Brev til kommunen om arkivsak IK 10/25110 – vannforvaltningsforskriften Indre Oslofjord Vest: medvirkning

Medvirkning er et suksesskriterium når det gjelder vassdragsforvaltning. Organisasjonene må være med i alle ledd, både under planlegging og gjennomføring. Men Rådmannen vil begrense medvirkning til når det måtte være behov for det. Kommunens ambisjoner er mye  dårligere enn det Vannforskriften legger opp til. Hvorfor?
 

Bærum kommune

Rådmannen

1304 Sandvika

Bekkestua, 2. januar 2013

Arkivsak IK 10/25110 – Vannforvaltningsforskriften Indre Oslofjord Vest: Medvirkning   

Det vises til sak nr. 061/12 som ble fremlagt for Sektorutvalg miljø klima og kommunalteknikk 6. desember i fjor.

Under Viktige punkter i saken står det ”En referansegruppe bestående av viktige interessehavere i vannområdet, for eksempel naturvernorganisasjoner, jeger- og fiskeforbund og friluftsorganisasjoner, rådføres etter behov. . . . prosjektleders oppgave er å sikre at vannforskriftenes rammer og mål følges.”

I Vannforskriften står det at ”Medvirkning og samråd er et suksesskriterium for å oppnå godt vannmiljø. Skal vi få til en helhetlig og godt forankret vannforvaltning forutsetter det at vi legger til rette for deltakelse fra og samarbeid mellom brukere, påvirkere og de som blir berørt av vannet. Dette involverer også ikke minst allmennheten, interessegrupper og enkeltpersoner som skal kunne påvirke planleggingen og gjennomføringen av vannforvaltningen i sin vannregion.”

  1. Vannforskriften snakker om brukere, påvirkere og de som blir berørt av vannet, og om  allmennheten, interessegrupper og enkeltpersoner. Rådmannen bruker uttrykket interessehavere. Hvem er interessehaverne i Indre Oslofjord Vest?
  2. Interessehaverne i Indre Oslofjord Vest skal rådføres etter behov.  Det kan bety at de blir mindre involvert enn det som forskriften legger opp til: Medvirkning og samråd, deltakelse og samarbeid, planlegging og gjennomføring. Når blir interessehaverne rådført, og hva går rådføringen ut på?
  3. Vannområdet Indre Oslofjord Vest styres av prosjektleder. I andre vannområder er prosjektleder underordnet et vannområdeutvalg, som har knyttet til seg en referansegruppe. Vil Rådmannen ta initiativ til at man får en liknende organisering?

Vennlig hilsen

for Naturvernforbundet i Bærum

Bo Wingård, styremedlem

Oppdatert 2013.01.06.