jeg denne eposten til justisministeren:

   Henvendelsen gjelder Regjeringens aksept for at IKEA får bygg på dyrket mark. I Grunnloven
   står det «Enhver har Ret til et Mileu som sikrer Sundhet og til en Natur hvis Produktionsevne
   og Mangfold bevares.»


   Dyrkbar mark – et knapphetsgode i Norge – bygges ned i foruroligende høyt tempo. Naturens
   produksjonsevne beholdes ikke. Er Regjeringens beslutning om å gi IKEA tillatelse til å
   oppføre sitt nye bygg i strid med Grunnloven?

Da jeg etter to måneder ikke hadde mottatt svar, sendte jeg 21. februar i år på nytt en epost, der jeg
utfylte henvendelsen med følgende:

   Naturvernforbundet i Bærum skal til høsten arrangere et fagseminar om jordvern. . . .
   Verdien av produktiv mark taper alltid kampen mot økonomiske interesser. Dette medfører
   imidlertid at din og min rett til en natur hvis produksjonsevne blir bevart, i realiteten svekkes.
   Dette må være i strid med Grunnlovens intensjoner. Vi stelt oss slik at forretningsbygg,
   boliger og veier tillegges større vekt enn vår evne til å produsere mat til egen befolkning.

I Bærum, som har noe av landets beste dyrkningsjord, er ca. 2/3 (ca. 30 000 dekar) bygget ned.
Fortsatt omdisponeres dyrket mark til andre formål, bl. a. til idrett.(1)


Under fagseminaret vil Naturvernforbundet i Bærum ha en orientering om vurderinger som ble lagt til
grunn da denne produksjons- og mangfoldsparagrafen i sin tid ble laget. Det er fint om
justisministeren kan gi oss nødvendig innsikt i dette.

Det kan se ut som om Regjeringen overser denne paragrafen når de aksepterer at nærings-, idretts- og boliginteresser – og for den saks skyld også infrastrukturinteresser – bygger ned dyrkbar mark.
Stemmer dette, eller mener Regjeringen at nedbyggingen ikke er til hinder for at produksjonsevnen
bevares?

Du eller en av dine kolleger er herved invitert til å snakke om dette på fagseminaret!

Vennlig hilsen
Bo Wingård
Styremedlem i Naturvernforbundet i Bærum


(1) Et tankekors: På 30 000 dekar matjord i Bærum kunne man produsert 12 millioner tonn korn, og av
dette bakt 30 millioner brød, til en sistehåndsverdi på 750 millioner kroner.

Oppdatert 2014.03.16.