Brev til kommunen om vern av Sillebauen ved Hundsund

Som innspill til kommuneplanens arealdel 2010 – 2020 foreslo Naturvernforbundet i Brum at bl. a. Sillebauen ved Hundsund skulle reguleres til spesialområde bevaring – naturvernområde. Vi har fulgt opp innspillet med nedenstående brev til kommunen.

Bærum kommune

Miljø- og planadministrasjonen

v/kommunalsjef Arthur Wøhni

1304 Sandvika

Kopi: Utvalget for eierstyring og eiendom

          Gruppelederne i Bærum kommunestyre (sendes pr. e-post)

Bekkestua, 26.04.2011

Vern av Sillebauen ved Hundsund

Som innspill til kommuneplanens arealdel 2010 – 2020 foreslo vi at 16 områder skulle reguleres til spesialområde bevaring – naturvernområde. Kun ett av disse ble av rådmannen anbefalt regulert til det foreslåtte formålet. Det var Sillebauen ved Hundsund. Vi gjengir rådmannens kommentar til dette områdets planstatus og verneverdier: 

”Friluftsområde i bebygde områder ved sjøen. Området eies av Statsbygg med unntak av en liten privat del helt i vest. Regulert til frittliggende småhus, felles lekeareal og annet fellesareal. Området har høy biologisk verdi. Området ligger innenfor kommunedelplanen for Fornebu og håndteres der. Kontinuerlig arbeid med reguleringsplaner pågår. Sillebauen er også registrert som viktig brakkvannspoll med høyt artsmangfold i Direktoratets Naturbase.”

Da kommuneplanens arealdel 2010-2020 ble politisk behandlet, fremkom det ingen innsigelser til rådmannens kommentarer og anbefalinger, verken i den ene eller den andre retningen hva angikk våre innspill. Dermed tolker vi det dit hen at politikerne implisitt godtok rådmannens anbefaling om at Sillebauen burde reguleres til bevaring. Imidlertid kan vi ikke se at kommunen så langt har foretatt seg noe i den anledning.

Før kommunevalget i 2007 spurte vi og gjenga i vårt medlemsblad Nøttekråka (nr. 2/2007) svarene fra de politiske partiene i Bærum om de ville arbeide for at Bærum skulle ta del i den nasjonale forpliktelsen om å stanse nedgangen i det biologiske mangfoldet. Med noe forskjellig ordbruk og innfallsvinkler svarte alle partiene positivt på dette.

Vi er kjent med at noen biologisk viktige områder i Bærum er regulert til spesialområde bevaring – naturvernområde, men i det store og det hele er disse områdene utsatt for helt eller delvis omdisponering til andre formål. Noe av Sillebauen er, som det fremgår ovenfor, avsatt til frittliggende småhus, hvilket viser at det er hold i det vi her påpeker.    

Vi tør be Bærum kommune om å få vernet Sillebauen i tråd med rådmannens anbefaling og partienes uttalte vilje til å verne våre biologisk viktige områder. Deres svar imøteses.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørg Petra Brekke

Styreleder

Bærum kommunes svar

Området ansees tilstrekkelig sikret gjennom kommunedelplan for Fornebu og retningslinjer.    

Dessuten mangler kommunen tilstrekkelige ressurser til offentlig regulering av Sillebauen.

Oppdatert 2011.09.04.